Beleh�zott a forint, 6 forintot esett az eur�

2009.05.18. 14:47

Komoly er�s�d�st mutatott h�tf�n d�lut�n a forint a bankk�zi devizapiacon, 18 �ra�k�r�l m�r csak 282 forintba ker�lt egy eur�, m�g reggel m�g t�bb mint�6 forinttal magasabb volt az �rfolyam.

Az eur� reggel 9 �ra k�r�l 288,50 forinton �llt, majd innen �rezhet�en er�s�d�tt a magyar p�nz. Kev�ssel 14 �ra ut�n egy eur� m�r csak 284 forintba ker�lt, egy doll�r 210 forintot �rt, egy sv�jci frank�rt pedig 187 forintot kellett adni. D�lut�n hat �r�ra 282-ig s�llyedt a kurzus.

A nap legfontosabb makrogazdas�gi bejelent�se arr�l sz�lt, hogy a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) �s az Eur�pai Uni� (EU) beleegyezett abba, hogy Magyarorsz�gnak a recesszi� miatt ne kelljen a GDP� 3 sz�zal�ka alatt tartania a k�lts�gvet�s hi�ny�t. A p�nz�gyminiszter 14 �rakor kezd�d� t�j�koztat�j�n azt jelentette be, hogy az �llamh�ztart�s hi�nya az id�n a GDP 3,9 sz�zal�ka lehet, a�gazdas�g teljes�tm�nye 2009-ben 6,7 sz�zal�kkal, j�v�re 0,9 sz�zal�kkal cs�kkenhet, 2011-ben pedig m�r n�het.

Az eddigi tervek szerint 2,9 sz�zal�kra r�gott volna a 2009-es hi�ny, a roml� gazdas�gi helyzetben azonban lehetett r� sz�m�tani, hogy a Magyarorsz�gnak felt�telekkel hitelt ny�jt� IMF �s az EU hozz�j�rul majd a hi�nyn�veked�shez.

A forint er�s�d�se m�g a p�nz�gyminiszteri�bejelent�s el�tt kezd�d�tt, ami azzal lehetett �sszef�gg�sben, hogy a sajt� m�r kor�bban besz�molt arr�l, hogy feltehet�en megkapja Magyarorsz�g az enyh�bb elb�r�l�st. A forint mag�ra tal�l�sa arra utal, hogy a piac ink�bb pozit�van �rt�kelte a k�lts�gvet�si fegyelem lazul�s�t lehet�v� tev� megegyez�st a jelen helyzetben.

A forintot ezzel egy�tt feltehet�en nem a magyar esem�nyek, hanem ink�bb a nemzetk�zi befektet�i hangulat javul�sa, illetve a befektet�k kock�zatv�llal�si hajland�s�g�nak emelked�se seg�tette. Erre utal az is, hogy a befektet�k szabadulnak�a doll�rt�l:�az eur�/doll�r kereszt�rfolyam kora reggel m�g 1,3430 alatt volt, kora d�lut�n pedig m�r 1,35 felett �llt.

A keresked�k szerint a jelenlegi vil�gpiaci viszonyok k�z�tt a felt�rekv� deviz�k er�s�d�se a meghat�roz� ir�nyzat, az elm�lt n�h�ny nap gyeng�l�se csak r�vid kit�r�, technikai okokkal, a nemzetk�zi r�szv�nypiaci megtorpan�s miatt v�grehajtott profitkiv�ttel is magyar�zhat� korrekci� volt. Tov�bbra is �gy tartj�k, a hazai hat�sok ereje meglehet�sen visszafogott, b�r nem z�rt�k ki, hogy a p�nz�gyminiszter sajt�t�j�koztat�j�nak el�zetesen m�r sejthet� tartalma is hozz�j�rult a folyamatok kiteljesed�s�hez�- �rta az MTI.

A forint vitte a p�lm�t a r�gi�s deviz�k k�z�tt, �s szint�n a BUX teljes�tett a legjobban a k�rnyez� t�zsd�k k�z�l, a maga 5 sz�zal�k feletti emelked�s�vel. Ugyanakkor egyel�re fontos az �vatoss�g, hiszen l�that�, hogy mindez milyen m�rt�kben f�gg a glob�lis folyamatokt�l. Az ut�bbi b� egy h�tben �jra 20 forintos s�vot j�rt be az eur�/forint kurzus - emelte ki elemz�s�ben S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je.

El�rejelz�se szerint marad az er�s ingadoz�s, de nem val�sz�n� r�vid t�von �jra 270 forint k�zeli eur��rfolyam. "Elk�pzelhet� ugyanakkor, hogy az elk�vetkez� napokban 280 al� cs�kkenhet az �rfolyam. Alapvet�en tov�bbra is a 280-290-es s�vot tartjuk val�sz�n�nek a h�t tov�bbi r�sz�ben" - �rta az elemz�.

A pozit�v befektet�i hangulatnak k�sz�nhet�en a t�rs�gbeli t�zsd�k indexei is emelked�sbe csaptak �t a negat�v nyit�sb�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK