A Mol, az OMV �s az orosz Szurgutnyeftyegaz tranzakci�j�t k�vet�en is saj�t strat�gi�j�t k�v�nja folytatni, amelynek c�lja a r�szv�nyesi �rt�kteremt�s �s a Mol-csoport fenntarthat� n�veked�s�ben �rdekelt m�s jelent�s �rintett felek �rdekeinek v�delme - k�z�lte a Mol h�tf�n. A Mol igazgat�s�ga a Szurgutnyeftyegazt p�nz�gyi befektet�nek min�s�ti, �s �gy a k�t p�nz�gyi r�szv�nyese k�z�tti tranzakci�t nem k�v�nja komment�lni.

Az OMV osztr�k olajt�rsas�g h�tf�n reggel azt k�z�lte, hogy eladta a Molban l�v� teljes, 21,2 sz�zal�kos r�szesed�s�t az orosz Szurgutnyeftyegaznak. Az �gylet �rt�ke az OMV k�zlem�nye szerint 1,4 milli�rd eur�, a tranzakci�t k�vet�en az osztr�k olajt�rsas�gn�l nem maradt Mol-r�szv�ny. A B�T hivatalos honlapj�n k�zz�tett Mol-k�zlem�ny szerint a magyar olajipari t�rsas�g ezt �gy �rtelmezi, hogy a Szurgutnyeftyegas a Mol r�szv�nyeket vonz� p�nz�gyi befektet�si lehet�s�gnek tartja.

A Mol Nyrt. h�tf�n a sajt�b�l �rtes�lt az OMV AG �s ezzel p�rhuzamosan a Szurgutnyeftyegaz azon bejelent�seir�l, amelyben t�j�koztatt�k a piaci szerepl�ket, hogy a k�z�tt�k v�grehajtand� tranzakci� keret�ben a Mollal val� egyeztet�s n�lk�l az OMV a teljes Mol-r�szesed�s�t eladja a Szurgutnyeftyegaznak - olvashat� a Mol k�zlem�ny�ben. Hangs�lyozz�k: a Mol mindig h�rom fontos pill�rre �p�tette strat�gi�j�t: hat�konys�g, az organikus �s partners�geken alapul� n�veked�s, valamint az eszk�z�k m�k�dtet�s�ben el�rt kiv�l�s�g kombin�ci�ja, tov�bb� term�keinek min�s�ge.

A Mol a jelenlegi helyzetben az �rt�kteremt�s f� hajt�erej�nek az INA-val val� egy�ttm�k�d�s elm�ly�t�s�t tartja. Az �gy l�trej�v� megn�vekedett v�llalatcsoport egy�ttes m�k�dtet�se a Mol sz�m�ra lehet�s�get teremt egy nagyobb eszk�zportf�li� optimaliz�l�s�ra, a m�rethat�konys�gb�l, a rugalmasabb m�k�d�sb�l �s a k�z�s tud�sb�l ad�d� el�ny�k kiakn�z�s�ra.

A m�ltban k�l�nb�z� v�llalatokkal folytatott megbesz�l�sek sor�n a Mol mindig egy�rtelm�en kifejezte, hogy a stabil, k�lcs�n�s el�ny�k�n alapul� egy�ttm�k�d�st k�n�l� partnereket r�szes�ti el�nyben. A Szurgutnyeftyegaz �s a Mol k�z�tt nem volt �s jelenleg sincs sem strat�giai, sem �zleti kapcsolat, �s ennek megfelel�en nem �rtelmezhet�k a Szurgutneftegaz k�zlem�ny�ben szerepl� sz�nd�kok - olvashat� a Mol k�zlem�ny�ben.

A Mol r�szesed�s�nek megszerz�se jelent�s l�p�s a Szurgutnyeftyegaz strat�giai c�lj�nak teljes�t�se fel� - �rta az orosz t�rsas�g reggeli k�zlem�ny�ben, amelyben a vertik�lis integr�ci� er�s�t�s�t, tov�bb� a v�gs� felhaszn�l�khoz k�zelebb ker�l�st eml�tik meg konkr�tan. Vlagyimir Bogdanov, az orosz c�g vez�rigazgat�ja ehhez azt is hozz�tette, hogy az �zlet r�v�n er�s�dni fog Eur�pa energiaell�t�s�nak biztons�ga.