Iraki g�z ker�l a Nabucc�ba

2009.05.18. 8:11

A Mol, az osztr�k OMV �s k�t egyes�lt arab em�rs�gekbeli c�g bejelentette vas�rnap: konzorciumot hoztak l�tre abb�l a c�lb�l, hogy az iraki Kurdiszt�n lel�helyein kitermelt f�ldg�zzal t�lts�k meg a Nabucco g�zvezet�ket. Az iraki k�zponit korm�nyzat egyel�re hallani sem akar a megk�rdez�se n�lk�l k�t�tt szerz�d�sekr�l.

A nyugati hatalmaknak az a c�ljuk a Nabucco g�zvezet�kkel, hogy cs�kkents�k az eur�pai orsz�gok energiaf�gg�s�g�t Oroszorsz�gt�l. Eur�p�ban �ri�si a kereslet egy olyan g�zmennyis�gre, amellyel elm�letileg megt�lten�k a 10 milli�rd doll�ros beruh�z�ssal meg�p�tend� vezet�ket -�a probl�ma �ppen az, hogy megt�lthet�-e vezet�k g�zzal.

Az em�rs�gekbeli Crescent Petroleum c�g �s le�nyv�llalata, a Dana Gas szerint az �ltaluk kitermelt �szak-iraki g�zk�szlet van olyan nagy, hogy az iraki �s a t�r�k ig�nyek kiel�g�t�se mellett meg lehet t�lteni bel�le a Nabucc�t is. A 8 milli�rd doll�ros fejleszt�si terv megval�s�t�s�ra l�trehozott konzorciumnak a c�gek k�zlem�nye szerint tagja lett a magyar Mol �s az osztr�k OMV c�g is, amelyek a Nabucco r�szv�nyesei voltak kezdett�l fogva.

R�szv�nyes lesz a Mol �s az OMV is

Az OMV 350 milli� doll�rt fog fizetni a Crescentnek �s a Dan�nak a k�t em�rs�gekbeli c�g iraki Kurdiszt�nban m�k�d� egys�ge, a Pearl Petroleum r�szv�nyeinek 10 sz�zal�k��rt. Ezt a p�nzt az arab c�gek inveszt�lj�k a tervbe. A meg�llapod�s el�tt a Crescent �s a Dana fele-fele ar�nyban birtokolta a r�szv�nyeket a Pearlben. A Molnak szint�n 10 sz�zal�ka lesz a Pearlben, cser�be saj�t t�rzsr�szv�nyeib�l 3-3 sz�zal�knyit ad az eddigi tulajdonosoknak.

A r�sztvev�k becsl�sei szerint pedig 2014-re t�bb mint napi 3 milli�rd standard k�bl�b (�vente mintegy 31 milli�rd k�bm�ternyi) g�zt hozhatnak felsz�nre �vente, a teljes hazai g�zkitermel�s t�bb mint t�zszeres�t.

A Mol sz�m�ra a meg�llapod�s t�bb szempontb�l is kedvez�, amit a p�nteki �ralakul�s f�ny�ben n�h�nyan val�sz�n�leg m�r a bejelent�st megel�z�en "felismerhettek". A t�rsas�g �jabb jelent�s saj�tr�szv�ny-csomagj�t juttatja el olyan befektet�kh�z, akiknek r�szv�nytulajdonl�s�t m�g a legellen�rdekeltebb felek sem k�rd�jelezhetik meg.

A Mol ezzel a l�p�ssel megval�s�tja azt, amit a om�niakkal k�t�tt szerz�d�sekkel nem siker�lt: val�di olajipari eszk�z�ket kap cser�be, ami kedvez� mind a nemzetk�zi befektet�i meg�t�l�s, mind a c�g szempontj�b�l - �rja a Napi Gazdas�g. A k�zel-keleti eszk�z�k megszerz�s�vel a Mol portf�li�ja is sz�nesebb lesz.

A k�zponti korm�ny ellen�ll

Az iraki korm�ny elutas�tja a kurd region�lis korm�nyzat k�lf�ldi c�gekkel k�t�tt f�ldg�z�zleteit. "Irak egyetlen csepp f�ldg�zt sem enged ki az orsz�gb�l olyan meg�llapod�sok alapj�n, amelyet az �szak-iraki kurd t�rs�g korm�nyzata �rt al�, �s amelyeket a k�zponti korm�ny nem vizsg�lt meg - mondta h�tf�n az iraki olajipari miniszter, Huszein as-Sariszt�ni sz�viv�je.

El�z�leg, szint�n h�tf�n az iraki korm�ny sz�viv�je, Ali al-Dabbag konkr�tan is kijelentette, hogy Irak elutas�tja k�t em�rs�gi v�llalat meg�llapod�s�t a kurd korm�nyzattal f�ldg�zmez�k fejleszt�s�r�l �s kitermel�s�r�l.

Irak egy m�sik f�ldg�zmez�r�l tervezi ell�tni a Nabucco vezet�ket, �s onnan a 2014-es eur�pai sz�ks�gletet kiel�g�teni k�pes exportmennyis�get termel majd ki - mondta a sz�viv�. A Moln�l az MTI �rdekl�d�s�re nem k�v�nt�k komment�lni a bagdadi nyilatkozatokat.

Az iraki miniszt�riumnak m�r t�bb n�zetelt�r�se volt Irak Kurdiszt�ni R�gi�ja korm�nyzat�val az olaj- �s g�zvagyon ellen�rz�se k�rd�s�ben. Az iraki korm�ny kor�bban b�r�lt �s t�rv�nyellenesnek min�s�tett t�bb meg�llapod�st, amelyet a kurd t�rs�g korm�nyzata k�t�tt nemzetk�zi olajc�gekkel, mert azok a meg�llapod�sok termel�smegoszt�sra sz�ltak.

Annak az em�rs�gi vegyesv�llalatnak, amelybe a Mol �s az OMV a h�tv�g�n bet�rsult, azonban 2007 �ta szolg�ltat�si szerz�d�se van a helyi kurd korm�nyzattal, nem pedig termel�smegoszt�si szerz�d�se. Ez a fajta megold�s elvileg �s k�ls�re megfelel a bagdadi el��r�soknak, mert ebben is benne van, hogy a helyi ell�t�s el�nyben van az exporttal szemben. Ett�l f�ggetlen�l t�ny, hogy a vas�rnap nyilv�noss�gra hozott em�rs�gi-osztr�k-magyar beruh�z�si terven sincs k�zponti iraki j�v�hagy�s - �rta a Reuters.

KAPCSOLÓDÓ CIKK