Oroszorsz�g is foglalkozik a Mol-�ggyel

2009.03.31. 11:55

A Szurgutnyeftyegaz t�rt�nete sor�n els� �zben v�s�rolt profilj�ba v�g� k�lf�ldi tulajdont, amikor megvette a k�t nagy eur�pai olajfinom�t�val rendelkez� magyar Mol 21,2 sz�zal�k�t a piaci �r k�tszeres��rt, �m befoly�sa a c�gn�l korl�tozott lesz, �s Magyarorsz�gon az orosz konszernt puszt�n p�nz�gyi befektet�nek tekintik, �rta kedden a Kommerszant c�m� orosz gazdas�gi lap.

A lap r�mutatott, hogy a Szurgutnyeftyegaz volt az egyetlen nagy orosz k�olajipari konszern, amely eddig nem terjeszkedett k�lf�ldre. Vlagyimir Bogdanov vez�rigazgat� m�g egy �ve is azt mondta a lapnak, hogy eur�pai feldolgoz� �zemek v�s�rl�s�ban nem l�t nagy j�vedelemszerz�si lehet�s�get. De nem �rdekl�d�tt a konszern a k�lf�ldi kitermel�si lehet�s�gek ir�nt sem, hanem Kelet-Szib�ri�ra �sszpontos�tott, �s az �j koncesszi�kon k�v�l csak a m�di�ban �s a Rosszija bankban v�s�rolt r�szv�nyeket, �rta a lap.

A Kommerszant egy szak�rt�t id�zve az �rta: a t�rsas�gnak finom�t� kapacit�sra van sz�ks�ge, mivel jelenleg �vi 61,8 milli� tonna k�olajat hoz felsz�nre, a leningr�di ter�leten l�v� finom�t�j�ban azonban csup�n 22 milli� tonn�t dolgoz fel, �s az �j felv�s�rl�ssal a feldolgoz�s ar�ny�t 35 sz�zal�kr�l 40 sz�zal�kra emelheti, ha a Mol finom�t�inak kapacit�s�b�l a megvett pakett ar�ny�nak megfelel�en valamivel t�bb mint 20 sz�zal�kot lehet sz�m�tani.

A szak�rt� �gy v�lte, a v�s�rl�s nem okozott jelent�s megterhel�st az orosz konszernnek, mivel a tavalyi harmadik negyed v�g�n mintegy 15 milli�rd doll�rnyi k�szp�nzzel illetve likvid eszk�zzel rendelkezett, l�v�n az egyetlen az orosz k�olajipari c�gek k�z�l, amely hossz� �vek �ta gy�jti a p�nzt, �s nem vett fel hiteleket.

A Kommerszant id�zte a kiadott k�zlem�nyt, amely szerint a Mol-r�sz megv�s�rl�sa fontos l�p�s a Szurgutnyeftyegaz mint a vertik�lisan integr�lt v�llalat meger�s�t�s�ben �s a fogyaszt�khoz val� maxim�lis k�zeled�sben. R�mutat azonban, hogy a konszern mindeddig sem Csehorsz�gba, sem Magyarorsz�gra nem sz�ll�t k�olajat, ellent�tben a TNK-BP-vel, a Tatnefttel, a Rusnefttel �s a Lukoillal. A Mol a sz�ll�t�i strukt�r�n nem sz�nd�kozik v�ltoztatni, �s a Szurgutnyeftyegaz �s k�zte nincs strat�giai vagy munkakapcsolat, ez�rt a k�zlem�nyben foglalt sz�nd�kok nem vil�gosak. A Mol vezet�se azt felt�telezi, hogy az orosz konszern p�nz�gyi befektet�, �rta a Kommerszant a Mol k�zlem�ny�re hivatkozva.

R�mutatott: az OMV az ut�n adta el Mol-r�szv�nyeit, hogy kudarcot vallott a Mol bekebelez�s�re ir�nyul� k�s�rlete, mert a Mol ellen�llt, �s az EU bizotts�g�nak is kifog�sai voltak. H�tf�n az EU-bizotts�g versenyk�rd�sekben illet�kes sz�viv�je �gy nyilatkozott, hogy nem �rkezett hozz�juk �jabb megkeres�s a Mol megv�s�rl�s�val kapcsolatban, Veres J�nos magyar p�nz�gyminiszter pedig a Financial Times-nak azt mondta, hogy az �zlet meglepet�s volt a magyar korm�ny sz�m�ra, amely most v�rja, hogy a Szurgutnyeftyegaz r�szletesebben kifejtse sz�nd�kait.

A Kommerszant eml�keztetett arra is, hogy a Mol 2006-ban maga keresett v�delmet az orosz konszernekn�l az OMV ellens�ges felv�s�rl�si sz�nd�ka ellen. "Tekintettel az akad�lyokra, amelyeket Mol hozott l�tre az �tv�teli k�s�rlet kapcs�n, �ppen az igazgat�tan�cs t�mogat�sa lehetett volna a kulcst�nyez� ahhoz, hogy a Szurgutnyeftyegaz a szinergi�b�l ad�d�, legal�bb valamennyire jelent�s hat�st el�rjen, ann�l is ink�bb, mivel a Molban egyetlen r�szv�nyes sem rendelkezhet t�bbel a szavazatok 10 sz�zal�k�n�l, f�ggetlen�l tulajdonr�sz�t�l, �s �gy az orosz konszern befoly�sa a Molra igencsak korl�tozott lesz", �rta a Kommerszant szak�rt�ket id�zve.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK