Megint menteni kell a K&H anyabankj�t

2009.05.14. 10:57

A belga k�zv�lem�nyt is v�ratlanul �rte, hogy �jabb, a kor�bbi csomagokn�l j�val nagyobb m�rt�k� seg�ts�get kap az �llamt�l a KBC bankcsoport. A p�nzint�zet hitelvesztes�geket szenvedett el Belgiumban �s egyebek mellett Magyarorsz�gon is, a tulajdon�ban l�v� K&H Bank r�v�n.

�jabb p�nz�gyi ment�csomagr�l d�nt�tt a belga korm�ny a K�z�p-Eur�p�ban is jelent�s �rdekelts�gekkel rendelkez� KBC bank �s biztos�t� megseg�t�s�re. Cs�t�rt�k d�lel�tti k�zlem�nye szerint az �llam �sszesen 22,5 milli�rd eur�s kezess�gv�llal�ssal seg�ti a bankot, de a d�nt�st m�g az Eur�pai Bizotts�gnak is j�v� kell hagynia.

A p�nzint�zet ezzel egy�tt azt k�z�lte, hogy az els� negyed�v eredm�nyei b�tor�t�ak, �s a kor�bban kapott t�ket�mogat�s felhaszn�l�s�val "j�l v�dett�" v�lik a gazdas�gi v�ls�g neh�zs�geivel szemben.

Az els� negyed�vr�l a KBC 3,6 milli�rd eur� nett� vesztes�get jelentett. Elismerte a bank azt is, hogy voltak vesztes�gei Kelet-Eur�p�ban - a hitelvesztes�gek jelent�s m�rt�kben n�vekedtek Magyarorsz�gon �s Oroszorsz�gban, kisebb m�rt�kben Lengyelorsz�gban -, tov�bb� kisebb vesztes�get szenvedett el az anyaorsz�gban is. A bank hangoztatta azonban, hogy a hagyom�nyos tev�kenys�gb�l sz�rmaz� bev�telei �rz�kelhet�en n�ttek a megel�z� negyed�vhez k�pest, 465 milli� eur�ra.

A KBC a belga piacon bankk�nt a m�sodik, biztos�t�k�nt a harmadik. B� h�l�zata r�v�n K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban a harmadik sz�m� bankcsoport az olasz UniCredito �s az osztr�k Erste Bank m�g�tt, a t�rs�gi m�rlegf��sszeget tekintve az �t�dik. Az int�zet Magyarorsz�gon is jelent�s �rdekelts�gekkel rendelkezik, tulajdon�ban van a K&H csoport.

Tavaly �sz �ta a KBC �sszesen m�r 5,5 milli�rd eur�nyi t�keinjekci�t kapott a belga k�zponti �s tartom�nyi hat�s�gokt�l. Ennek f� c�lja a bank ir�nti bizalom meger�s�t�se volt.

A most bejelentett seg�ts�g h�rom r�szb�l �ll: 5,7 milli�rd eur� az esetleges vesztes�gek fedez�s�re, k�tmilli�rd eur� sz�ks�g eset�n t�keemel�sre szolg�l, a marad�k pedig garanciak�nt a kock�zatok cs�kkent�s�t c�lozza.

A belga sajt� eml�keztetett arra, hogy a KBC-t els�sorban az el�rt�ktelenedett amerikai bankeszk�z�kh�z kapcsol�d� �rdekelts�gei miatt fenyegeti vesztes�g. A banknak - els�sorban a v�ls�g miatt bajba ker�lt amerikai p�nzint�zetek probl�m�i miatt - 3,8 milli�rd eur�nyi tartal�kot f�lre kellett tennie vesztes�gi k�lts�gekre.

A La Libre Belgique c�m� lap ugyanakkor - az �jabb ment�akci�r�l sz�l� h�rt hidegzuhanynak min�s�t� vez�rcikk�ben - arra is r�mutatott, hogy a br�sszeli korm�nyd�nt�s azt jelzi: a bankok helyzete tov�bbra is roppant t�r�keny. Kifog�solta a lap a KBC kommunik�ci�j�t is, miut�n a bankvezet�s szerinte mindeddig azt sejttette, hogy a c�g a legnehezebb szakaszon m�r t�ljutott.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK