T�zsd�re ker�lnek a z�rtv�g� ingatlanalapok

2009.04.17. 15:57

A Budapesti �rt�kt�zsde Zrt. r�szv�ny szekci�j�ba 2009 �prilis�ban �j z�rtv�g� ingatlan alapok bevezet�s�re ker�l sor. A bevezet�s lehet�v� teszi, hogy a befektet�si jegyeket ne csak a futamid� lej�rt�val lehessen visszav�ltani, hanem a menet k�zben is realiz�lhat� legyen az eredm�ny.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A Raiffeisen Ingatlan Alap �s az Eur�pa Ingatlanbefektet�si Alap a T�kepiaci t�rv�nyben szab�lyozott elj�r�s alapj�n, a PSZ�F enged�ly�vel ny�ltv�g� alapb�l z�rtv�g�v� alakult �t. A t�kepiacr�l sz�l� 2001. �vi CXX. t�rv�ny alapj�n a z�rtv�g�, illetve z�rtv�g�v� alakul� alapok befektet�si jegyeit be kell vezetni szab�lyozott piacra.

Ez�ltal mindk�t alap hamarosan el�rhet�v� v�lik a t�zsdei keresked�sben. 2009 m�rcius�ban m�r z�rtv�g� alapp� v�lt a kor�bban szint�n ny�ltv�g� alapk�nt m�k�d� Macrogamma Befektet�si Alapkezel� Zrt. MAG Ingatlan Alap is, mely szint�n kereskedhet� a Budapesti �rt�kt�zsd�n. Az alapok t�zsdei bevezet�s�nek c�lja, hogy a befektet�k a befektet�si jegyekkel a futamid� alatt �tl�that� m�don, szab�lyozott felt�telek mellett tudjanak kereskedni.

A t�zsdei keresked�s lehet�v� teszi a befektet�si jegyek likvid m�sodlagos piac�nak kialakul�s�t. Az ingatlanalapok hosszabb t�v� m�k�d�s�nek �rdek�ben tavaly novemberben t�rv�nym�dos�t�s r�v�n v�lt lehet�v�, hogy a ny�ltv�g� ingatlanalapok z�rtv�g�v� alakuljanak.

A megv�ltozott gazdas�gi �s ingatlanpiaci k�r�lm�nyek k�z�tt ugyanis - f�gg�en az adott alap likvidit�si helyzet�t�l - a befektet�seiket hosszabb t�von az alapban megtartani k�v�n� befektet�k �rdekeit jobban szolg�lhatja egy z�rtv�g� form�ban m�k�d� ingatlan befektet�si alap, ahol a kezelt vagyon nagys�ga �s az alap likvidit�sa nem f�gg a befektet�k befektet�si jegy v�teli vagy visszav�lt�si sz�nd�k�t�l.

Z�rtv�g� alap eset�ben a befektet�si jegyek visszav�lt�s�ra csak a futamid� lej�rt�val, az alap megsz�n�s�vel ker�lhet sor, az alapok t�zsdei keresked�se ugyanakkor tov�bbra is biztos�thatja a befektet�k sz�m�ra folyamatos kisz�ll�si lehet�s�get.

KAPCSOLÓDÓ CIKK