A v�ls�g ellen�re is jav�tott az Oberbank

2009.05.11. 14:37

Az Oberbank az elm�lt �vet a gazdas�gi v�ls�g ellen�re 114 milli� eur� ad�z�s ut�ni nyeres�ggel z�rta, ami 1 sz�zal�kkal haladja meg az el�z� �vit, a 2008. �vi �zleti nyeres�g 206,4 milli� eur� lett, ez 13,2 sz�zal�kkal magasabb az egy �vvel kor�bbin�l - mondta Franz Gasselsberger, az Oberbank AG Linz vez�rigazgat�ja.

Az els�sorban region�lis, univerz�lis bankk�nt m�k�d� hitelint�zet tev�kenys�g�nek f� ter�letei Ausztria, Bajororsz�g, Csehorsz�g, Magyarorsz�g �s Szlov�kia. A hitelint�zet tavaly 8 �j fi�kot nyitott: h�rmat Magyarorsz�gon, kett�t Csehorsz�gban, kett�t Bajororsz�gban �s egyet Ausztri�ban, az id�n pedig �prilis 2-�n Szlov�ki�ban is piacra l�pett a pozsonyi fi�k megnyit�s�val.

A vez�rigazgat� elmondta: a v�ls�g ellen�re jelent�sen n�tt a bet�t�llom�nyuk, s�t az �gyfeleknek foly�s�tott hitelek �sszege is. A m�rlegf��sszeg 6,9 sz�zal�kkal 15,3 milli�rd eur�ra emelkedett tavaly, mik�zben a hitel�llom�ny 8,8 sz�zal�kkal 9,5 milli�rd eur�ra, a bet�t�llom�ny pedig 13,3 sz�zal�kkal 10 milli�rd eur�ra emelkedett.

Franz Gasselsberger elmondta: az Oberbank vezet�se tavaly az utols� negyed�vben azt tapasztalta, hogy k�l�n�sen Ausztri�ban, de a bank t�bbi tev�kenys�gi ter�let�n is az �gyfelek jobban b�ztak a helyi region�lis p�nzint�zetekben, mint a nagybankokban. Ennek k�sz�nhet�en a bank magas �gyf�lbet�t-�llom�nya miatt az Oberbankot nem �rintik a bankk�zi piacon jelentkez� refinansz�roz�si probl�m�k. S�t, �sszbanki szinten tavaly m�g n�velte is hitelez�si aktivit�s�t az Oberbank.

Elmondta: a p�nz�gyi v�ls�g felgyorsul�sa el�tt, 2008. szeptember 30-�n az Oberbank bet�t�llom�nya 9,581 milli�rd eur�ra r�gott, ami tavaly az utols� negyed�v v�g�re 10,02 milli�rd eur�ra emelkedett. A bank tavaly �sszess�g�ben 9,5 milli�rd eur� hitelt k�zvet�tett ki, ami 8,8 sz�zal�kkal magasabb a 2007 v�gi 8,7 milli�rd eur� hitel�llom�nyn�l.

A magyarorsz�gi tev�kenys�gr�l a vez�rigazgat� kifejtette: jelenleg n�gy fi�kkal rendelkezik az Oberbank Magyarorsz�gon, kett� Budapesten, egy-egy fi�k pedig Gy�r�tt,��illetve Szombathelyen �ll az �gyfelek rendelkez�s�re. Magyarorsz�gon 1.200 �gyf�llel �s 2.000 sz�ml�val rendelkezik a bank.

Al�h�zta: az Oberbank vezet�se neh�znek �t�li a 2009-es �zleti �vet, ennek ellen�re abban b�zik, hogy a p�nzint�zet egyfajta "h�zibank" szerepet t�lt be az �gyfelek k�r�ben, emiatt tov�bbi b�v�l�sre sz�m�tanak. Egyel�re az �jabb magyarorsz�gi fi�kalap�t�sok helysz�neit m�g nem v�gleges�tette a p�nzint�zet, de az Oberbank Magyarorsz�gon tov�bbra is j� piaci lehet�s�geket l�t.

K�rd�sre a vez�rigazgat� k�z�lte: az Oberbanknak nincs sz�ks�ge�osztr�k �llami t�kemeger�s�t�sre.

KAPCSOLÓDÓ CIKK