Sz�zmilli�rd felett a Mol vesztes�ge

2009.05.19. 7:34

A Mol Nyrt.-nek 114,8 milli�rd forint nett� vesztes�ge volt az els� negyed�vben, szemben az egy �vvel kor�bbi 65 milli�rd forint profittal - k�z�lte a t�rsas�g a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n. Az elemz�k az els� negyed�vre 78,6 milli�rd forint vesztes�get v�rtak.

A k�zlem�ny id�zi Hern�di Zsolt eln�k-vez�rigazgat�t, aki elmondta, hogy az els� negyed�vben tov�bb s�lyosbodott a gazdas�gi recesszi�, ami miatt cs�kkentek a finom�t�i �s petrolk�miai �rr�sek. A t�rsas�g ugyanakkor mindent megtesz a piachoz val� optim�lis alkalmazkod�s �s er�s p�nz�gyi poz�ci�j�nak meg�rz�se �rdek�ben. C�ljuk egy m�g er�sebb p�nz�gyi poz�ci� el�r�se az�rt, hogy a gazdas�gi fellend�l�s idej�n k�n�lkoz� lehet�s�gek j�l ki tudj�k haszn�lni.

A Mol eredm�ny�t befoly�solta az is, hogy az els� negyed�vben a p�nz�gyi m�veletek nett� vesztes�ge, a nem realiz�lt �rfolyamvesztes�g miatt 147,1 milli�rd forint volt, szemben a tavalyi els� negyed�vi 1,3 milli�rd forint nyeres�ggel.

A Mol csoport k�z�lte, hogy a v�ls�g ellen�re a motorikus �zemanyagok ir�nti kereslet cs�kken�se messze a v�rakoz�sok alatt maradt. A g�zolaj �rt�kes�t�s 1 sz�zal�kkal javult, a benzin elad�s pedig csak 1 sz�zal�kkal esett vissza az els� negyed�vben az el�z� �v azonos id�szak�hoz viszony�tva.

Cs�kken� �rt�kes�t�s

A csoport �rt�kes�t�se a legfontosabb piacain - Magyarorsz�gon �s Szlov�ki�ban - 3 sz�zal�kkal cs�kkent, bele�rtve a magyarorsz�gi elad�sok 1 sz�zal�kos b�v�l�s�t �s a szlov�kiai elad�sok 18 sz�zal�kos visszaes�s�t. N�velte viszont �rt�kes�t�s�t a legfontosabb export piacain, Olaszorsz�gban, a Cseh K�zt�rsas�gban �s Horv�torsz�gban. A szlov�kiai visszaes�sben jelent�s szerepet j�tszott "�zemanyag turizmus" is.

A lakoss�gi szolg�ltat�sokat tekintve a csoport magyarorsz�gi kiskereskedelmi �zemanyag-�rt�kes�t�se a gazdas�gi v�ls�g �s az er�s versenyhelyzet ellen�re 1,7 sz�zal�kkal n�tt az els� negyed�v�ben 2008 hasonl� id�szak�hoz k�pest. A g�zolaj �rt�kes�t�s 5,8 sz�zal�kkal, az aut�g�zelad�s pedig 4,7 sz�zal�kkal emelkedett, m�g a benzin�rt�kes�t�s 3,1 sz�zal�kkal cs�kkent. A benzin�rt�kes�t�s visszaes�s�t az orsz�gosan cs�kken� felhaszn�l�s mellett a hipermarketek terjeszked�se �s a ki�lezett �rverseny okozta.

�zemanyag turizmus

A Mol �zemanyagpiaci r�szesed�se a Magyar �sv�nyolaj Sz�vets�g adatai alapj�n a 2008. els� negyed�vi 36 sz�zal�kr�l az idei els� negyed�v�ben 35,6 sz�zal�kra cs�kkent, mivel a versenyt�rsak jelent�sen n�velt�k k�tsz�mukat.

Szlov�ki�ban 11,9 sz�zal�kkal cs�kkent a csoport kiskereskedelmi �rt�kes�t�si volumene az els� negyed�vben, r�szben az "�zemanyag turizmus" hat�s�ra. A d�zel-�rt�kes�t�s 12,8 sz�zal�kkal, m�g motorbenzin-elad�s 12 sz�zal�kkal esett vissza.

A rom�niai �zemanyag �rt�kes�t�s a gazdas�gi v�ls�g hat�s�ra 5,8 sz�zal�kkal cs�kkent. A visszaes�st r�szben az is magyar�zza, hogy az �lmozott 95-�s benzint a Mol Rom�nia 2008. �prilis 1-j�vel kivonta a piacr�l: ennek hat�sa n�lk�l az idei els� negyed�ves cs�kken�s csak 3,5 sz�zal�k lenne.

A csoport az elm�lt h�napokban tov�bb b�v�tette t�lt��llom�s h�l�zat�t, m�rcius v�g�n 1091 kutat �zemeltetett, szemben az egy �vvel kor�bbi 998-cal, illetve a tavaly �vi v�gi 1076-tal. Magyarorsz�gon a Molnak 361 k�tja van, Szlov�ki�ban 209, Olaszorsz�gban 205, Rom�ni�ban pedig 134.

A Mol jegyzett t�k�je 72,8 milli�rd forint volt m�rcius v�g�n, 12 sz�zal�kkal t�bb mint egy �vvel kor�bban, a saj�t t�ke 30 sz�zal�kkal, 1285,8 milli�rd forintra n�tt. A Mol r�szv�nyeivel a B�T "A" kateg�ri�j�ban kereskednek, az �rt�kpap�r h�tf�i z�r� �ra 13 950 forint volt, m�g az elm�lt 12 h�napban 23 785 forint �s 8060 forint k�z�tt mozgott.

Stagn�l� kiskereskedelem

A Mol Nyrt. m�sodik negyed�vi kiskereskedelmi elad�sa stagn�l, vagy szer�nyen n� az els� negyed�vihez k�pest - nyilatkozta az olaj- �s g�zipari c�g p�nz�gyi vez�rigazgat�-helyettese. A Reutersnak nyilatkoz� Moln�r J�zsef szerint a finom�t�si j�vedelmez�s�g nem romlik tov�bb, �s az �v h�tralev� r�sz�ben az els� negyed�vi szinten marad.

A Mol els� negyed�vi eredm�ny�re hat�ssal volt, hogy a p�nz�gyi m�veletek nett� vesztes�ge, a nem realiz�lt �rfolyamvesztes�g miatt 147,1 milli�rd forint volt. Moln�r J�zsef szerint jelenlegi �rfolyamon sz�molva ez a vesztes�g mintegy 80 milli�rd forinttal kevesebb lenne.

Vesztes�ges Slovnaft

A szlov�kiai Slovnaft vegyipari csoport nett� 11 milli� eur�s vesztes�get k�nyvelt el az idei els� negyed�vben. A MOL tulajdon�ban l�v� csoport tavaly az els� negyed�vben 41 milli� eur�s nyeres�ggel z�rt.

Az idei eredm�nyt legink�bb a nemzetk�zi gazdas�gi v�ls�g befoly�solta, mert a k�olaj �s az �zemanyagok �rai is �ves szinten cs�kkentek - olvashat� a Slovnaft kedden Pozsonyban nyilv�noss�gra hozott k�zlem�ny�ben. Ugyancsak fontos t�nyez�, hogy a c�g a tavalyi �v els� h�rom h�napj�hoz viszony�tva tartal�kait 40 milli� eur� �rt�kben cs�kkentette, tekintettel a kor�bban tervbe vett m�jusi ellen�rz�sekre. A nett� �zemi vesztes�g 25 milli� eur� volt, m�g tavaly ez a t�tel 44 milli� eur�s nyeres�get mutatott ki.

A glob�lis v�ls�g �s recesszi� ellen�re a Slovnaft az els� negyed�vben �ves szinten 0,8 sz�zal�kkal t�bb k�olajterm�ket �rt�kes�tett. Az export majdnem 7 sz�zal�kkal emelkedet, m�g a szlov�kiai elad�sok 16,9 sz�zal�kkal cs�kkentek. Az �zemanyagt�lt� �llom�sokon az elad�s 11,9 sz�zal�kkal volt alacsonyabb mint egy �ve. A Slovnaftnak 209 �zemanyagt�lt� �llom�sa van.

Vil�gi Oszk�r, a Slovnaft vez�rigazgat�ja szerint a c�g m�r a tavalyi �v v�g�n int�zked�scsomagot fogadott el a v�ls�g k�vetkezm�nyeinek enyh�t�s�re, amelyeket az els� negyed�vben sikeresen alkalmaztak.

A Slovnaft beruh�z�sainak �rt�ke az els� negyed�vben 18,9 milli� eur�ra r�gott, ami 1,6 milli�val kevesebb mint a tavalyi �v hasonl� id�szak�ban. A c�g r�szv�nyeinek 98,4 sz�zal�ka a MOL tulajdon�ban van.

KAPCSOLÓDÓ CIKK