Fenntartja a magyar bankszektor eg�sz�re �rv�nyben l�v� negat�v kil�t�s�t a Moody's Investors Service, amely a f� kock�zatok k�z� sorolja a recesszi� mellett a devizaalap� hitelkihelyez�sek jelent�s ar�ny�t.

A nemzetk�zi hitelmin�s�t� kedden Londonban kiadott elemz�se hangs�lyozza, hogy a magyar bankok igen csek�ly m�rt�kben vannak kit�ve a kock�zatoss� v�lt struktur�lt befektet�si term�kek piac�nak, illetve p�nzint�zeti cs�d�knek. A Moody's szerint az "els�dleges fenyeget�st" a gazdas�g "dr�mai visszaes�se", a devizahitelek magas ar�nya, a sz�k�s likvidit�s �s a jelent�s devizak�telezetts�gek jelentik.

A Moody's az elm�lt napokban a cseh �s a szlov�k bankrendszer eg�sz�re �rv�nyben tartott kil�t�s�t is egyar�nt stabilr�l negat�vra rontotta. Ennek - mindk�t orsz�g eset�ben egybehangz� - f� indoka az volt, hogy e bankrendszerek sebezhet�bbnek bizonyulhatnak a nyugati p�nzint�zetekn�l, mivel kinnlev�s�gi portfoli�ik az elm�lt id�szak gyors hitelki�raml�sa nyom�n "viszonylag �retlenek", emellett hitelkock�zat-kezel�si rendszereik �s modelljeik m�g nem estek �t komolyabb pr�b�n.

A magyar bankrendszerr�l kedden kiadott, 26 oldalas londoni Moody's-elemz�sben ugyanakkor az �ll: a magyar bankok a szlov�k �s a cseh bankszektorn�l nagyobb m�rt�kben vannak r�utalva a piaci finansz�roz�sra, tekintettel a bet�t�llom�ny ar�ny�ban m�rt j�val magasabb kinnlev�s�g-r�t�ra.

Az elemz�shez f�z�tt grafikus kimutat�s szerint Magyarorsz�gon a banki hitelkinnlev�s�gek �llom�nya a tavalyi �v v�g�n meghaladta a bet�tek �ssz�rt�k�nek 160 sz�zal�k�t; Csehorsz�gban �s Szlov�ki�ban ez a r�ta nem �rte el a 90 sz�zal�kot.

A Moody's szerint ugyanakkor a magyar bankok spekulat�v kereskedelmi tev�kenys�ge korl�tozott, �s a bankrendszer befektet�si portfoli�inak kock�zata viszonylag alacsony, mivel e portfoli�k z�me korm�nyk�tv�nyekb�l �ll.

A teljes kinnlev�s�g-�llom�ny 63 sz�zal�ka azonban devizaalap� hitel volt 2008-ban, �s az elm�lt h�napok jelent�s forintgyeng�l�se emelte az ad�ss�gfizet�si k�telezetts�geket. Ez k�l�n�sen a devizaj�vedelemmel nem b�r� �gyfeleket - a kisv�llalatokat �s a lakoss�got - �rintette, �s a h�tral�koss� v�l�k sz�ma 2008 v�g�n, 2009 elej�n gyorsan emelkedett, �ll az elemz�sben.

A Moody's �ltal�noss�gban meg�llap�tja, hogy a magyar bankrendszer "a t�r�kenyebbek k�z� tartozik" a kelet-k�z�p-eur�pai t�rs�gben, r�szben az�rt, mert a magyarorsz�gi gazdas�gi k�rnyezetet m�r a 2006-os takar�koss�gi csomag is gyeng�tette.

A c�g felid�zi, hogy a roml� k�rnyezet miatt az elm�lt h�napokban k�tszer is - novemberben, majd m�rciusban - egy-egy fokozattal rontotta a szuver�n magyar ad�skock�zati besorol�st, amely jelenleg k�zepes befektet�i "Baa1", negat�v kil�t�ssal.

A Moody's szerint a magyarorsz�gi recesszi� k�zepette n�vekszik a v�llalati ad�sok nem fizet�v� v�l�s�nak kock�zata, ami n�vekv� vesztes�gekhez vezet a bankok v�llalati hitelportfoli�iban.

A hitelmin�s�t� szerint emellett a roml� munkapiaci helyzet, a forint kileng�sei �s az ingatlan�rak potenci�lis cs�kken�se miatt val�sz�n�leg a lakoss�gi kinnlev�s�g-portfoli�k vesztes�gei is n�ni fognak. E k�t t�nyez� kombin�ci�ja jelent�sen gyeng�theti a legt�bb magyar bank t�kehelyzet�t a k�vetkez� k�t �vben, �ll a Moody's keddi londoni elemz�s�ben.

A c�g m�jus v�g�n nyolc magyar bank - az OTP Bank, az OTP Jelz�logbank, a CIB Bank, a K&H, az MKB, az Erste Bank Hungary, a Budapest Bank �s az MFB - besorol�sait rontotta egyes esetekben t�bb fokozattal, azzal az indokkal, hogy szerinte a magyar bankrendszer m�k�d�si k�rnyezet�nek gyors roml�sa jelent�s nyom�st gyakorol az �rintett p�nzint�zeteknek a p�nz�gyier�-oszt�lyzattal kifejezett �n�ll� hitelk�pess�gi mutat�ira.

A Moody's n�h�ny nappal k�s�bb nyolc lengyel, kilenc szlov�k �s h�t cseh p�nzint�zet kil�t�s�t, illetve besorol�s�t is rontotta, a gazdas�gi visszaes�s miatt �ltala val�sz�n�s�tett hitelvesztes�gekre, illetve a korm�nyok t�mogat�si kapacit�s�nak v�rhat� cs�kken�s�re hivatkozva.