Vesz�t vonzerej�b�l a pesti t�zsde

2009.04.22. 12:50

Amennyiben egy magyar kisbefektet��a r�szv�nypiacon tervez befektet�st, a pesti t�zsde m�g mindig az egyik legk�zenfekv�bb megold�s sz�m�ra.�A Mol �s az OTP r�szv�nyeinek tov�bbi k�zk�zh�nyad- �s forgalomcs�kken�se, vagy esetleges t�zsdei t�voz�sa azonban oly m�rt�kben rend�ten� meg a Budapesti �rt�kt�zsd�t �s magyar befektet�si �tlap k�n�lat�t, hogy �rdemes lehet fontolgatni a k�lf�ldi piacokra val�bel�p�st.

Hossz� t�von csak �jabb c�gek t�zsdei bevezet�sei tehetik igaz�n vonz�v� a budapesti parkettet, mik�zben a befektet�sre v�r� megtakar�t�sokat �rdemes m�s, likvidebb ter�leteken, �gy a r�gi� m�s orsz�gaiba is csoportos�tani -�der�l ki abb�l a vizsg�latb�l, amelynek sor�n�az Equilor Befektet�si Zrt. szak�rt�i likvidit�si oldalr�l, a magyar kisbefektet�k szempontj�b�l �rt�kelt�k a hazai befektet�si lehet�s�geket.

A r�szv�ny a deviza mellett az egyik leglikvidebb befektet�si term�k. B�r az Equilor vizsg�lata k�l�n nem t�rt ki r�, a legnagyobb r�szv�nypiaci aktivit�s nyilv�n az amerikai t�zsd�ken figyelhet� meg. Ezt a forgalom tekintet�ben a nyugat-eur�pai b�rz�k k�vetik (London, Frankfurt, P�rizs). A k�z�p-eur�pai r�gi�ban az elm�lt �vek statisztik�i is al�t�masztj�k, hogy a budapesti b�rze gyakorlatilag h�napok �ta a legalacsonyabb forgalmat tudja felmutatni, mik�zben a lengyel �s az osztr�k t�zsd�k norm�l piaci k�r�lm�nyek k�z�tt j�val nagyobb szeletet has�tanak ki a r�gi�s r�szv�nypiaci forgalomb�l. K�l�n kiemelend� a vars�i t�zsde ir�nti n�vekv� �rdekl�d�s, amit az is t�mogat, hogy 2008-ban eur�pai szinten, a lengyel b�rz�n t�rt�nt meg a legt�bb t�zsdei bevezet�s.

R�gi�s �sszehasonl�t�sban a magyar b�rze 2008-ban alulteljes�tette a lengyel, a cseh �s az osztr�k t�zsd�k forgalm�t is. A 2008. �szi �rfolyamzuhan�sok el�sz�r a forgalom emelked�s�t eredm�nyezt�k, ezt k�vet�en az �v v�g�n �tlagosan�hozz�vet�leg �40 sz�zal�kkal esett az aktivit�s.

A r�gi�s b�rz�k egym�s k�z�tti verseny�ben a 2008-as harmadik negyed�vben m�g mindig a b�csi t�zsde vezetett, de a vars�i m�r kezdte megk�zel�teni. Ez 2008 utols� negyed�ben v�ltozott meg, amikor a legnagyobb m�rt�kben az osztr�k piacon szakadt a forgalom. Ennek k�sz�nhet�en pedig 2008. december�ben m�r a lengyel b�rze volt a vezet� a r�gi�ban az eur�ban m�rt r�szv�nypiaci forgalom viszonylat�ban.

Magyar befektet�k: ir�ny k�lf�ld?

Az Equilor megvizsg�lta, hogy a n�gy r�gi�s b�rz�n jegyzett r�szv�nyek k�z�l melyek azok, amelyekben �rfolyam�rt�ken a legnagyobb forgalmat bonyol�tott�k a 2009. m�rcius havi keresked�si adatok alapj�n. A top 10-ben B�cs �s Vars� fel�lreprezent�lt, m�g a budapesti �s a pr�gai parkett alulreprezent�lt.

A 10 legnagyobb forgalm� r�szv�ny K�z�p-Eur�p�ban

(2009. m�rcius, milli� eur�*)

T�zsde

Forgalom

Erste Group

B�cs

1073,59

PKO Bank

Vars�

972,11

OMV

B�cs

763,35

OTP

Budapest

718,81

Voestalpine

B�cs

676,97

CEZ

Pr�ga

649,87

Pekao

Vars�

637,34

KGHM

Vars�

629,93

Telekom Austria

B�cs

571,04

TPSA

Vars�

469,47

* 2009. m�rcius 31-i �rfolyamokkal sz�molva

Forr�s: Equilor gy�jt�s

Ez is r�mutat arra, hogy a magyar piacon t�l is van �let, �s nem is ak�rmilyen: a top 10-be egyed�li magyar r�szv�nyk�nt az OTP ker�lt be, ott viszont az el�kel� negyedik poz�ci�t foglalja el. A legnagyobb aktivit�s� r�szv�ny egy�rtelm�en az Erste Group a r�gi�ban, amelyet a lengyel PKO Bank �s a szint�n osztr�k OMV k�vet. A top 10-ben �sszess�g�ben 4-4 osztr�k �s lengyel, illetve 1-1 magyar �s cseh r�szv�ny tal�lhat�.

Megn�tt a likvidit�s jelent�s�ge

Az Equilor szerint a 2007-ben jelz�logpiaci v�ls�gk�nt indul�, majd p�nzpiaci v�ls�gg� avanzs�l�, v�g�l re�lgazdas�gi v�ls�gba �tfordul� jelens�g alapjaiban rendezheti �t a befektet�si term�k palett�j�t, illetve a befektet�k preferenci�j�t. A likvidit�s, mint piaci jellemz� eddigi befektet�i �rt�krendben bet�lt�tt szerepe az elm�lt id�szakban dr�maian megn�tt, ahogy arra a magyar ingatlanalapok �s �llampap�rpiac likvidit�s�nak sz�k�l�se, befagy�sa is r�mutat.

Ezen esem�nyek ok�n a magyar r�szv�nypiacra vonatkoz� vizsg�latb�l is az der�l ki, hogy a hazai r�szv�nyforgalom jelent�sen visszaesett a m�g�tt�nk hagyott m�sf�l �vben. R�ad�sul a forgalom jelent�s h�nyada most m�r �vek �ta n�h�ny nagyobb pap�rra koncentr�l�dik, amelyen bel�l m�g k�l�n kiemelkedik az OTP. A Mol B�T-en bet�lt�tt szerepe az OMV, majd a Surgutneftegas befoly�sszerz�s�t k�vet�en egyre cs�kken a saj�t r�szv�ny v�s�rl�sok miatt.

K�l�n�sen figyelemrem�lt� a k�p akkor, ha a B�T k�t eml�tett "h�z�nev�t" kivessz�k a term�kpalett�r�l, hiszen akkor a teljes r�szv�nypiaci forgalom k�zel 80 sz�zal�ka t�nne el a budapesti parkettr�l. Ezen int� jelek miatt is c�lszer� k�r�ln�zni m�s nemzetk�zi, ak�r r�gi�s t�zsd�ken, melyek k�z�l a vars�i, valamint a b�csi b�rze l�nyegesen nagyobb forgalmat, azaz likvidit�st tud felmutatni, mint ak�r a budapesti, vagy a pr�gai parkett. Ez a t�ny sz�ks�gszer�en n�pszer�v� teheti a lengyel �s az osztr�k r�szv�nypiacot a k�zelj�v�ben a magyar befektet�k k�r�ben is, nem besz�lve a vil�g legnagyobb forgalm�t felmutat� amerikai r�szv�nypiacr�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK