Kock�zatelemz� test�letet hozna l�tre az EU

2009.05.27. 15:01

Eur�pai uni�s szint� p�nz�gyi kock�zatelemz� test�let l�trehoz�s�t javasolta szerd�n az Eur�pai Bizotts�g, �s sz�ks�gesnek mondta egy �j p�neur�pai bankfel�gyeleti hat�s�g fel�ll�t�s�t is.

Az Eur�pai Uni� "korm�nya" a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g tapasztalatai nyom�n alak�totta ki terv�t, amelynek c�lja, hogy a befektet�knek jobb v�delmet biztos�t� reformokat vezessenek be az uni�s fel�gyeleti rendszerben.

J�lius k�zep�ig Br�sszel reakci�kat v�r a tervre az �rdekeltekt�l, �s v�rhat�an �sszel hivatalos jogszab�lyjavaslatokat is el�terjeszt a t�m�ban. A v�gs� j�v�hagy�s az uni�s tagorsz�gok l�s a j�v� h�ten megv�lasztand� �j Eur�pai Parlament feladata lesz.

A most k�zz�tett elk�pzel�sek a nemzetk�zi p�nzint�zm�nyek �l�n tapasztalatokat szerzett, francia Jacques de Larosiere vezette szak�rt�csoport javaslatain alapulnak. Ez a f�rum vonta le azt a k�vetkeztet�st, hogy a p�nz�gyi szervezetek nemzeti fel�gyeletei k�z�tt szorosan �ssze kell hangolni a munk�t, �s l�tre kellene hozni egy olyan test�letet, amely figyelemmel k�s�ri a p�nz�gyi piacok m�k�d�si rendszer�b�l fakad�, felmer�l� kock�zatokat.

Jelenleg nem l�tezik egys�ges eur�pai p�nz�gyi fel�gyelet, hanem minden orsz�g maga gondoskodik a p�nz�gyi szervezetek �llami fel�gyelet�r�l. A tavaly �sszel kirobbant v�ls�g azonban r�mutatott arra a hi�nyoss�gra, hogy mik�zben bankok �s a biztos�t�k m�k�d�se �tny�lik a nemzeti hat�rokon, ellen�rz�s�k nem.

Jos� Manuel Durao Barroso, az Eur�pai Bizotts�g eln�ke Br�sszelben szerd�n kiadott k�zlem�ny�ben eml�keztetett arra, hogy a Larosiere-csoport k�vetkeztet�seit az EU-tagorsz�gok �llam- �s korm�nyf�i is t�mogatt�k m�rciusban. �gy v�lte, az �j rendszer m�r j�v�re m�k�d�k�pes lehet, ha a tag�llamok korm�nyai felsorakoznak m�g�tte.

Egyes EU-tagok, mindenekel�tt Nagy-Britannia ugyanakkor m�r jelezt�k fenntart�saikat a tervvel, mert att�l tartanak, hogy az uni�s szint� fel�gyelet korl�tozhatja a nemzeti hat�s�gok befoly�s�t. A tag�llamok k�z�l egy�bk�nt els�k�nt - m�g tavaly tavasszal - Magyarorsz�g vetette fel, hogy a p�nz�gyi fel�gyeletek tev�kenys�g�ben c�lszer� lenne �j, egys�ges EU-szab�lyoz�st alkotni.

Charlie McCreevy �s Joaqu�n Almunia, az uni�s bels� piac egys�g��rt felel�s, illetve p�nz�gyei�rt felel�s biztosok az �j rendszer el�nyei k�z�l kiemelt�k, hogy az egybefogn� a p�nz�gyi stabilit�s�rt felel�s valamennyi szerv tapasztalatait, �s er�s uni�s test�leteket biztos�tana e szervek munk�j�nak seg�t�s�hez. Megfelel� v�lasz szerint�k a terv azokra a gyenges�gekre is, amelyeket az uni�n�l sz�lesebb nemzetk�zi szinten, az - EU-n k�v�li fejlett �s vezet� felt�rekv� orsz�gokat is mag�ban foglal� - G20 csoportban azonos�tottak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK