Az �llam hitelt ny�jt az OTP-nek �s az FHB-nak - jelentette be Veres J�nos p�nz�gyminiszter a bankok vezet�inek jelenl�t�ben szerdai, budapesti sajt�t�j�koztat�j�n. Az �rintett felek az err�l sz�l� szerz�d�st szerd�n �rt�k al�. Az �llami hitelt a bankok az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont�k�zbeiktat�s�val kapj�k meg.

A magyar �llam az OTP Banknak t�bb mint 400 milli�rd forint (1,4 milli�rd eur�), az FHB Jelz�logbanknak k�t r�szletben mintegy 120 milli�rd forint (400 milli� eur�) �sszeg� k�lcs�nt ny�jt piaci kamatoz�ssal. A 400 milli�rdos hitel az OTP m�rlegf��sszeg�nek - t�bb mint 9400 milli�rd forintnak - mintegy n�gy sz�zal�k�t teszi ki az [origo] sz�m�t�sai szerint.

Az OTP abb�l a p�nzb�l kap �llami forr�st, amelyet az IMF bocs�tott a magyar �llam rendelkez�s�re tavaly �sszel, ameikor a p�nz�gyi v�ls�g el�rte Magyarorsz�got. Az IMF, a Vil�gbank �s az Eur�pai Uni� �sszesen 20 milli�rd eur�s k�lcs�nt adott Magyarorsz�gnak, �s ennek a hitelnek az egyik deklar�lt, kimondott c�lja volt a hazai bankrendszer megseg�t�se.

A gazdas�gi visszaes�st enyh�tik

- Az OTP Bankot nem kell megmenteni, a bankment� csomagra nem az OTP Banknak van sz�ks�ge, hanem a magyar gazdas�gnak ahhoz, hogy a gazdas�gi v�ls�g ne legyen m�lyebb a v�rtn�l - mondta m�g tavaly novemberben Urb�n L�szl�, a bank vez�rigazgat�-helyettese. Tavaly teh�t az OTP m�g elutas�totta a korm�ny �ltal kidolgozott bankment� tervet, most azonban a piaci felt�telek mellett ny�jtott hitelt elfogadta a p�nzint�zet.

Most szerd�n Urb�n viszont azt hangs�lyozta:�a meg�llapod�s��rdemben seg�teni fogja a magyar v�llalkoz�sok hitellel val� ell�totts�g�t, �s ezzel enyh�theti a magyar gazdas�g visszaes�s�t.

Az OTP Bank a meg�llapod�s szerint v�llalja, hogy a rendelkez�s�re bocs�tott �sszeget magyarorsz�gi �gyfelek, ezen bel�l legal�bb 200 milli�rd forint forr�st a v�llalati finansz�roz�s b�v�t�s�re haszn�l fel. Az �gy foly�s�tott hitelek kock�zat�t �s a t�kek�lts�get a bank �llja. Urb�n L�szl� hangs�lyozta: a hitelez�s b�v�l�s�vel j�r� plusz t�kesz�ks�gletet a bank biztos�tani tudja, hiszen konszolid�lt (csoportszint�) t�kemegfelel�se 15 sz�zal�k a minim�lisan el��rt 8 sz�zal�kkal szemben.

Milli�k eur�ban,�fontban,�jenben �s�doll�rban

Az OTP-nek ny�jtott hitelcsomag (500,8 milli� eur�, 135 milli� angol font, 20,1 milli�rd jap�n jen �s 818,2 milli� doll�r) piaci �raz�s�, a banknak benchmark + 250 b�zispont fel�rat kell fizetnie (a benchmark az adott deviz�hoz kapcsol�d� bankk�zi kamatl�b). Az OTP arra t�rekszik, hogy erre csak a minim�lis t�ke-, kock�zati �s m�k�d�si k�lts�get rakja r�. Nem ebb�l a kihelyez�sb�l akar a bank profitot realiz�lni - hangs�lyozta Urb�n L�szl�. Hozz�tette: az eml�tett 200 milli�rd forintot els�sorban kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok (kkv) sz�m�ra tervezik foly�s�tani.

Az �llam teh�t az OTP hitelez�s�vel r�szben a v�llalati szektort akarja fellend�teni. Ezt er�s�ti az a febru�ri nyilatkozat, amelyet Cs�nyi S�ndor, az OTP eln�k-vez�rigazgat�ja tett a bank gyorsjelent�s�nek k�zz�t�telekor. Cs�nyi ekkor ugyanis �gy fogalmazott: "A bankot megmenteni nem kell, de jelenlegi likvidit�si helyzet�nkben nem tudjuk biztos�tani a magyar gazdas�g megseg�t�s�hez sz�ks�ges forr�sokat."�A bankvez�r m�r ekkor is jelezte:�az OTP keresi a lehet�s�geket, hogy hozz�jusson az IMF biztos�totta forr�sokhoz.

Nem az osztr�k mint�t k�vetik

Az OTP els� ember�nek kor�bbi nyilatkozata�szerint a bankment� csomagokn�l az osztr�k modell abban k�l�nb�zik az angolsz�szt�l, hogy felt�telek n�lk�l biztos�tja a bankoknak a kieg�sz�t� likvidit�st, ami �gy jut el a gazdas�ghoz. "Az osztr�k p�ld�hoz k�zel�ll�t szeretn�nk" - mondta febru�rban Cs�nyi.

Ezzel szemben a mostani magyar hitel nem mentes a kik�t�sekt�l.�A magyar��llam ugyanis egy deleg�ltat k�ldhet a bank fel�gyel�bizotts�g�ba �s az auditbizotts�gba is. Az [origo] �gy tudja, hogy ez a szem�ly ugyanaz lesz, hiszen az auditbizotts�got a fel�gyel�bizotts�g tagjaib�l v�lasztj�k az OTP-n�l. Az �j tag nem automatikusan ker�l be az OTP vezet�s�g�be, hanem err�l a bank igazgat�s�ga fog el�terjeszt�st k�sz�teni az �prilis 24-ei rendes k�zgy�l�s sz�m�ra. Az OTP r�szv�nyesei teh�t �prilis v�g�n d�nthetnek ebben a k�rd�sben.

A forintra is pozit�van hathat a meg�llapod�s

A Takar�kbank vezet� elemz�je, Suppan Gergely szerint a mostani hitelmeg�llapod�sra az OTP-nek nem az�rt volt sz�ks�ge, mert nincs likvidit�sa. Az�rt kellett ez a k�lcs�n, mert �gy az OTP k�nnyebben tud �j hiteleket kihelyezni. A magyar tulajdon� hazai bankoknak ugyanis nincs olyan anyabankjuk, amely pluszforr�sokat bocs�thatna rendelkez�s�kre. Suppan hangs�lyozta: az OTP-nek nem t�kep�tl�s kellett, hanem az �llami hitel a gazdas�g sz�m�ra fontos, els�sorban kis- �s k�zepes v�llalkoz�sok hitelez�s�t seg�theti.

Minthogy deviz�val l�tja el az OTP-t �s az FHB-t az �llam, mindez a forint sz�m�ra is pozit�v h�r. Suppan hangs�lyozta, hogy a p�nz�gyi rendszer er�s�t�se eleve a tavalyi IMF-hitel egyik c�lja volt. Az, hogy az OTP az �gynevezett benchmark, vagyis a m�rt�kad� nemzetk�zi kamatl�b f�l�tt 2,5 sz�zal�kkal kapja a hitelt, szint�n kedvez�. Jelenleg ugyanis a magyar orsz�gkock�zat miatt a benchmark+5 sz�zal�kos hitelek �rhet�ek el a piacon. �gy az OTP olcs�bb �s�hosszabb lej�rat� forr�sokhoz jut hozz�, vagyis nem kell a banknak dr�ga r�vid lej�rat��forr�sokb�l finansz�roznia m�k�d�s�t. �

Sz�rnyalt az elm�lt napokban az OTP �rfolyama

Az OTP �rfolyama a Budapesti �rt�kt�zsd�n szerd�n�5,58 sz�zal�kkal emelkedett, 2080 forintot �rt z�r�skor a bankpap�r. Ez az idei m�lyponthoz k�pest jelent�s emelked�s, hiszen m�rcius 5-�n m�g csak 1355 forintot �rt az OTP r�szv�nye a b�rz�n.

Az FHB �rfolyama 5,18 sz�zal�kkal emelkedett szerd�n, �s 568 forintot adtak a bank r�szv�ny��rt.

Az FHB lak�shiteleket ad majd

Az FHB a t�zsde honlapj�n tette k�zz� a hitelny�jt�sr�l sz�l� h�rt. Eszerint a magyar �llam az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont Zrt. �tj�n, az �llamh�ztart�si t�rv�ny alapj�n, a Nemzetk�zi Valutaalapt�l sz�rmaz� forr�sb�l k�t r�szletben, �sszesen 400 milli� eur� �sszeg� k�lcs�nt ny�jt a t�rsas�gnak.

A k�lcs�nt a magyar �llam piaci �raz�ssal �s piaci felt�telek mellett adja. Ez azt jelenti, hogy a hitel a kamatait az Euriborhoz �s az Eurep�hoz igaz�tj�k, fel�rral. (Az Euribor az a kamatl�b, amelyen a�bankk�zi piacon a bankok egym�snak eur�ban hiteleznek, ez a lehet� legalacsonyabb kamatszint eur�hitelekn�l.)

Az �llam �ltal az FHB-nak ny�jtott�k�lcs�n lej�rata 2012. november 11. A t�rsas�g a k�lcs�nt - egy 2010 november�ig tart� t�relmi id�szak lej�rt�t k�vet�en - nyolc negyed�v alatt egyenl� r�szletekben fizeti vissza.

A kapott forr�sb�l az FHB Bankcsoport els�sorban lakoss�gi hiteleket (lak�shiteleket) foly�s�t majd. Mindemellett�kis- �s k�zepes v�llalkoz�soknak is ad�k�lcs�n�ket.�

Nem cs�kkenti aktivit�s�t az FHB

Az FHB csoport v�llalja, hogy hitelez�si aktivit�s�t nem cs�kkenti, hitel�llom�ny�t a 2008 decemberi szinten tartja - mondta a szerdai sajt�t�j�koztat�n Gyuris D�niel, az FHB Jelz�logbank vez�rigazgat�ja.

Az FHB igazgat�s�g�ban jelen vannak a magyar �llamot k�pvisel� tagok. Az FHB azt v�llalta, hogy amennyiben megb�zat�suk a k�lcs�n lej�rta el�tt megsz�nik, az �j igazgat�s�g �s fb megv�laszt�sakor javaslatot tesz az �llam �ltal megjel�lt tag megv�laszt�s�ra.