A Mol �gy j�rhat, mint az a litv�niai finom�t�, amelyn�l le�ll�tott�k a Bar�ts�g vezet�k hozz� vezet� �g�t - �rta a Kommerszant c�m� lap h�tf�i komment�rj�ban.

A litv�niai Mazeikiu Nafta finom�t�t a litv�n korm�ny 2006. m�jusban, szint�n p�ly�z� orosz olajv�llalatok orra el�tt, a lengyel PKN Orlen olajt�rsas�gnak �t�lt oda. A Bar�ts�g vezet�knek a litv�n finom�t�hoz vezet� �g�t m�r 2006 nyar�n le�ll�tott�k, sziv�rg�s miatt.

Az�INA 47 sz�zal�k�t is eladn� a Mol

Az �zem nem �llt le, de csak kik�t�kben tud k�olajat v�s�rolni, �s �gy dr�g�bb. "Ugyanez a perspekt�va v�rhat a Molra is, ha folytatja a konfliktust Oroszorsz�ggal. Ez pedig csak akkor nem �rv a Szurgutnyeftyegaz-zal val� egy�ttm�k�d�s mellett, ha a Mol jelenlegi vezet�se a f�ggetlens�get t�bbre �rt�keli a hat�konys�gn�l" - �rta a lap.

A Mol ugyanis eg�sz h�ten demonstr�lta, hogy nem adja meg mag�t harc n�lk�l az �j r�szv�nyesnek - �rta a szerz�, �s ismertette a Mol-vezet�s megnyilv�nul�sait, eg�szen od�ig, hogy "cs�t�rt�k�n konkr�t fenyeget�s k�vetkezett": a Mol eladja egyik f� vagyont�rgy�t, a horv�t INA 47 sz�zal�k�t, ha a��Szurgutnyeftyegaz k�s�rletet tesz ellens�ges �tv�tel�re.

Betelt a poh�r az oroszok szerint

Az utols� csepp a poh�rban az volt, hogy a Mol a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�t�l (PSZ�F) k�rte az �gylet ellen�rz�s�t. Binder Istv�n, a PSZ�F sz�viv�je azt mondta, hogy az ellen�rz�s mindenk�ppen megt�rt�nt volna, de meger�s�tette, hogy �rkezett ilyen felk�r�s a Molt�l - �rta a szerz�.

A Mol vezet�se ugyan�gy harcolt��az osztr�k OMV ellen, amelyt�l a Szurgutnyeftyegaz most megvette az OMV �ltal 2006-t�l �sszev�s�rolt r�szv�nyeket. A Mol vezet�s�nek nincs sz�ks�ge �j, er�s t�rstulajdonosokra. Az OMV-nek nem siker�lt legy�znie a Mol vezet�s�t, de a Szurgutnyeftyegaz az osztr�k c�gn�l sokkal t�bb lehets�ges eszk�ze van a nyom�sgyakorl�shoz - �rta a komment�tor.

Blokkoln�k a Mol olajell�t�s�t

R�mutatott: egyel�re a Szurgutnyeftyegaz nem t�masztott ig�nyt a Mol vezet�s�ben val� k�zvetlen r�szv�telre, �s nem tudni, milyen c�ljai vannak e t�ren, de Vlagyimir Bogdanov vez�rigazgat� arra k�lt�tt 1,4 milli�rd eur�t, hogy hozz�f�rjen a Mol eur�pai finom�t�ihoz.

Az orosz konszern jelenleg nem sz�ll�t oda k�olajat, �gy form�lisan nem tudja blokkolni a Mol nyersanyagell�t�s�t. A Mol azonban a k�olaj jelent�s r�sz�t orosz konszernekt�l kapja a Bar�ts�g vezet�ken, viszont bel�that� id�n bel�l fel�p�l a leningr�di ter�leten a BTSz-2 vezet�k, �s orosz tiszts�gvisel�k szerint a t�rsas�gok majd eld�nthetik, merre k�nyelmesebb sz�ll�taniuk a k�olajat.

Van-e el�g felhatalmz�sa a PSZ�F-nak?

A Vedomosztyi szerint a h�rad�sokb�l nem der�lt ki, milyen szemreh�ny�sai vannak a Molnak. A lap egy szak�rt�re hivatkozva azt �rta: ilyen vizsg�latra bennfentes kereskedelem, a piacra gyakorolt, t�rv�nys�rt� hat�s �s a r�szv�nyv�s�rl�s szab�lyainak megs�rt�se eset�n ker�l sor, �s a vizsg�lat 180 napig tarthat. "�gy t�nik, a PSZ�F-nak nincsenek olyan felhatalmaz�sai, amelyekkel megzavarhatn� a Szurgutnyeftyegaz els� k�lf�ldi �zlet�t".

Ha azonban valami gyan�sat tal�l, akkor ezt az igazs�g�gyi szervek tudom�s�ra hozhatja, �s korl�tozhatja az �j r�szv�nyes jogait. Ez pedig elh�zza az �zlet lez�r�s�t. Az orosz c�g sz�m�ra tov�bbi kellemetlen momentum, hogy a PSZ�F a vizsg�lat sor�n felk�rheti a Szurgutnyeftyegazt a tulajdonosi strukt�ra felt�r�s�ra �s �nmag�r�l �ltal�ban teljes k�r� inform�ci� szolg�ltat�s�ra, amit ez az orosz c�g m�g az orosz fel�gyeleti szerveknek, s�t, saj�t r�szv�nyeseinek sem tesz meg", �rta a Vedomosztyi.