Ki�br�nd�t� nyugd�jp�nzt�ri hozamok tavalyr�l

2009.03.06. 18:42

A Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�gben t�m�r�lt mag�nnyugd�jp�nzt�rak portfoli�ja tavaly, �tlagosan 15,82 sz�zal�kkal, az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak� �tlagosan 11,35 sz�zal�kkal �rt�kel�d�tt le - jelentette be Nagy Csaba, a sz�vets�g eln�ke. Az egyes nyugd�jp�nzt�rak hozam�t is bemutat� sajt�t�j�koztat�n jelent�sen elt�rt a szak�rt�k v�lem�nye arr�l, hogy mekkora is a jelenlegi gazdas�gi v�ls�g.

Nagyon sok h�r jelent meg az ut�bbi id�ben a nyugd�jp�nzt�rak teljes�tm�ny�r�l,�a teljes piac�90 sz�zal�k�t reprezent�l� kassz�kat t�m�r�t��Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g p�nteken publik�lta a m�lt �vre vonatkoz� adatokat.�A szervezethez tartoz� mag�n-nyugd�jp�nzt�rak hozama tavaly m�nusz�32,45 �s plusz 6,26 sz�zal�k k�z�tt mozgott.

Az egy portf�li�t tart� p�nzt�rak �tlagos hozama m�nusz 15,82 sz�zal�k volt: a h�romportf�li�s rendszert m�k�dtet�kn�l a klasszikus portf�li�k �tlagosan 4,99 sz�zal�kot, a kiegyens�lyozott portf�li�k �tlagosan 14,11 sz�zal�kot, a n�veked�si portf�li�k �tlagosan 26,09 sz�zal�kot vesz�tettek �rt�k�kb�l. Az �nk�ntes mag�n-nyugd�jp�nzt�rak hozama tavaly -32,67 �s +4,94 sz�zal�k k�z�tt alakult.�A p�nzt�rak �tlagos vesztes�ge 11,35 sz�zal�k volt.

A v�laszthat� portf�li�s rendszert fenntart� kassz�k adatai (sz�zal�k)

2008-as nett� hozam

T�z�ves �tlagos nett� hozam
klasszikus kiegyens�lyozott n�veked�si klasszikus kiegyens�lyozott n�veked�si
Aranykor

- 3,08

- 11,91

- 19,24

7,57

6,55

5,63

AXA

6,26

- 5,43

- 14,46

8,64

7,38

6,31

Dimenzi�

- 1,56

-13,93

- 24,03

9,22

7,76

6,42

Honv�d

-0,96

- 11,68

- 23,11

8,78

7,54

6,06

ING

-12,68

- 17,18

- 22,89

6,62

6,06

5,31

OTP

-3,80

- 16,80

- 32,95

8,15

6,59

4,32

VIT

-7,29

- 12,61

-14,49

8,19

7,55

7,32


Forr�s: Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g

A rossz teljes�tm�ny oka term�szetesen a v�ls�g. B�r nagyon sokan rendk�v�l bor�s k�pet festenek a helyzetr�l,�Hamecz Istv�n, az OTP Alapkezel� eln�k-vez�rigazgat�ja szerint�"jelenleg nincs akkora v�ls�g, amekkor�t m�g a nagyap�m nagyapja sem l�tott, hanem olyan, mint, amit�m�g a kisl�nyom is l�tott".�Szok�sos II. vil�gh�bor� ut�ni v�ls�got �l�nk meg,�ami�az optimist�bb forgat�k�nyv szerint is legal�bb ny�rig, bor�l�t�bb elk�pzel�s szerint viszont j�v� �v v�g�ig tarthat - tette hozz� Hamecz. M�ricz D�niel a Concorde Alapkezel� szak�rt�je viszont az 1929-1933-as v�ls�ghoz hasonl�totta a jelenlegi helyzetet.

V�laszthat� portf�li�s rendszert nem m�k�dtet� kassz�k (sz�zal�k)

2008-as nett� hozam T�z�ves �tlagos nett� hozam
Aegon

- 17,18

5,93

Allianz Hung�ria

- 14,30

6,93

MKB Nyugd�jp�nzt�r

- 9,32

7,57

Pr�mium

- 22,14

nincs adat


Forr�s: Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g

Tavaly megfelez�d�tt a vil�g p�nz�gyi vagyona �s csak a t�zsdei r�szv�nyek �rt�ke 60 ezer milli�rd doll�rr�l 30 ezer milli�rd doll�rra cs�kkent - mondta M�ricz D�niel. Ez az �sszeg 203-szorosa Magyarorsz�g brutt� hazai term�k�nek (GDP). �gy mintegy 50 ezer milli�rd doll�r p�nz�gyi vagyon semmis�lt meg, ami nagyj�b�l ugyanakkora �rt�k, mint, ami elt�nt�1929-1933-as vil�ggazdas�gi v�ls�g idej�n. A Concorde Alapkezel� szak�rt�je szerint t�vesnek bizonyult az az elk�pzel�s, hogy a felt�rekv� orsz�gok ki tudj�k vonni gazdas�gukat a v�ls�g hat�sai al�l. Azokat ugyanis a fejlett orsz�gok fogyaszt�si boomja hajtotta, �gy azok gazdas�ga�m�g nagyobb m�rt�kben esett vissza.

A Stabilit�shoz tartoz� �nk�ntes p�nzt�rak adatai (sz�zal�k)

2008-as nett� hozam

T�z�ves �tlagos nett� hozam

Allianz

- 8,58

7,64

Aranykor

- 6,59

7,23

Chinoin

- 4,56

8,50

Elm�

- 7,61

7,90

Els� Hazai

- 7,55

7,82

MKB �nk�ntes

- 11,16

7,16


Forr�s: Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g

M�ricz D�niel elmondta, hogy tavaly a vil�g nyugd�jp�nzt�rait 5,5 milli�rd doll�r vesztes�g �rte �s �tlagosan 20 sz�zal�kkal cs�kkent portf�li�juk �rt�ke. A nyugd�jp�nzt�rak ugyanis az �llampap�rokon k�v�l minden befektet�sen vesz�tettek.��llampap�rok viszont csak kis m�rt�kben voltak a vil�g nyugd�jp�nzt�rainak portf�li�j�ban. A befektet�sek z�me v�llalati r�szv�nyekben �s k�tv�nyekben van, az ut�bbi id�ben pedig jelent�sen megn�tt a kock�zatosabb befektet�sek ar�nya, amelyeken a r�szv�nyek�hez hasonl� vesztes�get lehetett elszenvedni.

Hamecz Istv�n ennek ellen�re �gy v�li, hogy a nyugd�jp�nzt�raknak fenn kell tartaniuk portf�li�jukban a jelenlegi, tavaly megn�velt r�szv�nyh�nyadot. A szak�rt� szerint ugyanis a r�szv�nyek �rfolyamai r�vidt�von "v�letlen bolyong�st" v�geznek, hossz� t�von pedig er�s�dnek. Ez alapj�n �gy v�li, hogy id�z�t�ssel nem lehet p�nzt keresni, csak t�relmes v�rakoz�ssal. Szerinte a nyugd�jp�nzt�raknak, mint int�zm�nyi befektet�knek nem �rdemes folyton a r�szv�nyek �sszet�tel�n sem m�dos�tani. �ll�t�s�t azzal indokolta, hogy ha valaki az ut�bbi �vekben a befektet�si bankok aktu�lis aj�nlatai alapj�n m�dos�tgatta a portf�li�j�t, az kisebb hozamra tett szert, mint az, aki valamelyik t�zsdeindex-�sszet�tel szerint hagyta.

Kassz�k vs. �llampap�rpiac

A v�ls�ggal �sszef�gg�sben, az ut�bbi h�napokban ki�r�lt a magyar �llampap�rpiac, vagyis elt�ntek a v�s�rl�k, emiatt pedig jelent�sen emelkedtek a hozamok. K�t �vvel ezel�tt, m�ricus elej�n a h�rom, hat �s tizenk�nt h�nap futamidej� kincst�rjegyek m�sodpiaci� hozama 8,05-8,10 sz�zal�k volt, a 3,5, 10 �s 15 �ves �llamk�tv�nyek� pedig 6,58-7,75 sz�zal�k k�z�tt volt. Egy �vvel k�s�bb 8,24-8,45, illetve 7,85-9,06 sz�zal�kos �rt�ket jegyzett fel az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont. Az idei, m�rcius 5-�n, cs�t�rt�k�n regisztr�lt adatok szerint a kincst�rjegyek hozama 10,48-11,62 sz�zal�k volt, az egy �vn�l hosszabb futamidej� k�tv�nyek eset�ben pedig 10,66-13,66 sz�zal�k volt ez az �rt�k. Az k�t �vvel ezel�tti szinthez k�pest jelent�sen, t�bb sz�zal�kponttal emelkedtek a hozamok.

Els� l�t�sra�a�magas hozamok�j� lehet�s�gnek t�nhetnek a nyugd�jkassz�k sz�m�ra. A nyugd�jp�nzt�rak azonban csak nagyon�kev�ss� tudt�k kihaszn�lni az �llampap�rok hozam�nak emelked�s�t - mondta az [origo]-nak Nagy Csaba, az Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g eln�ke. Az �llampap�rpiacon ugyanis jelenleg, a csek�ly forgalom miatt nagyobb t�teleket nem �rdemes eladni vagy v�s�rolni, mert az a kezdem�nyez� sz�m�ra kedvez�tlen�l befoly�soln� az �rfolyamokat,�azaz nem volt a kassz�k sz�m�ra �rt�kelhet� forgalom a piacon. �gy a nyugd�jp�nzt�rak nem tudt�k n�velni �rdemben �llampap�r-�llom�nyukat, r�ad�sul azok lej�rati szerkezet�n sem tudtak sokat m�dos�tani. A kassz�khoz �raml� friss tagd�jakat viszont �llam�tv�nyekbe tudt�k fektetni.

Erre utalnak a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) adatai, a szervezet nyilv�ntart�sa szerint a nyugd�jp�nzt�ri befektet�sek 50-60 sz�zal�k�t tartj�k �llampap�rban, s ez az ar�ny az ut�bbi h�napokban nem v�ltozott �rdemben. Felt�telezhet� azonban, hogy a lej�ratok, a piaci folyamatokat figyelembe v�ve r�vid�ltek. A fel�gyelet szerint a p�nzt�rak befektet�si politik�jukat �rdemben nem v�ltoztatt�k.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK