Majdnem 40 sz�zal�kot bukott az FHB

2009.05.19. 7:23

Az FHB Jelz�logbank 2009 els� negyed�v�ben 1,45 milli�rd forint ad�zott nyeres�get �rt el, ami 37,6 sz�zal�kkal alatta marad az egy �vvel kor�bbinak, a tavalyi negyedik negyed�vin�l pedig 10,5 sz�zal�kkal kisebb - tette k�zz� a hitelint�zet kedden publik�lt gyorsjelent�s�ben.

A swap hat�s n�lk�l sz�m�tott ad�zott profit a nem audit�lt, nemzetk�zi p�nz�gyi jelent�si szabv�ny (IFRS) alapj�n k�sz�lt konszolid�lt jelent�s szerint 2,25 milli�rd forint, a tavalyi els� negyed�vin�l 6,1, a tavalyi negyedik negyed�vin�l pedig 172,7 sz�zal�kkal magasabb.

Az FHB 2009-re legal�bb tavalyi eredm�nye el�r�s�t t�zte ki c�lul. A bank konszolid�lt IFRS szerinti ad�zott nyeres�ge 2008-ban 6,68 milli�rd forint volt. Az FHB konszolid�lt m�rlegf��sszege egy �v alatt 17,1 sz�zal�kkal b�v�lt �s m�rcius v�g�n 746,2 milli�rd forintot �rt el.

A r�szv�nyesi vagyon 21,4 sz�zal�kkal gyarapodott �s m�rcius v�g�n megk�zel�tette a 43,8 milli�rd forintot. A bankcsoport k�lts�ghat�konys�gi mutat�ja 48,3 sz�zal�kra javult a 2008. �vi 55,6 sz�zal�kr�l, �s a tavalyi els� negyed�vi 49,6 sz�zal�kn�l is kedvez�bb.

A jelent�sb�l kider�l: a p�nz�gyi v�ls�g hat�s�ra a bank m�r tavaly szigor�tott hitelez�si felt�telein, emellett az ingatlanpiac is egyre visszafogottabb volt, ami ugyancsak m�rs�kelte a hitelez�st.

Az FHB az els� negyed�vben 4,1 milli�rd forint saj�t hitelt foly�s�tott, ami az egy �vvel kor�bbit�l 79,3, a tavalyi utols� negyed�vit�l 62,4 sz�zal�kkal alacsonyabb. A saj�t �rt�kes�t�s� jelz�loghitelek nett� �llom�nya m�rcius v�g�n 348,4 milli�rd forintot tett ki, december v�g�hez k�pest 6,5 sz�zal�kkal, �ves szinten 21,3 sz�zal�kkal n�tt.

Az els� negyed�vben 0,4 milli�rd forintnyi �j jelz�loghitelt refinansz�rozott a bank. A refinansz�rozott hitelek �llom�nya az egy �vvel kor�bbihoz k�pest 4,8 sz�zal�kkal, 298,6 milli�rd forintra cs�kkent. A december v�gihez k�pest 4,2 sz�zal�kkal emelkedett az �llom�ny, els�sorban a deviza�rfolyamok v�ltoz�sa miatt.

A jelz�logbank brutt� forr�sbevon�sa az els� negyed�vben k�zel 5,353 milli�rd forint volt. Az els� negyed�vben h�rom jelz�loglev�l sorozatb�l k�zel 15 milli�rd forintnyi j�rt le, a visszav�s�rl�sok �sszn�v�rt�ke 11,1 milli�rd forintot tett ki.

A jelz�loglevelek �rt�ke 539,3 milli�rd forint, a fedezetek� 625,6 milli�rd forint volt m�rcius v�g�n, a fedezetts�g 116 sz�zal�k. A bankcsoport nett� kamatbev�tele �ves szinten 14,6 sz�zal�kkal, 4,74 milli�rd forintra emelkedett.

Az �tlagos nett� kamatmarzs (NIM) az els� negyed�vben 2,8 sz�zal�k volt az egy �vvel kor�bbi 2,77, �s a tavalyi negyedik negyed�vi 2,53 sz�zal�k ut�n. Az �tlagos kamatmarzs emelked�s�t a jelent�s szerint els�sorban a megl�v� forr�s�llom�ny k�lts�geinek a m�rs�kl�d�se seg�ti, amely az EUR �s CHF kamatl�bak cs�kken�s�b�l ad�dik.

A nett� d�j- �s jutal�kk�l�nb�zet �ves szinten 10,3, az el�z� negyed�vihez k�pest 38,7 sz�zal�kkal m�rs�kl�d�tt, �s 420 milli� forintot tett ki, amit a cs�kken� el�t�rleszt�si d�jbev�tellel magyar�z a jelent�s. A m�k�d�si k�lts�gek �sszege 3,3 milli�rd forint volt, amely az el�z� negyed�vin�l 26,1 sz�zal�kkal alacsonyabb, az egy �vvel kor�bbin�l pedig 11,7 sz�zal�kkal magasabb.

Az FHB els� negyed�vi konszolid�lt ad�z�s el�tti nyeres�ge 2,57 milli�rd forint, amely az egy �vvel kor�bbin�l 20,5, a tavalyi negyedik negyed�vin�l 2,4 sz�zal�kkal kisebb. A swap hat�s n�lk�li ad�z�s el�tti nyeres�g 3,57 milli�rd forint, az egy �vvel kor�bbin�l 19,8 sz�zal�kkal, a tavalyi negyedik negyed�vin�l 118 sz�zal�kkal magasabb.

A portfoli� min�s�g�t tov�bbra is j�nak tartja a jelent�s, b�r a probl�mamentes kihelyez�sek ar�nya cs�kkent. A nem teljes�t� hitel�llom�ny ar�nya, amelyre �rt�kveszt�st sz�molt el a bank, az egy �vvel kor�bbi 0,96-r�l 1,82 sz�zal�kra duzzadt.

Az �rt�kveszt�s ar�nya a teljes �llom�nyra vet�tve az egy �vvel kor�bbi 0,14 sz�zal�kr�l 0,46 sz�zal�kra n�tt. Az �rt�kveszt�s �llom�nya m�rcius v�g�n 3,1 milli�rd forintot tett ki, az egy �vvel kor�bbin�l 2,18 milli�rddal magasabb.

Az �tlagos eszk�zar�nyos megt�r�l�s (ROAA) 1,6-r�l 0,9 sz�zal�kra, az �tlagos saj�t t�ke ar�nyos megt�r�l�s (ROAE) pedig 28,3-r�l 15,2 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt. A P/E mutat� (r�szv�ny�rfolyam/egy r�szv�nyre jut� nyeres�g) 9,2-r�l 6,1 sz�zal�kra cs�kkent.

Az FHB pap�rjai a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban forognak, a h�tf�i keresked�st 717 forinton z�rt�k. Az elm�lt 52 h�tben a r�szv�ny legalacsonyabb �rfolyama 470 forint, a legmagasabb 1400 forint volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK