El�ny �s h�tr�ny is lehet az orosz tulaj

2009.03.31. 8:21

K�l�n�s helyzetbe�ker�lhet a Mol azzal, hogy az osztr�k OMV eladta a Molban l�v� r�szesed�s�t az orosz Szurgutnyeftyegaznak, mert�a magyar olajc�g Horv�torsz�gban szeretne terjeszkedni, ahol nem sz�vesen l�tn�nak t�l sok orosz t�k�t. Ugyanakkor a Mol szib�riai olajmez�inek megtart�s�ban j�l j�het egy Putyin eln�kh�z �ll�t�lag k�zel �ll� sz�vets�ges. Sokan a Kremlt sejtik a mostani orosz befektet�s h�tter�ben, amelyet alig n�h�ny h�ttel el�z�tt meg Gyurcs�ny Ferenc oroszorsz�gi l�togat�sa.

A Mol h�tf�n k�zlem�nyt tett k�zz� a B�T honlapj�n arr�l, hogy ezen a napon a sajt�b�l �rtes�lt az OMV AG �s a Szurgutneftyegaz (Surgutneftegaz) �gylet�r�l. Vagyis eszerint a Mol is csak h�tf�n tudta meg, hogy az osztr�k olajv�llalat 1,4 milli�rd doll�r�rt eladja teljes Mol-pakettj�t az orosz c�gnek. (Az OMV mintegy 21 sz�zal�kot birtokolt a Molban, de a Mol alapszab�lya szerint csak 10 sz�zal�kos szavazati joggal rendelkezik a magyar t�rsas�gban.)

A Mol �s az OMV hosszas t�zsdei csat�roz�sokat folytatott a budapesti b�rz�n, ebben a harcban az OMV hatalmas t�k�t mozg�s�tott, �s megpr�b�lta megszerezni az ellen�rz�st a Mol felett. A vit�ban nem hivatalosan ugyan, de�sokszor elhangzott, hogy az osztr�kok felv�s�rl�si aj�nlata m�g�tt esetleges orosz �rdekek �llhatnak.

Az OMV v�g�l akkor mondott le a Mol megszerz�s�r�l, amikor az eur�pai versenyhat�s�gok jelezt�k: az egyes�l�s versenyjogi akad�lyokba �tk�zne, hiszen p�ld�ul a k�t c�g kis ter�leten�- Ausztri�ban, Szlov�ki�ban �s Magyarorsz�gon- h�rom nagy finom�t�val is rendelkezik.

Egyszerre j� �s rossz

A Mol sz�m�ra��gy lehet politikailag k�nos a most felbukkant orosz tulajdonos, hogy k�zben technol�giailag ak�r kedvez� helyzetbe is hozhatn� a Szurgutnyeftyegaz megjelen�se: majdhogynem ugyanazon a szib�riai olajmez�n tev�kenykedik a Szurgutnyeftyegaz, mint a Mol. A Mol f� szib�riai olajlel�helye a ZMB mez�, ez 10 kilom�terre van a Surgut-7 mez�t�l, amelyet szint�n a magyar c�g pr�b�l kiakn�zni.

A Szurgutnyeftyegaz ugyanitt, a finnugor hantik �s manysik �ltal lakott tyumenyi k�rzetben t�rja fel az olajlel�helyeket, �s a sz�khelye is Szurgutban van. Ugyanakkor kev�s az olajfinom�t�ja, �gy a Mol esetleges megszerz�se elemz�k szerint fontos feldolgoz�kapacit�st is hozhatna az orosz c�gnek.

Gazdas�gpolitikailag viszont az�rt v�lhat neh�zz� a Mol helyzete, mert kor�bban, a horv�t INA felv�s�rl�sakor a z�gr�bi korm�ny kik�t�tte, hogy a Mol esetleges ellens�ges felv�s�rl�sakor nem ker�lhet m�s tulajdonoshoz az INA. A horv�t v�llalat ir�ny�t�s�nak �tv�tel�r�l janu�r v�g�n al��rt szerz�d�s szerint a Mol esetleges ellens�ges felv�s�rl�sakor a horv�t korm�nynak visszav�s�rl�si joga van az INA-r�szv�nyekre.

Kor�bban senki sem gondolt r�

Hern�di Zsolt akkor az [origo] k�rd�s�re teljesen jogos ig�nynek nevezte, hogy az OMV pr�b�lkoz�sainak ismeret�ben a horv�tok ragaszkodtak e felt�telhez - f�ggetlen�l att�l, hogy van-e es�lye egy �jabb hasonl� akci�nak. "Amikor megvett�k az INA 25 sz�zal�k�t, csak az�rt nem ker�lt bele ez a lehet�s�g az akkori szerz�d�sbe, mert senki sem gondolta, hogy az ellens�ges felv�s�rl�s k�s�rlete re�lis vesz�ly" - tette hozz�.

A horv�torsz�gi sajt�h�rek szerint Z�gr�bban sokan sejtett�k m�r ekkor is a Molban megjelen� orosz t�k�t. (Egy id�ben - �tt�telesen - a Molban jelent�s, t�bb sz�zal�kos r�szesed�st szerzett az orosz Rahimkulov csal�d, illetve a csal�d befektet�si c�gei is. Megdet Rahimkulov kor�bban az orosz Gazprom magyarorsz�gi k�pvisel�j�nek sz�m�tott, �s t�bb magyar c�gben is hatalmas tulajdonr�szeket birtokolt, illetve birtokol ma is.)

Az Erste kalkul�ci�i szerint az osztr�k olajc�g k�r�lbel�l 15 sz�zal�kos nyeres�get �rt el a Mol-tranzakci�n. A szak�rt�k szerint "�rdekes, hogy van olyan piaci szerepl�, aki hajland� volt r�szv�nyenk�nt 19 600 forintot fizetni, mivel neh�z ezt a r�szesed�st b�rmire is felhaszn�lni". Tov�bbi tranzakci�k sem z�rhat�k ki, p�ld�ul valamilyen eszk�zcser�s meg�llapod�s a Mol �s a Szurgut k�z�tt.

Gyurcs�ny Moszkv�ban t�rgyalt

Sokan hangs�lyozz�k, hogy a Szurgutnyeftyegaz els� sz�m� embere, Vlagyimir Bogdanov k�zel �ll az orosz minisztereln�kh�z, Vlagyimir Putyinhoz. �rdekes, hogy Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k az elm�lt hetekben Moszkv�ban j�rt, �s egyebek mellett energiapolitikai k�rd�sekr�l t�rgyalt,�majd a New York Times arr�l �rt, hogy n�vekedett Magyarorsz�g f�gg�s�ge Oroszorsz�gt�l.

Dar�czi D�vid korm�nysz�viv� h�tf�i k�zlem�ny�ben ugyanakkor hangs�lyozza: "A Magyar K�zt�rsas�g korm�nya hat�rozottan lesz�gezi, hogy az orosz partner�vel folytatott t�rgyal�sok sor�n soha, m�g inform�lisan sem ker�lt sz�ba a Mol Nyrt.-ben t�rt�n� tulajdonszerz�s. Piacgazdas�gban a korm�nynak nem feladata komment�lni egy t�zsdei �gyletet, ha az a jogszab�lyoknak megfelel�en zajlik. Magyarorsz�gnak ugyanakkor az az �rdeke, hogy a nemzeti olajipari v�llalat meg�rizze f�ggetlens�g�t. A korm�ny �ll�spontja nem v�ltozott a kor�bbi, hasonl� helyzetben k�pviselt �ll�spontj�hoz k�pest: nem t�mogatja, ha b�rki ellens�ges sz�nd�kkal pr�b�l befoly�st szerezni magyar strat�giai �gazatokban."

Tordai P�ter, a KBC elemz�je azt felt�telezi a Napi�Online szerint, hogy a Mol-menedzsment nem fogja ellens�gesnek min�s�teni,�hanem �vatosan kezeli az orosz olajc�g megjelen�s�t, melynek piaci kapitaliz�ci�ja 22,7 milli�rd doll�r, azaz�t�bb mint k�tszerese az OMV �rt�k�nek.

A Kreml tan�cs�ra?

"Az orosz Szurgutneftyegaz a Kreml tan�cs�ra vagy nyom�s�ra vett Mol-r�szv�nyeket" - v�lekedett h�tf�n Valerij Nyeszterov, a Troika Dialog befektet�si c�g elemz�je a Reuters orosz h�rszolg�lat�nak. Szerinte az �gylet c�lja meger�s�teni Magyarorsz�g �s Oroszorsz�g egy�ttm�k�d�s�t az energiaszektorban. Hozz�tette, az �gylet j� befektet�s az orosz c�gnek, mert sz�ks�ge van p�tl�lagos feldolgoz� kapacit�sokra - �rja az MTI.

Szvetlana Grizan, a BTB Kapital elemz�je szerint v�rhat� volt az orosz c�g l�p�se, sz�m�tani lehetett r�, hogy a Szurgutneftyegaz az eddig gy�jt�tt t�k�j�nek egy r�sz�t realiz�lja. Hangoztatta azonban, hogy az orosz c�g nem er�s�tette meg egyel�re az 1,4 milli�rd eur�s v�tel�rat, amelyet az OMV eml�tett a sajt�nyilatkozat�ban. Ez�rt egyel�re csak el�zetes �rt�kel�sr�l lehet sz� -�tette hozz� az elemz�.

Grizan arr�l is sz�lt, hogy a r�szv�nyek megv�tel�vel a Szurgutneftyegaz a Mol legnagyobb egyedi tulajdonosa lesz, hiszen a Mol-r�szv�nyek tulajdonosi szerkezete el�gg� szerte�gaz�: sok c�g van, amely 5-7 sz�zal�kot birtokol. Ennek figyelembe v�tel�vel igen b�lcs d�nt�s a v�llalatvezet�s r�sz�r�l a v�s�rl�s -��ll�totta.

A Mol p�nz�gyi befektet�nek tartja az oroszokat

A�KBC elemz�j�nek abban mindek�ppen igaza volt, hogy a Mol nem min�s�tette ellens�gesnek a Szurgutnyeftyegaz megjelen�s�t a tulajdonosok k�z�tt. A Molnak ahhoz, hogy biztos�tani tudja oroszorsz�gi olajmez�it, felt�tlen�l j� kapcsolatokat kell �polnia az orosz hat�s�gokkal, �s alighanem j�l j�het a piaci szerepl�kkel val� z�kken�mentes egy�ttm�k�d�s is.

Putyin tavaly m�jus-j�nius t�j�n egy�bk�nt is al��rta azt a t�rv�nyt, amely a strat�giai �gazatokat egyfajta �llami fel�gyelet al� helyezi Oroszorsz�gban. Ez a jogszab�ly szigor�totta �s korl�tozta a k�lf�ldi befektet�seket t�bbek k�z�tt az energiaszektorban is. Akkor a Mol �gy nyilatkozott a National Geographic magazin magyar kiad�s�nak, hogy "a Vlagyimir Putyin �ltal al��rt jogszab�ly visszamen�leg nem hat�lyos".

A Mol most h�tf�i k�zelm�ny�ben �gy �rtelmezi, hogy a Szurgutneftyegaz a Mol-r�szv�nyeket vonz� p�nz�gyi befektet�si lehet�s�gnek tartja, ugyanakkor szeretn� egy�rtelm�en kifejezni, hogy v�ltozatlanul saj�t strat�gi�j�t k�v�nja folytatni, "melynek c�lja a r�szv�nyesi �rt�kteremt�s �s a Mol-csoport fenntarthat� n�veked�s�ben �rdekelt m�s jelent�s �rintett felek �rdekeinek v�delme".

A Molnak az INA a fontos

A Mol k�zlem�nye szerint�a jelenlegi helyzetben az �rt�kteremt�s f� hajt�erej�nek az INA-val val� egy�ttm�k�d�s elm�ly�t�s�t tartja. (Ez nem meglep�, hiszen a Mol sz�m�ra fontos a c�g f�ggetlens�g�nek meg�rz�se, ez a z�loga a horv�torsz�gi terjeszked�snek is.)

"A m�ltban k�l�nb�z� v�llalatokkal folytatott megbesz�l�sek sor�n a Mol mindig egy�rtelm�en kifejezte, hogy a stabil, k�lcs�n�s el�ny�k�n alapul� egy�ttm�k�d�st k�n�l� partnereket r�szes�ti el�nyben. A Szurgutneftyegaz �s a Mol k�z�tt nem volt, �s jelenleg sincs sem strat�giai, sem �zleti kapcsolat, �s ennek megfelel�en nem �rtelmezhet�k a Szurgutneftyegaz k�zlem�ny�ben szerepl� sz�nd�kok. A Mol igazgat�s�ga a Szurgutneftyegazt p�nz�gyi befektet�nek min�s�ti, �s �gy a k�t p�nz�gyi r�szv�nyese k�z�tti tranzakci�t nem k�v�nja komment�lni" - k�z�lte a magyar olajc�g.