B�T: elt�rlik a t�zsdei bel�p�si d�jat

2009.04.08. 12:40

A Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) m�just�l elt�rli a t�zsdei keresked�si jog megszerz�s�hez k�t�d� egyszeri bel�p�si d�jat; a szekci�tags�g megszerz�s��rt eddig 10 milli� forintot kellett fizetni�k a br�kerc�geknek.

A d�jcs�kkent�st�l �j befektet�si szolg�ltat�k bel�p�s�t �s ezen kereszt�l a forgalom n�veked�s�t rem�li a t�zsde - mondta el Mohai Gy�rgy vez�rigazgat� a szerd�n Budapesten tartott sajt�t�j�koztat�n. Hozz�tette, hogy �rdekl�d�k is vannak, t�bbek k�z�tt egy lengyel br�kerc�g, amely eddig nem volt jelen a magyar piacon.

A bel�p�si d�j elt�rl�s�t ezen k�v�l az is indokolja, hogy a b�csi, a budapesti, a pr�gai �s a ljubljanai t�zsd�k alkotta, form�l�d� k�z�p-eur�pai t�zsdesz�vets�gen bel�l B�csben �s Ljubljan�ban szint�n�nincs bel�p�si d�j.

A vez�rigazgat� megjegyezte, hogy a B�T d�jai a legalacsonyabbnak sz�m�tanak a r�gi�ban, bele�rtve a vars�i �s a pozsonyi t�zsd�ket is.

A t�zsdesz�vets�gen bel�l a b�csi t�zsde �ltal szorgalmazott egys�ges keresked�si rendszerr�l a vez�rigazgat� azt mondta, hogy a n�met Xetra rendszerre val� �t�ll�s v�rhat� id�pontj�t a tervek szerint �sszel hat�rozz�k meg. Ezzel kapcsolatban tov�bbi r�szleteket nem k�v�nt k�z�lni.

A b�csi t�zsd�t m�k�dtet� Wiener B�rs�nek a B�T mellett a pr�gai �s a ljubljanai t�zsd�ben is t�bbs�gi r�szesed�se van. A Wiener B�rse - vezet�inek legut�bbi nyilatkozatai szerint - h�rom �ven bel�l integr�lni akarja az �rdekelts�gi k�r�be tartoz� k�z�p-eur�pai t�zsd�k tev�kenys�g�t, de teljes f�zi�t nem terveznek Az integr�ci� els� l�p�sek�nt a b�csi t�zsde rendszer�be beker�lnek a h�rom t�zsde val�s idej� r�szv�ny�rfolyamai, a k�vetkez�kben pedig egys�ges keresked�si rendszert vezetnek be a h�rom t�zsd�n. A folyamat nagyj�b�l 2012-ben fog lez�rulni.

A p�nz�gyi �s gazdas�gi v�ls�g t�zsd�re gyakorolt hat�sair�l a B�T vezet�i elmondt�k, hogy a forgalom jelent�sen visszaesett, jelenleg 15 milli�rd forint k�r�l van a napi �tlagos r�szv�nyforgalom, m�g az el�z� �v els� - kiugr�an j� - negyed�v�ben m�g 29 milli�rd forint volt. A napi k�t�sek sz�ma ezzel szemben l�tv�nyosan emelkedett, decemberben p�ld�ul rekordot �rt el, b�r az �gyletek �rfolyam�rt�ke cs�kkent. A br�kerc�gekt�l kapott jelz�sek alapj�n az is elmondhat�, hogy sok �j �gyfelet vonzott a piac, az id�n janu�rban p�ld�ul 30-40 sz�zal�kkal magasabb �gyf�lsz�mot m�rtek a tavaly janu�rival �sszehasonl�tva.

A t�zsd�re l�p�s ir�nt is n�vekv� �rdekl�d�st tapasztal a t�zsde, els�sorban a kis- �s k�zepes v�llalatok r�sz�r�l, amelyek sz�m�ra a t�kepiaci forr�sbevon�s alternat�v�t jelenthet a banki finansz�roz�ssal szemben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK