Tov�bbi magyar bankokat min�s�tett le h�tf�n a Standard & Poor's, azokra a hat�sokra hivatkozva, amelyeket szerinte a magyar gazdas�gi visszaes�s gyakorol a p�nzint�zetekre. A magyar jegybank (MNB) ugyanaznap k�zz�tett �rt�kel�se szerint viszont a magyar bankrendszer biztons�gos m�k�d�s�t sz�mos t�nyez� t�masztja al�.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A vil�g legnagyobb hitelmin�s�t�je Londonban k�z�lte, hogy a Takar�kbank hossz� futam� oszt�lyzata a spekulat�v s�von bel�l az eddigi "BB plusz"-r�l "BB"-re m�dosul, negat�v kil�t�ssal. A r�vid t�v� "B" besorol�st a c�g meger�s�tette. A bank �j hossz� t�v� besorol�sa k�t fokozattal marad el a befektet�i s�v als� sz�l�t jelent� "BBB m�nusz"-t�l.

Az S&P a m�lt h�ten egy fokozattal erre a szintre - az addigi "BBB"-r�l "BBB m�nusz"-ra rontotta Magyarorsz�g hossz� lej�rat� szuver�n k�telezetts�geinek besorol�s�t, szint�n tov�bbi lemin�s�t�s lehet�s�g�re utal� negat�v kil�t�st hagyva az �j besorol�son is. Ha a magyar oszt�lyzat innen tov�bb romlik, azzal Magyarorsz�g mint szuver�n ad�s a Standard & Poor's list�j�n �tker�lne a befektet�sre aj�nlott s�v alatti, spekulat�v "BB" kateg�ri�ba.

A Takar�kbank lemin�s�t�s�hez f�z�tt h�tf�i elemz�s�ben az S&P meger�s�tette a m�lt heti szuver�n oszt�lyzatront�s alkalm�val is m�r ismertetett el�rejelz�s�t, amely szerint a magyar hazai �sszterm�k-�rt�k (GDP) az id�n 6 sz�zal�kkal cs�kken. A hitelmin�s�t� szerint az ilyen �tem� zsugorod�snak n�vekv� val�sz�n�s�ggel "s�lyos visszahat�sai" lehetnek a Takar�kbank �s a magyar takar�ksz�vetkezeti szektor p�nz�gyi profilj�ra a k�vetkez� k�t �vben.

Kock�zatot jelentenek a devizahitelek

A Standard & Poor's agg�lyosnak tartja az abb�l ered�, megn�vekedett kock�zatot, hogy a Takar�kbank kinnlev�s�geinek csaknem 55 sz�zal�ka devizaalap�, amelyet fedezettel nem b�r� v�llalati �s fogyaszt�i �gyf�lk�rnek helyeztek ki. Ezt az �gyf�lk�rt m�g "nem tett�k pr�b�ra hossz� ideig tart� neh�z k�r�lm�nyek", �ll az elemz�sben.

A hitelmin�s�t� a c�gkock�zat-kezel�s szempontj�b�l el�ny�snek nevezi a n�met DZ Bank AG 37 sz�zal�kos r�szesed�s�t a Takar�kbankban. A hitelmin�s�t� k�z�lte azonban, hogy ez�rt �nmag�ban nem ad jobb oszt�lyzatot a magyar banknak, mivel tov�bbra is �gy tartja, hogy a befektet�s nem strat�giai jelleg� a DZ Bank sz�m�ra.

Az MNB szerint satabilak a magyar bankok

Az MNB �ppen h�tf�n k�zz�tett �rt�kel�se szerint a magyar bankrendszer biztons�gos m�k�d�s�t egyar�nt t�mogatja a bankok k�lf�ldi tulajdonosainak elk�telezetts�ge, az MNB forr�sb�v�t� int�zked�sei, valamint a korm�ny bankstabiliz�ci�s programja.

Ugyanakkor a jegybank is megjegyzi, hogy p�nz�gyi stabilit�si szempontb�l a legnagyobb kih�v�s a gazdas�g visszaes�se �s a devizahitelek magas ar�nya lehet, a forint �rfolyam�nak gyeng�l�se ugyanis �rz�kenyen �rinti a magyarorsz�gi bankok j�vedelemtermel� k�pess�g�t.

A CIB, a K&H �s az MKB �rtkel�se is romlott

Az S&P h�tf�n - azokhoz hasonl� indokokkal, mint amelyekkel a Takar�kbank lemin�s�t�s�t is al�t�masztotta - rontotta az MKB, a CIB �s a K&H Bank �gynevezett "pi" oszt�lyzatait is, az el�bbi�t k�t fokozattal spekulat�v "BBpi"-re az eddigi "BBBpi"-r�l, az ut�bbi kett��t m�g befektet�inek tekintett "BBB m�nusz/pi"-re az eddigi "BBBpi"-r�l.

Az S&P a magyar �llamad�si oszt�lyzat ront�sa ut�n, m�g a m�lt h�ten befektet�si szint al� rontotta az OTP Bank �s az OTP Jelz�logbank besorol�sait is. A k�t bank hossz� t�v� oszt�lyzatai az addigi "BBB"-r�l egyszerre k�t fokozattal "BB plusz"-ra, a r�vid t�v� besorol�sok "A-3"-r�l "B"-re m�dosultak. Az �j oszt�lyzatokra szint�n tov�bbi lemin�s�t�s lehet�s�g�re utal� negat�v kil�t�s �rv�nyes.

Nyolc magyar bankot min�s�tett le a Moody's

Nyolc magyarorsz�gi bank oszt�lyzat�t rontotta a m�lt h�ten a Moody's Investors Service is, annak nyom�n, hogy a magyar szuver�n ad�soszt�lyzatot is �tsorolta az addigi els�rend� "A3"-r�l a k�zepes befektet�i "Baa1" szintre.

Ez a hitelmin�s�t� ugyanilyen m�rt�kben - "A3"-r�l Baa1-re" - m�dos�totta az OTP Bank, az OTP Jelz�logbank, a CIB Bank, a Kereskedelmi �s Hitelbank (K&H Bank), az MKB, az Erste Bank Hungary, a Budapest Bank �s az MFB hossz� futam� devizabet�ti besorol�s�t.