A magyar bankbet�tekre ugyan teljes �llami garancia van �rv�nyben, de az esetleges k�rtalan�t�s szempontj�b�l m�gsem teljesen mindegy, hogy 13 milli� forintn�l kevesebb, vagy t�bb p�nz�nk van a bankban, illetve hogy�melyik fi�kban helyezt�k el a p�nz�nket.

A parlament tavaly okt�ber 13-�n fogadta el a bet�tbiztos�t�si �sszeghat�rt megemel� t�rv�nyt. A hitelint�zeti t�rv�ny addig �rv�nyben lev� verzi�ja 6 milli� forintban hat�rozta meg az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap (OBA) helyt�ll�si k�telezetts�g�t, a m�dos�t�s ezt az �sszeget 13 milli� forintra emelte.

Egy�ttal elt�r�lt�k azt a szab�lyt is, amely szerint a k�rtalan�t�s m�rt�ke 1 milli� forint felett csak 90 sz�zal�k, vagyis megsz�nt az �nr�sz.

Veres J�nos p�nz�gyminiszter a bet�tbiztos�t�si szab�ly m�dos�t�sakor bejelent�sekor�azt is k�z�lte, hogy a bet�tgarancia fels� hat�r�nak megemel�se mellett a magyar korm�ny teljes k�r� garanci�t v�llal a lakoss�gi bet�tekre. Ez azt jelenti, hogy az �llam szavatolja a 13 milli� forint feletti bet�teket, �s a p�nzint�zetek fizet�sk�ptelens�ge eset�n a bet�teseknek a legfeljebb 500 ezer forintot kitev� �nr�szt sem kell �llniuk.

Nincs t�rv�nybe iktatva a korm�nygarancia

A magyar bet�tesek p�nze teh�t biztons�gban van, hisz a teljes bet�t�sszegre vonatkozik valamilyen �llami garancia. K�rd�sk�nt�ad�dik mindek�zben, hogy mi sz�ks�g van az �llami garancia k�t r�szre oszt�s�ra, azaz mi�rt vonatkozik m�sfajta garancia a 13 milli� forint alatti, illetve feletti r�szekre.

Az OBA garanci�j�nak fels� hat�r�t �s a korm�ny garanciav�llal�s�t egy id�ben jelentett�k be, de a k�t garancia kor�ntsem ugyanolyan: az 1996-os hitelint�zeti t�rv�ny 2008-as m�dos�t�sa (2008-as LVI. t�rv�ny) kiz�r�lag a 13 milli� forintig �rv�nyes OBA-garanci�ra vonatkozik, a korm�ny "kieg�sz�t�" garanci�j�ra nem, ez ut�bbi kiz�r�lag a kabinet sz�beli v�llal�sa.

A jogszab�lyban egyed�l olyan form�ban jelenik meg a korm�nygarancia, hogy a t�rv�ny bevezet�j�be utal�sk�nt beker�lt, hogy "a bankbet�tek Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alapb�l j�r� k�rtalan�t�sa feletti r�sz�nek kifizet�s�re a korm�ny garanci�t v�llalt".

A 13 milli� forint feletti bet�tgaranci�t nem foglalt�k t�rv�nybe, ez egy politikai garancia - mondta az [origo]-nak Binder Istv�n, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) sz�viv�je. Ez nem magyar jelens�g, ilyen politikai garanci�k m�s orsz�gokban, t�bbek k�z�tt N�metorsz�gban�is l�teznek.

Az �gy kapcs�n a P�nz�gyminiszt�rium a k�vetkez��t�j�koztat�st adta az [origo]-nak: "a magyar �llam - a 2008. okt�ber 8-i korm�nyd�nt�s alapj�n - val�ban teljes k�r� garanci�t ad az �gyfelek�bankbet�tjeinek visszafizet�s�re. A garancia, vagyis�a p�nz�gyi vezet�s deklar�ci�ja teljesen azonos m�s uni�s tag�llamok�val, jogszab�lyban lefektetve nincsen.�Ismert, hogy az OBA mely t�pus� megtakar�t�sok eset�n tartozik helyt�llni, ugyanezekre vonatkozik az �llami garancia is. A d�nt�s annak �rdek�ben sz�letett, hogy a bet�tesek ismerj�k, tudj�k, a p�nz�k biztons�gban van".

A sz�beli garancia erej�t az adhatja, hogy a bet�tek biztos�t�sa mindenekel�tt politikai k�rd�s, �s m�r maga a bejelent�s is olyan nyugtat� hat�sokkal j�rhat, ami sz�ks�gtelenn� teszi az �rv�nyes�t�st. K�l�nbs�g a garanci�k k�z�tt a fentieken t�l az is, hogy m�g az OBA k�rtalan�t�s�nak m�dja �s lebonyol�t�sa t�rv�nyben r�gz�tett, addig a korm�ny garanci�ja eset�ben nincs ilyen rendelkez�s sem.

T�rstulajdonos kerestetik

A k�tfajta garancia k�z�tti k�l�nbs�get az �gyfelek egy r�sze is �rz�kelhette, legal�bbis erre utal, hogy t�bb, az [origo] �ltal felkeresett bankfi�kban elmondt�k, hogy a nagyobb �sszeg� sz�ml�k eset�ben jellemz� lett az ut�bbi id�ben a sz�mlatulajdonosok k�r�nek kib�v�t�se.

Forr�s: [origo]

A PM szerint biztons�gban van a p�nz�nk

A csal�dtagok bet�ttulajdonoss� t�tel�t �pp az magyar�zhatja, hogy az OBA garanci�ja szem�lyenk�nt �s bankonk�nt �rv�nyes, azaz, ha egy sz�ml�nak k�t tulajdonosa van, akkor m�ris k�tszeres, 26 milli� forintos a biztos�t�s. Az OBA-garancia ilyen megemel�s�nek azonban csak abban az esetben van �rtelme az �gyf�l r�sz�r�l, ha a korm�ny garanci�j�t nem tekintj�k teljesen egyen�rt�k�nek azzal (az OBA garanci�j�nak �rv�nyes�t�se mindenk�pp egyszer�bbnek t�nik, f�leg hogy a korm�ny garanci�j�r�l semmilyen gyakorlati r�szlet nem ismert).

Le�nybank �s fi�ktelep

Bonyol�tja a helyzetet, hogy Magyarorsz�gon nem csak az OBA biztos�t�sa al� tartoz� hitelint�zet gy�jthet bet�tet. Lehet�s�ge van magyarorsz�gi bet�tgy�jt�sre a m�sik uni�s tagorsz�gban bejegyzett hitelint�zetek itteni fi�ktelepeinek is, a k�l�nbs�g mind�ssze annyi, hogy ezek eset�ben a bet�teket az alap�t�s orsz�g�ban l�trehozott nemzeti bet�tbiztos�t�si int�zm�ny biztos�tja (egy Ausztri�ban bejegyzett bank magyarorsz�gi fi�kja �ltal gy�jt�tt bet�teket p�ld�ul az osztr�k bet�tbiztos�t� int�zet).

A fentiekb�l az k�vetkezik, hogy nem mindegy, hogy melyik magyarorsz�gi fi�kba tessz�k a p�nz�nket, nem egy�rtelm� ugyanis, hogy milyen biztos�t�s vonatkozik a bet�t�nkre - elk�pzelhet� az is, hogy ugyanazon utc�ban tal�lhat� k�t fi�kban m�s �s m�s garancia van �rv�nyben a bet�tekre.

Az Eur�pai Uni�ir�nyelve szerint minimum 20 ezer eur�t kell garant�lniuk a bet�tbiztos�t�knak, ami k�r�lbel�l hatmilli� forintot tesz ki. Azaz ennyi p�nzt minden magyarorsz�gi fi�kban nyugodtan elhelyezhet�nk, hiszen az uni�s szab�lyoz�s a fi�ktelepek anyac�geire is vonatkozik, �s Magyarorsz�gon nincsenek olyan fi�ktelepek, amelyek anyabankjai nem az uni� ter�let�n vannak.

Elt�r� szab�lyoz�sok k�lf�ld�n

A fentiekb�l k�vetkez�en elk�pzelhet�, hogy egy k�lf�ldi bank magyarorsz�gi fi�ktelep�ben a magyar bankokban �rv�nyes 13 milli� forintn�l 7 milli� forinttal kisebb �sszegre vonatkozik a bet�tgarancia. A k�l�nb�zetre az OBA-n�l lehet kieg�sz�t� biztos�t�st k�tni, de ez nem k�telez�,��m enn�l is fontosabb, hogy az anyabankokra vonatkoz� garanci�k sokszor magasabbak a magyarn�l, �gy erre jellemz�en nincs is sz�ks�g.

Magyarorsz�gon�kevesebb mint 20 fi�ktelep m�k�dik, �s jellemz�en nem is lakoss�gi szolg�ltat�sokkal foglalkoznak, hanem a v�llalati szektort szolg�lj�k ki, de vannak a�h�ztart�si szegmensben is komolyabb poz�ci�kkal rendelkez� fi�ktelepek is. A magyarorsz�gi Citibank (hivatalosan Citibank Europe plc Magyarorsz�gi Fi�ktelepe) p�ld�ul az �rorsz�gi Citibankhoz tarozik, �gy az �r szab�lyoz�s vonatkozik r�. �rorsz�gban a bet�tbiztos�t�s �rt�khat�ra 100 ezer eur�, azaz nagyj�b�l 30 milli� forint.

A vagyonosabb �gyfelek eset�ben felmer�lhet a BNP Paribas Magyarorsz�gi Fi�ktelepe is, ahol csak priv�t banki �gyfelekkel foglalkoznak, �s akik sz�m�ra a 70 ezer eur�s plafonnal m�k�d� francia szab�lyoz�s az ir�nyad�. Hasonl� helyzetben vannak a Calyon �s a Cofidis �gyfelei is.

A Dresdner Bank AG Magyarorsz�gi Fi�ktelep�re a 2011-ig teljesen korl�tlan n�met, az Axa Bankra �s a Fortis Bankra a 100 ezer eur�s belga, az ING Bank N.V. Magyarorsz�gi Fi�ktelep�re a 100 ezer eur�s holland, a Banco Primusra az 50 ezer eur�s portug�l, az Oberbankra pedig az id�n korl�tlan, j�v�re pedig 100 ezer eur�s osztr�k bet�tbiztos�t�s vonatkozik.

Nem minden bet�t, ami annak l�tszik

A bankban tartott p�nzt sokan automatikusan bankbet�tk�nt kezelik, pedig sz�mos olyan banki konstrukci� l�tezik, ami nem tartozik az OBA biztos�t�si k�r�be. Ilyenek p�ld�ul az �rt�kpap�rok �s a befektet�si alapok, amelyekkel kapcsolatban a Befeketet�-v�delmi Alap (BEVA) v�llal garanci�t - ez a biztos�t�s azonban csak r�szleges, ugyanis csak 6 milli� forintig �rv�nyes, �s l�tezik egy 10 sz�zal�kos �nr�sz is.

Figyelembe kell venni azt is, hogy nincs sz�ks�g r�szv�nyek, k�tv�nyek vagy egy�b �rt�kpap�rok k�zvetlen megv�s�rl�s�ra ahhoz, hogy �rt�kpap�r-tulajdonosokk� v�ljunk, ezt ugyanis a befektet�si jegyeken kereszt�l is megtehetj�k. Az eligazod�st tov�bb nehez�ti, hogy vannak olyan banki term�kek, amelyek nagyon hasonl�tanak�a bankbet�tekre (korl�tlan hozz�f�r�st biztos�tanak, bankk�rtya j�r hozz�juk), de a p�nz�nket�jogilag p�nzpiaci alapokban tartj�k. Ezekre a "kv�zi-bet�tekre" sem vonatkozik az OBA 13 milli� forintos, illetve a korm�ny korl�tlan garanci�ja, �gy ilyen term�kekben 6 milli� forintn�l t�bbet csak saj�t szak�llunkra tudunk tartani.