Az amerikai bankszektor �tv�szelne egy a jelenlegin�l m�lyebb gazdas�gi v�ls�got is - az el�zetes inform�ci�k alapj�n ez a f� �zenete a cs�t�rt�ki USA Today szerint annak a tesztsorozatnak, amelyet a p�nz�gyminiszt�rium hajtott v�gre az ut�bbi hetekben.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A washingtoni p�nz�gyi t�rca t�bb szempont alapj�n azt vizsg�lta, hogy nehezebb gazdas�gi k�r�lm�nyek k�z�tt mely p�nzint�zetek ker�ln�nek cs�dk�zeli helyzetbe, melyeknek lenne sz�ks�g�k sz�vets�gi t�mogat�sra.

Azt tesztelt�k, hogy a p�nzint�zetek �letben maradn�nak-e, ha a munkan�lk�lis�gi ar�ny j�v�re 10 sz�zal�k f�l� sz�kne, illetve ha a h�z�rak tov�bbi 22 sz�zal�kkal esn�nek. Az adminisztr�ci� k�z�lte: nem sz�mol ilyen s�lyos visszaes�ssel, de bizonyoss�got akar szerezni, hogy a vezet� bankok kib�rn�nak egy ekkora terhel�st is.

A "stressz tesztnek" v�rhat�an az az eredm�nye, hogy a vizsg�lt 19 nagybank t�ketartal�ka elegend� lenne a legrosszabb forgat�k�nyv eset�n is - k�z�lte Scott Talbott, az orsz�g legnagyobb p�nzint�zeteit t�m�r�t� P�nz�gyi Szolg�ltat�sok Kerekasztal�nak aleln�ke.

A USA Today szerint egy sor elemz� �s k�zgazd�sz azonban megk�rd�jelezi a teszt alaposs�g�t, ugyanis gyan�san kedvez� az eredm�ny. Hogyan lehet az, hogy mindegyik vizsg�lt bank eg�szs�gesnek bizonyult, amikor alig f�l �ve m�g az eg�sz p�nz�gyi rendszer az �sszeoml�s k�sz�b�n volt? "Ha bejelentik, hogy minden bank rendben van, senki nem fogja elhinni" - mondta Christopher Whalen, az International Risk Analytics nev� elemz� c�g szak�rt�je.

Michael Heller, a Veribanc min�s�t� int�zet eln�ke szerint a p�nz�gyminiszt�rium nem sz�molt a legrosszabb lehet�s�gekkel, vagyis a felt�telezett legrosszabb forgat�k�nyv nem el�g pesszimista.

Az Obama-korm�ny a tervek szerint m�jus els� het�ben hozza nyilv�noss�gra a tesztek eredm�ny�t. Washingtont m�r b�r�latok �rt�k az eredm�nyek k�zz�t�tel�nek halogat�sa miatt, amelyet egyes elemz�k szerint az magyar�z, hogy a bankok neh�z helyzetben vannak, s a felt�telek roml�sa eset�n tov�bbi doll�rmilli�rdokra lenne sz�ks�g�k az �llamt�l. A korm�ny pedig igyekszik elker�lni ennek a kil�t�snak a hangoztat�s�t; Washington mindenesetre k�z�lte, hogy csak r�szleges eredm�nyeket fognak k�z�lni.

Ben Bernanke, a jegybank szerep�t bet�lt� Fed eln�ke kor�bban azt k�z�lte: ha egy banknak t�kep�tl�sra lenne sz�ks�ge a teszt ut�n, akkor hat h�napot kap a t�ke megszerz�s�re a mag�nszektorb�l, ha ezt nem tudja teljes�teni, akkor szigor�bb felt�telek mellett �llami l�legeztet�g�pre kapcsolj�k.