R�szv�nycser�s �gyletet hajt v�gre az OTP �s a Mol. Az OTP 24 milli� t�rzsr�szv�nyt ad �t a Molnak, amelyre v�teli jogot kap. Cser�be a Mol t�bb mint 5 milli� r�szv�nyt ad a banknak. A kor�bban m�r megismert m�dszerrel a Mol v�dheti mag�t a felv�s�rl�s ellen.

Az OTP Bank Nyrt. t�j�koztatja a t�kepiaci szerepl�ket, hogy 2009. �prilis 16-�n a Mol Nyrt-vel megk�t�tt r�szv�nycsere-szerz�d�s �s r�szv�nyswap-meg�llapod�s keret�ben 24�000 000 darab OTP t�rzsr�szv�nyt idegen�tett el 5�010 501 darab Mol "A" sorozat� t�rzsr�szv�ny ellen�ben.

A r�szv�nyswap-meg�llapod�s lej�rata 2012. j�lius 11., mely id�pontig b�rmelyik f�l kezdem�nyezheti az �gylet p�nzbeli vagy fizikai elsz�mol�s�t, ennek keret�n bel�l az OTP v�teli joggal rendelkezik legfeljebb 24 000 000 darab OTP t�rzsr�szv�nyre. A t�rzsr�szv�nyek elidegen�t�s�vel az OTP magyar el��r�sok szerint sz�m�tott egyedi t�kemegfelel�si mutat�ja 125 b�zisponttal emelkedik.

A tranzakci� k�vetkezt�ben a Bank saj�t tulajdon�ban l�v� OTP t�rzsr�szv�nyek �llom�nya 3�621 602 darabra v�ltozott. A csoporttagokn�l l�v� r�szv�nyek darabsz�ma a 2009. m�rcius 30-i �llapot szerint 2�098 560 darab. A saj�t r�szv�ny �llom�ny mind�sszesen 2,04% - olvashat� a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n.

Az elm�lt h�napokban sorban �lt �t az OTP Bank �rfolyamzuhan�sokat, a legalacsonyabb �rat m�rcius 5-�n �rte el a pap�r�id�n:�1355 forint volt egy r�szv�ny. Az�ta visszat�rt az �rfolyam magasabb szintre, az �prilis 16-i keresked�sben 2620 forinton z�rt. Az alacsony r�szv�ny�rak idej�n a bank t�bb �zben is saj�t r�szv�nyek v�s�rl�s�ba kezdett, melynek k�vetkezt�ben 27 milli� darab f�l� ker�lt a saj�tr�szv�ny-�llom�ny.

A Mol kor�bban m�r hajtott v�gre hasonl� akci�t a h�napban. �prilis 8-�n az MFB Invest kapott k�lcs�n 4�965�582 darab Mol r�szv�nyt. Akkor az elemz�k azzal magyar�zt�k a l�p�st, hogy a Mol �gy k�v�nja a tov�bbi saj�tr�szv�ny-tranzakci�knak a lehet�s�get megteremteni. A r�szv�nyek "bar�ti t�rsas�gokhoz" juttat�s�val a Mol v�dekezhet a felv�s�rl�si sz�nd�kok ellen, mint ahogy azt kor�bban, az OMV pr�b�lkoz�sa idej�n is tette. Akkor is az OTP-t v�lasztott�k partnernek 8 milli� r�szv�ny elhelyez�s�vel.