V�szcseng�kr�l �r Mol-�gyben a Financial Times

2009.03.31. 11:45

Magyarorsz�gon �s Br�sszelben is "azonnal megsz�laltak a v�szcseng�k" azut�n, hogy az osztr�k OMV olajkonszern eladta 21,2 sz�zal�kos Mol-r�szesed�s�t az orosz Szurgutnyeftyegaznak, a magyar korm�nyt�pedig "meglepte" a tranzakci�-��rta a keddi Financial Times. A Kommerszant szerint viszont korl�tozott lesz az orosz befoly�s a Molra.

A Financial Times �rtes�l�se szerint az EU-bizotts�g energia�gyi illet�kesei aggodalmuknak adtak hangot, hogy h�tf�n bejelentett Mol-�gylet al��shatja az egys�ges uni�s energiapolitika kialak�t�s�t c�lz�, �ppen mostan�ban �jj��led� er�fesz�t�seket.

A londoni gazdas�gi-politikai napilap �ltal n�v n�lk�l id�zett egyik br�sszeli illet�kes arr�l panaszkodott, hogy "oly gyakran t�rt�nik ilyesmi ... az EU-tagok meg�llapodnak valamiben Br�sszelben, azt�n hazamennek, �s megk�tik a maguk �zleteit".

Veres felvetn� az �gyet az orosz korm�nynak

Veres J�nos p�nz�gyminiszter ugyanakkor�azt mondta a Financial Timesnak, hogy "ez a kereskedelmi tranzakci� meglepet�sk�nt �rte a magyar korm�nyt". A miniszter szerint Magyarorsz�g felveti az �gyet az orosz korm�nynak, amint a Szurgutnyeftyegaz tov�bbi r�szletekkel szolg�l. Hozz�tette: Magyarorsz�g b�zik abban, hogy Oroszorsz�g tov�bbra is megb�zhat� �zleti partnerk�nt viselkedik, �s eleget tesz szerz�d�ses k�telezetts�geinek.

A Szurgutnyeftyegazr�l a�lap azt �rja, hogy Oroszorsz�g nagys�gra negyedik, "titkol�z�" olajtermel�j�nek tulajdonosi h�ttere r�szv�ny-keresztbirtokl�sok bonyolult sz�vev�nye, �s a c�get Vlagyimir Bogdanov szem�ly�ben Vlagyimir Putyin orosz korm�nyf� egyik szoros sz�vets�gese vezeti. Moszkvai elemz�k ugyanakkor megjegyzik: a Szurgutnyeftyegaz "csendben �p�tkezett" az ut�bbi �vtizedben, neve nem mer�lt fel semmilyen olajt�rsas�gi botr�nnyal kapcsolatban sem.

Felt�rul egy �j vil�g

A londoni napilapnak egy n�v n�lk�l id�zett megfigyel� azt mondta: a Szurgutnyeftyegaz nem akar ellens�ges �tv�teli k�s�rletet ind�tani, �s "a bel�that� j�v�ben" nem k�v�nja Mol-r�szesed�s�t "egy 30 sz�zal�kos k�sz�bszint f�l�" n�velni. Az illet� szerint az orosz c�g "csak egy sz�ket akar az asztaln�l". Az �gylettel "�j vil�g" t�rult fel el�tt�k: az eur�pai piac szerepl�iv� v�lnak -�id�zte forr�s�t az FT.

A lap szerint az 1,4 milli�rd eur�s v�tel�r, amely a r�szesed�s jelenlegi piaci �rt�k�nek t�bb mint a k�tszerese, tal�lgat�sokat ind�tott el arr�l, hogy a tranzakci� egy "nagyobb kiterjed�s� alku" r�sze lehet. Az elemz�s kiemeli, hogy Oroszorsz�g igyekszik er�s�teni energiaipari kapcsolatait Ausztri�val �s Magyarorsz�ggal, �s t�mogat�st pr�b�l nyerni a D�li �ramlat nev� g�zvezet�k-tervezet�hez, amely az EU �ltal p�rtolt Nabucco rendszer "riv�lisa". Orosz r�szr�l kor�bban azt jelezt�k, hogy a Nabucc�t nem tartj�k riv�lisnak, mert Eur�p�nak mindegyik vezet�krendszerre sz�ks�ge lesz.

Ez az orosz c�g els� k�lf�ldi tulajdonszerz�se

Oroszorsz�gban a Kommerszant napilap foglalkozik r�szletesebben a t�m�val. Kiemeli, hogy mostan�ig a Szurgutnyeftyegaz volt az egyetlen nagy orosz k�olajipari konszern, amely nem terjeszkedett k�lf�ld�n. A kitermel�sben Kelet-Szib�ri�ra �sszpontos�tott, �s az �j koncesszi�kon k�v�l csak a m�di�ban �s a Rosszija bankban v�s�rolt r�szv�nyeket.

A gazdas�gi lap�szak�rt�re hivatkozva arr�l is��r, hogy a�Szurgutnyeftyegaznak j�l j�n a Mol olajfinom�t�-kapacit�sa, illetve az orosz c�gnek nem okoz p�nz�gyi neh�zs�get a befektet�s, mivel�felhalmoz�si id�szak ut�n �ll.

A Kommerszant eml�keztet r�, hogy a Mol 2006-ban maga keresett v�delmet az orosz konszernekn�l az OMV ellens�ges felv�s�rl�si sz�nd�ka ellen, de az id�zett szak�rt�k v�lem�nye szerint a Szurgutnyeftyegaz befoly�sa a Molra igencsak korl�tozott lesz. MInderr�l itt olvashat b�vebben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK