A Richter Gedeon Nyrt. keddi �ves k�zgy�l�s�n a tulajdonosok j�v�hagyt�k az igazgat�s�g �ltal javasolt r�szv�nyenk�nti 590 forintos osztal�kot.

A gy�gyszergy�r az �vek �ta v�ltozatlan osztal�kpolitik�j�nak megfelel�en a tavalyi nyeres�g 25 sz�zal�k�t osztja sz�t a r�szv�nyesek k�z�tt, ez az �sszeg az id�n 11 milli�rd forint osztal�kot jelent. (R�szv�nyenk�nt a n�v�rt�k 59 sz�zal�k�nak felel meg az osztal�k.) A fennmarad� majdnem 32,6 milli�rd forint az eredm�nytartal�kba ker�l. Tavaly r�szv�nyenk�nt 450 forintot fizetett a c�g.

A k�zgy�l�s j�v�hagyta a t�rsas�g tavalyi gazd�lkod�s�r�l sz�l�, a Deloitte Kft. �ltal hiteles�tett besz�mol�j�t. Ennek alapj�n a c�g magyar sz�mviteli szab�lyok szerinti m�rlegf��sszege 360,7 milli�rd forint, ad�z�s el�tti eredm�nye 45,1 milli�rd forint. Ad�zott eredm�nye 43,7 milli�rd forint volt. A Richter-csoport nemzetk�zi szab�lyok szerinti m�rlegf��sszege 384,1 milli�rd forint, ad�z�s el�tti eredm�nye 43,5 milli�rd forint. Ad�zott eredm�nye 41,6 milli�rd forint.

Biotechnol�giai �zem Debrecenben

Bogsch Erik vez�rigazgat� a tavalyi �v eredm�nyei k�z�l kiemelte, hogy a Richter egyik eredeti vegy�let�nek f�zis II. klinikai vizsg�lata sikerrel v�gz�d�tt, tov�bb� Debrecenben megkezd�d�tt a biotechnol�giai �zem �p�t�se.

"A Richternek nem volt sz�ks�ge v�ls�gkezel�sre, csak a t�bbletkiad�sok a k�lts�gek korl�toz�s�ra" - mondta Bogsch Erik vez�rigazgat� a t�rsas�g kedd d�lut�ni k�zgy�l�s�n.�

A vez�rigazgat� a k�zgy�l�sen elmondta, hogy tavaly a Richternek 8,5 milli�rd forint t�bbletkiad�sa volt az �jonnan bevezetett �llami elvon�sok miatt. A vez�rigazgat� eml�keztetett arra is, hogy 22,2 milli�rd forint ad�t �s j�rul�kot fizetett be a k�lts�gvet�sbe a t�rsas�g. A c�g a megemelkedett k�lts�gek miatt els�sorban a marketingkiad�sokat cs�kkentette �s visszafogta beruh�z�sokat.

Bogsch Erik sajn�lkozva sz�molt be arr�l, hogy az elad� v�ratlan el�ll�sa miatt meghi�sult a lengyel Polpharma felv�s�rl�sa. A Richter az elmaradt �zlet�rt k�tb�rt �s k�rt�r�t�st k�vetel egy v�lasztott b�r�s�g el�tt az elad� c�gt�l. Arra sz�m�tanak, hogy az elj�r�s m�sf�l-k�t �v m�lva lehet eredm�nyes.

Eur�ra t�rtek �t

A vez�rigazgat� kiemelte, hogy az ut�bbi �vben a nemzetk�zi elsz�mol�sokban �tt�rtek a doll�rr�l az eur�ra.

A Richter legnagyobb k�lf�ldi piaca Oroszorsz�g 21 sz�zakl�kos r�szesed�ssel. A m�sodik Rom�nia 17 sz�zal�kos r�azesed�ssel. Belf�ldre a forgalom 13 sz�zal�ka ir�nyul. Ezeken k�v�l k�t tov�bbi jelent�s c�lorsz�g van - egyar�nt 10-10 sz�zal�kos r�szesed�ssel -,�Lengyelorsz�g �s az USA.

Kisr�szv�nyesi �rdekl�d�sre a vez�rigazgat� elmondta, hogy a Rcichter a Medimpex gy�gyszerkereskedelmi c�gben l�v� r�szesed�s�t az�rt adta el, mert a c�g vesztes�ges volt �s es�ly sem volt a nyeres�gess� t�tel�re. Ugyanakkor a Medimpex-sz�kh�zat, amely teljes kihaszn�lt�sg� �s magas b�rleti d�jat hoz, nem �rt�kes�tett�k.

A k�zgy�l�s tov�bbi h�rom �vre meghosszabb�totta az eddigi, Chik�n Attila vezet�s�vel m�k�d� fel�gyel�bizotts�g mand�tum�t. A k�zgy�l�s felhatalmazta a Richter igazgat�s�g�t arra, hogy a k�vetkez� k�zgy�l�s id�pontj�ig 10 sz�zal�knyi saj�t r�szv�nyt v�s�roljon a t�zsd�n vagy azon k�v�l. A v�s�rl�s a t�zsdei �rt�kt�l maximum 10 sz�zal�kkal t�rhet el a felhatalmaz�s alapj�n. A k�zgy�l�s elutas�totta a 25,1 sz�zal�k erej�ig r�szv�nyes - az �llamot k�pvisel� - nemzeti vagyonkezel�, vagyis a MNV ind�tv�ny�t, hogy t�bbletinform�ci�kat k�rhessen a c�gr�l.