Stabilr�l negat�vra rontotta az eur��vezeti tag Szlov�kia bankrendszer�nek eg�sz�re �rv�nyben tartott kil�t�s�t cs�t�rt�k�n a Moody's Investors Service, arra a v�lem�ny�re hivatkozva, hogy a szlov�k gazdas�gi visszaes�s val�sz�n�leg hozz�j�rul a szlov�k bankszektor alapszint� p�nz�gyi �s hitelmutat�inak jelent�s roml�s�hoz.

A nemzetk�zi hitelmin�s�t� cs�t�rt�ki londoni k�zlem�nye szerint a szlov�k bankrendszer m�k�d�si k�rnyezete a v�rtn�l gyorsabban �s "dr�maibb m�rt�kben" romlott.

A Moody's �gy tartja, hogy a szlov�k bankok - j�llehet az �sszes�tett m�rlegf��sszeg ar�ny�ban 95 sz�zal�kot meghalad� a k�lf�ldi tulajdonosi ar�ny - sebezhet�bbnek bizonyulhatnak a nyugati bankokn�l, tekintettel arra, hogy kinnlev�s�gi portfoli�ik az elm�lt �vek gyors hitelki�raml�sa nyom�n� "viszonylag �retlenek", emellett hitelkock�zat-kezel�si rendszereik �s modelljeik m�g nem estek �t komolyabb pr�b�n az ut�bbi id�szak jelent�s tulajdonosv�lt�sai �ta.

A hitelmin�s�t� szerint a szlov�k bankrendszer ezzel egy�tt is az ellen�ll�bbak k�z� tartozik K�z�p-Kelet-Eur�p�ban, �s mivel a vil�ggazdas�gi v�ls�gnak nem volt akkora hat�sa, "mint p�ld�ul a szomsz�dos Magyarorsz�gon", a szlov�k korm�nynak nem kellett t�ke- vagy likvidit�s-t�mogat�si programokat kezdem�nyeznie.

A Moody's kimutat�sa szerint a szlov�k bankrendszer �tlagos t�kemegfelel�si mutat�ja tavaly 11,09 sz�zal�kra cs�kkent az egy �vvel kor�bbi 13,16 sz�zal�kr�l, b�r ez is j�val meghaladja az el��rt 8,00 sz�zal�kos minimumot.

A Moody's azzal sz�mol ugyanakkor, hogy r�vid- �s k�z�pt�von a szlov�k bankok t�keell�totts�gi helyzete er�s�d� nyom�s al� ker�lhet, mivel a roml� m�k�d�si k�rnyezet, a n�vekv� hitelvesztes�gek �s a portfoli�min�s�gi roml�s nyom�n jelent�sen cs�kken j�vedelemtermel� kapacit�suk.

A h�ztart�sok 20 sz�zal�kn�l kisebb GDP-ar�nyos elad�sod�si r�t�ja alacsonynak sz�m�t, a h�ztart�sok j�vedelm�hez m�rt 33 sz�zal�kos �tlagos ad�ss�gszolg�lati teher azonban viszonylag magas, �ll az elemz�sben.