Az olasz UniCredit bankcsoport szerd�n 447 milli� eur�s ad�zott eredm�nyt jelentett az els� negyed�vr�l kisebbs�gi r�szesed�sek n�lk�l, kevesebbet a tavalyi utols� negyed�vi 505 milli�n�l �s a tavalyi els� negyed�vi 1,063 milli�rdn�l.

A v�ls�g h�reit itt olvashatja!

Enn�l fontosabbnak tartott�k az id�k�zi besz�mol�ban, hogy az ad� el�tti eredm�ny t�bb mint egymilli�rd eur�val javult a tavalyi utols� negyedhez k�pest, vagyis 922 milli� eur�t el�rve visszat�rt a nyeres�gz�n�ba.

A nett� kamatbev�tel - a kamatk�l�nb�zet - 4,65 milli�rd eur� volt, 4,2 sz�zal�kkal t�bb az egy �vvel kor�bbin�l, �s 3,6 sz�zal�kkal kevesebb a tavalyi utols� negyed�vin�l. �sszehasonl�that� alapon, vagyis azonos csoport�sszet�tellel �s v�ltozatlan valuta�rfolyamokkal sz�molva 10,2 sz�zal�kos volt az �ves n�veked�s �s csak 0,5 sz�zal�kos a negyed�ves visszaes�s.

A nett� jutal�kbev�tel, 1,846 milli�rd eur�, kisebb mind az egy �vvel kor�bbi 2,46 milli�rdn�l, mind a tavalyi utols� negyed�vi 2,09 milli�rdn�l. A saj�tsz�ml�s �gyletek nett� hi�nya 93 milli� eur� volt, kisebb a tavalyi els� negyed�vi 683 milli�s �s a tavalyi utols� negyed�vi 1,258 milli�rdos hi�nyn�l. E k�t t�tel mindazon�ltal az �rt�kpiacok els� negyed�vben m�g folytat�dott visszaes�s�t t�kr�zte.

A nett� �rt�kle�r�sok 1,65 milli�rd eur�t tettek ki, ez 1,4 sz�zal�kkal t�bb volt a tavalyi utols� negyed�vin�l. A nem teljes�t�, illetve figyel�list�n l�v� k�lcs�n�k �sszege 44,8 milli�rd eur� volt a negyed�v v�g�n, a tavaly �v v�gi 41,8 milli�rd helyett. A t�kemegfelel�si mutat� a negyed�v v�g�re 6,4 sz�zal�kra romlott a tavaly �v v�gi 6,5 sz�zal�kr�l.

EBRD befektet�s UniCredit k�zvet�t�ssel

T�bb mint 400 milli� eur�s befektet�ssel t�mogatja az UniCredit bankcsoport kelet-eur�pai �rdekelts�geit a londoni Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bank (EBRD), els�sorban a t�rs�gi kis- �s k�z�pv�llalatok hitelell�t�s�nak b�v�t�se v�gett.

Az EBRD londoni sz�khely�n a m�lt h�ten k�z�lt�k: a bank nyolc kelet-eur�pai orsz�g - k�zt�k Magyarorsz�g - UniCredit-�rdekelts�geiben hajt v�gre �sszesen 432,4 milli� eur� befektet�st, annak a k�z�s er�fesz�t�snek a r�szek�nt, amelynek c�lja a vil�ggazdas�gi v�ls�g t�rs�gi hat�sainak enyh�t�se. Az UniCredit magyarorsz�gi r�szlege 50 milli� eur� EBRD-t�k�t kap a kis- �s k�z�pv�llalati hitelez�s t�mogat�s�ra.

Az UniCredit a tart�san fenn�ll� glob�lis v�ls�g miatt t�bb milli�rd eur�s �llami seg�ts�g�rt folyamodott m�rciusban, 4 milli�rd eur�r�l t�rgyal az osztr�k �s az olasz korm�nnyal, illetve mag�nbefektet�kkel.

Az �sszegb�l az UniCredit osztr�k le�nyc�ge, a Bank Austria sz�m�ra 2,7 milli�rd eur� �rt�kben venne ig�nybe seg�ts�get. A Bank Austria kiseg�t�s�re sz�nt t�k�t nem csak Ausztri�ban, hanem a bank kelet-k�z�p-eur�pai tev�kenys�g�re is felhaszn�ln�k.

Tavaly az�rt nem volt sz�p �v

Tavaly az UniCredit 4,012 milli�rd eur�s ad�zott eredm�nyt �rt el kisebbs�gi r�szesed�sek n�lk�l, 38,3 sz�zal�kkal kevesebbet a 2007-es 6,506 milli�rdn�l. K�z�lt�k, hogy nem fizetnek pr�miumot a vezet�knek. Az eredm�ny nagyj�b�l megegyezett a december k�zep�n kiadott v�llalati profitfigyelmeztet�ssel: akkor 4 milli�rd eur�ra cs�kkentett�k az el�rejelz�st a kor�bban v�rt 5,2 milli�rdr�l. Tavaly �v elej�n m�g 7 milli�rd eur�ban rem�nykedtek.

Az �v v�ge volt a legrosszabb: a negyedik negyed�v 505 milli� eur�s ad�zott eredm�nye 57 sz�zal�kkal elmaradt az egy �vvel kor�bbi 1,17 milli�rdt�l.

A bev�tel tavaly eg�sz �vben 8,9 sz�zal�kkal 26,866 milli�rd eur�ra cs�kkent 29,502 milli�rdr�l. A hitelez�s j�l teljes�tette tavaly is: a nett� kamatbev�tel - a kamatk�l�nb�zet - 13,2 sz�zal�kkal 19,385 milli�rd eur�ra gyarapodott, azonban a jutal�kok �s a saj�tsz�ml�s �gyletek bev�tele majdnem 40 sz�zal�kkal zuhant, a t�zsdei lejtmenet miatt, �s ez s�lyosbodott a negyedik negyed�vben. Befagyasztott�k a fi�knyit�st K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban, �s folytatj�k a l�tsz�mcs�kkent�st. Tavalyr�l k�szp�nzben nem, csak r�szv�nyekben fizetnek osztal�kot. Id�nre nem adtak el�rejelz�st az �zletmenetre.

A csoport k�zvetlen kitetts�ge igen csek�ly a nem els�rend� amerikai jelz�logk�lcs�n�kre alapozott, sz�rmaz�kos �rt�kpap�rok kock�zat�nak - ilyen okb�l 2007-ben mind�ssze 164 milli� eur�t kellett le�rni -, de tavaly ez az �sszeg n�vekedett, tartal�kol�ssal egy�tt 2,526 milli�rd eur�ra m�r az els� kilenc h�napban. Ehhez j�rult a "nem els�rend� v�ls�g" okozta �ltal�nos t�kepiaci turbulencia, a napi finansz�roz�s - gyakorlatilag a bankk�zi piaci �gyletek - megdr�gul�sa, a t�kepiaci lejtmenet - gyeng�tve a saj�tsz�ml�s tev�kenys�get �s a kezelt alapok hozam�t - �s az �ltal�nos gazdas�gi k�rnyezet rosszabbod�sa.

M�sodik legnagyobb Eur�p�ban

A tavaly �szi, 3 milli�rd eur�s t�keemel�ssel siker�lt a tervnek megfelel� 6,7 sz�zal�kra emelni a t�kemegfelel�si mutat�t, ez azonban a jelek szerint nem bizonyult elegend�nek: az �v v�g�n m�r csak 6,5 sz�zal�kn�l tartott a mutat�.

Eur�pa m�sodik sz�m� bankja 2007-ben lett az olasz UniCredit Group azzal, hogy 2007. m�jusban megszerezte a szint�n olasz Capitalia bankot, 21,83 milli�rd eur�s �gyletben. A Capitalia Olaszorsz�gban �zletm�retre a harmadik sz�m� bank volt. Az UniCredit el�z�leg a nagys�gra negyedik eur�pai bankcsoport volt. Az UniCredit-Capitalia egy�ttesn�l csak a brit HSBC maradt �rt�kesebb Eur�p�ban.

Az UniCredit sz�d�letes n�veked�se h�rom �ve kezd�d�tt, amikor felv�s�rolta a n�met HVB csoportot. Annak Bank Austria Creditanstalt vezette k�z�p- �s kelet-eur�pai �gazat�val egy�tt a legnagyobb� v�lt ebben a t�rs�gben, �s a negyedik helyre ker�lt Eur�p�ban.