B�r az id�n romlani fog a hitelportf�li� a lakoss�gi szegmensben, vagyis az �gynevezett nemteljes�t� hitelek sz�ma n�vekedni fog, j�v�re viszont m�r cs�kken�s v�rhat� ezen a t�ren - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank h�tf�n publik�lt stabilit�si jelent�sb�l, amely szerint a jelz�log-hitelez�s ter�n b�v�l�s v�rhat�.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A v�ls�ggal �sszef�gg�sben a h�ztart�sok hitelkereslete az id�n m�rs�kl�dni fog.�A lakoss�g sz�m�ra mind nyilv�nval�bb� v�lik a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g s�lyoss�ga, ami f�k�nt a roml� j�vedelmi kil�t�sokban mutatkozik meg.

A hitelek ir�nti keresletet szint�n�meghat�rozza, hogy a magyar lakoss�g rendk�v�l �rz�keny a t�rleszt�si teherre, �gy a kamatok emelked�se visszaveti a hitelfelv�teli kedvet, mik�zben a t�rleszt�r�szletek j�vedelemhez viszony�tott ar�ny�nak b�v�l�se miatt a felvehet� hitel�sszeg is m�rs�kl�dik - �ll a Magyar Nemzeti Bank stabilit�si jelent�s�ben.

Az �rfolyamok v�ltoz�konys�ga miatt a�h�ztart�sok nem akarnak deviz�ban elad�sodni, ugyanakkor a forintban t�rt�n� elad�sodotts�got megakad�lyozza az, hogy magasak a forinthitelkamatok. A gazdas�g visszaes�s�nek hat�sa �s a roml� p�nzpiaci tendenci�k �sszess�gben a h�ztart�si hitelkereslet gyeng�l�s�t eredm�nyezi.

Elt�ntek a frankk�lcs�n�k

A lakoss�gi szegmensben a kor�bban legn�pszer�bb, az �j foly�s�t�son bel�l 80-85 sz�zal�kos r�szesed�ssel b�r� sv�jcifrank-alap� hitelek eset�ben szinte minden bank megsz�ntette a k�lcs�n�k�akci�s kamattal t�rt�n� �rt�kes�t�s�t, illetve a kezdeti k�lts�gek elenged�s�t.

Azon bankok k�z�l, amelyek nem f�ggesztett�k fel teljesen a frankhitelez�st, t�bb is jelent�s, 200-350 b�zispontos kamatemel�st hajtott v�gre.�Az emel�s b�ven�meghaladja a forr�sk�lts�gek n�veked�s�t, �gy ink�bb a frankalap� term�kek ki�raz�s�r�l van sz�.

A jelz�loghitelez�s teret nyerhet

Az��raz�sn�l megfigyelhet� fejlem�nyekkel p�rhuzamosan a nem �rjelleg� felt�teleket is szigor�tott�k a bankok. T�bb kor�bbi term�ket kivezettek a term�kpalett�r�l, k�zt�k a tiszt�n fedezetalap� hitelez�st, a jelz�loghitelez�sben cs�kkentett�k a finansz�roz�si h�nyadot, illetve nagyobb diszkontot haszn�lnak az ingatlanok hitelfedezeti �rt�k�nek meghat�roz�s�hoz. A k�n�lati oldalt m�rs�kli az is, hogy a kor�bban 50 sz�zal�k k�r�li r�szesed�ssel rendelkez� �gyn�ki csatorn�n kereszt�l a hitelint�zetek csak korl�tozottan fogadnak be �j hitelk�relmeket.

A jegybank szerint a hitelez�sen bel�l a jelz�loghitelek ar�ny�nak n�veked�se v�rhat�. Nemzetk�zi �sszehasonl�t�sban a magyar lak�ingatlanok 90-95 sz�zal�kos mag�ntulajdoni ar�nya kiemelked�nek tekinthet�, �s az elm�lt �vekben a megl�v� lak�s�llom�ny 40 sz�zal�k�ra jegyeztek be jelz�logot. Ebb�l ad�d�an, vagyis a szabad fedezetek magas ar�nya miatt a jelz�loghitelez�s ter�n tov�bbi jelent�s potenci�llal lehet sz�molni.

Roml� portf�li�

A m�lt �v v�gig m�rs�kelt roml�st mutat� hitelportf�li� tov�bb fog romlani az id�n,�de a nemteljes�t� hitelek ar�nya region�lis �sszehasonl�t�sban alacsony marad - mutat r� a jegybanki dolgozat.�

A hazai bankrendszer nemteljes�t� hiteleinek portf�li�n bel�li ar�nya 2008 v�g�n alacsony szinten, 2,6 sz�zal�kon �llt. A nemteljes�t� hitelek ar�nya 6-7 sz�zal�k k�z�tti szintre emelkedhet 2009-ben, majd 5-6 sz�zal�kra m�rs�kl�dhet 2010-ben.