J�n a kamp�nymentes k�telez�

2009.06.08. 17:40

Elfogadta a parlament a k�telez� g�pj�rm�-felel�ss�gbiztos�t�sr�l sz�l� �j t�rv�nyt, �gy j�v� janu�rt�l megsz�nik a kamp�nyid�szakokat magyar�z� egys�ges �vfordul�s rendszer, �j k�zponti k�rnyilv�ntart�si rendszert �ll�tanak fel, �s a bajba jutott biztos�t�kra is kiterjesztik a k�rtalan�t�si sz�mla hat�ly�t. A biztos�t�k szerint marad a verseny, a jogszab�lynak azonban t�bb olyan eleme is van, amely ink�bb a konkur�l�s visszaszorul�s�ra �s a d�jak emelked�s�re utal. A rendszer �t�ll�s�hoz n�h�ny �vre van sz�ks�g.

H�tf�i �l�s�n elfogadta az Orsz�ggy�l�s a k�telez� g�pj�rm�-felel�ss�gbiztos�t�sr�l (kgfb)�sz�l� t�rv�nyjavaslatot. A sz�veget m�g m�rcius v�g�n terjesztette a parlament el� a korm�ny nev�ben az akkori p�nz�gyminiszter, Veres J�nos, a r�szletes vita pedig m�jus 18-�n kezd�d�tt el.

Az �j jogszab�ly a technikai jelleg� m�dos�t�sokon t�l h�rom ter�leten hoz majd komoly v�ltoz�st, m�gpedig a kamp�nyok, a k�rnyilv�ntart�si rendszer �s a k�ralap ter�let�n - fejtette ki az [origo]-nak R�cz Istv�n, a Biztositas.hu alkuszport�l �gyvezet�je.

B�cs�t inthet�nk a kamp�nyoknak

A most elfogadott�t�rv�ny legfontosabb legfontosabb �s legink�bb felt�n� hat�sa az lesz, hogy megsz�nik a kgfb-kamp�nyokat indokl� �s l�trehoz�, egys�ges, december 31-ei biztos�t�si �vfordul�. Eddig minden aut�snak ugyanakkor j�rt le az �ves biztos�t�sa, �gy a biztos�t�k tudhatt�k, hogy mikor lehet, illetve kell rekl�mkamp�nyba kezdeni�k az �gyfelek elcs�b�t�sa �rdek�ben (ezek a mindenki �ltal ismert, novemberi biztos�t�v�lt�si kamp�nyok), de ez az �j t�rv�ny �rtelm�ben megv�ltozik.

Ez nem azt jelenti, hogy minden aut�snak automatikusan �s r�vid id�n bel�l arr�bb megy az �vfordul�ja, hisz akiknek m�r most is van k�telez� biztos�t�suk, azok eset�ben term�szetesen a tov�bbiakban is az �v v�g�n j�r le a biztos�t�s.

A m�dos�t�s azokat �rinti majd, akik 2010. janu�r 1. ut�n v�s�rolnak �j vagy pedig haszn�lt g�pj�rm�vet, hisz az � eset�kben a v�s�rl�si id�pont, illetve szerz�d�sk�t�si napja lesz a fordul�nap, ekkor tudj�k majd felmondani a biztos�t�st �s �jat k�tni helyette. "Ez a v�ltoz�s az�rt fontos, mert n�h�ny �v m�lva az aut�k nagy r�sz�nek j� es�llyel nem december v�g�n lesz az �vfordul�ja, �gy a m�dia nem fog a k�rd�ssel kiemelten foglalkozni, �gy az eddig megszokott kgfb-kamp�nyok id�vel el fognak t�nni" - fogalmazott R�cz Istv�n.

Az �tmeneti id� azonban hossz� lehet, a Biztositas.hu szak�rt�je szerint a hasonl� v�ltoz�st kor�bban bevezet� Csehorsz�gban p�ld�ul 5 �v alatt a g�pkocsik mind�ssze 60 sz�zal�k�n�l "v�ndorolt el" az �vfordul�, azaz ez egy lass� folyamat.

R�cz Istv�n szerint az els� p�r �vben Magyarorsz�gon is minim�lis lesz az elv�ndorl�s, �gy r�vid t�von feltehet�en lesznek m�g kamp�nyok, de id�vel mindenk�pp �rezhet� lesz az �j jogszab�ly hat�sa. "Ugyanakkor az aut�s t�rsadalom �rettebb� v�lt az ut�bbi �vekben, �gy j� es�llyel fennmarad majd a verseny a k�s�bbiekben is" - fogalmazott a szak�rt�, aki szerint a kamp�nyok az�rt zavart�k a biztos�t�kat, mert t�l sok aut� v�ltott �vr�l �vre, nagy volt a bizonytalans�g a kamp�nyverseny miatt, �s magasak voltak az adminisztr�ci�s terhek.

R�cz Istv�n r�mutatott, hogy sokan azt hiszik: az �j jogszab�ly miatt a j�v�ben mindenkinek lehet majd �vk�zben (b�rmikor) is biztos�t�t v�ltani, de ez t�ved�s. A szolg�ltat� lecser�l�s�re csak az �vfordul�kor lesz lehet�s�g a j�v�ben is, az pedig, hogy ez mikor van, azt mindenkinek mag�nak kell fejben tartania.

A kamp�nyt�l id�vel teh�t b�cs�t kell venn�nk, �s sokak att�l tartanak, hogy ezzel a verseny �s az �rcs�kken�s is a m�lt� lesz. Az elm�lt 4 �vben 50 sz�zal�kot cs�kkentek a d�jak, az �tlagos negyed�ves kgfb-d�j 45 ezer forintr�l 30 ezer forintra cs�kkent. A biztos�t�t�rsas�gok kitartanak amellett, hogy a verseny nem cs�kken, s�t eg�sz �vben folyik majd, mik�zben a cs�kken� adminisztr�ci�s terhek lejjebb viszik a biztos�t�si d�jakat is, de ez az intenz�v kamp�nyid�szak megsz�n�se miatt sokak szerint m�gis nehezen elk�pzelhet�.

Figyelni kell a levelekre

Nem t�nik t�l �gyf�lbar�tnak az sem, hogy az �j jogszab�ly alapj�n az �vfordul� el�tt mind�ssze 50 nappal kell lev�lben �rtes�teni az aut�tulajdonost, mivel a szerz�d�s felmond�s�ra az �vfordul� el�tt csak 30 napig van lehet�s�g: mivel ha azzal sz�molunk, hogy lesznek olyan �gyfelek, akikhez 10 nap alatt �r el a lev�l, akkor nekik mind�ssze 10 napjuk lesz a felmond�sra.

Nem seg�t ezen az sem, hogy a PM nem fogadta el azt az alkuszi felvet�st, amely szerint k�l�n lev�lben, r�gz�tett form�ban �s r�gz�tett sz�vegez�ssel kellene ezt a levelet elk�ldeni, �gy az is elk�pzelhet�, hogy a v�lt�sban nem �rdekelt biztos�t�k egy olyan t�j�koztat�si form�t fognak v�lasztani, amit csak a nagyon odafigyel� �gyfelek vesznek majd �szre.

A GVH nem volt lelkes
A Gazdas�gi Versenyhivatal kor�bban b�r�lta a kamp�ny megsz�ntet�s�nek terv�t, mert �gy v�lte, ezzel cs�kken a verseny, nehezebb lesz �sszehasonl�tani az aj�nlatokat, ezzel p�rhuzamosan pedig emelkednek a d�jak.

Az �j jogszab�ly �relm�ben egy �jabb, �gynevezett k�zponti k�rnyilv�ntart�si rendszert �ll�tanak fel a biztos�t�k. Az egys�ges k�rt�rt�neti nyilv�ntart�sban �sszegy�jten�k az �sszes k�resem�ny adat�t, vagyis hogy ki, milyen rendsz�m� j�rm�vel, mikor okozott balesetet. Az egys�ges nyilv�ntart�s egyr�szt feleslegess� tenn� a biztos�t�v�lt�skor a k�rt�rt�neti igazol�sok ki�ll�t�s�t, m�sr�szt a main�l nagyobb rugalmass�got adna a biztos�t�knak a d�jak meg�llap�t�s�n�l. Ma p�ld�ul legfeljebb a B10 kateg�ri�ba lehet sorolni a r�g�ta biztons�gosan vezet� sof�r�ket, de a nyilv�ntart�s alapj�n egy biztos�t� ak�r 30 kateg�ri�s rendszert is l�trehozhat, az igazi m�rce az lesz, hogy ki h�ny alkalommal okozott k�rt.

A biztos�t�t�rsas�gok m�r most is elk�ldik egym�snak a k�radatokat az �v v�g�n, de amennyiben az �vfordul�k sz�tsz�r�dnak, �gy az eg�sz �vre ki kell terjeszteni ezt a fajta adatszolg�ltat�st. "Az adatok elk�ld�s�vel �s kezel�s�vel a tov�bbiakban sem az �gyfeleknek kell b�bel�dni, ez a biztos�t�k feladata lesz, de a rendszer pluszk�lts�get jelent majd, amit ak�r az �gyfelekre is h�r�thatnak a szolg�ltat�k" - fejtette ki R�cz Istv�n, aki szerint a m�r megl�v� adatnyilv�ntart�si rendszer kieg�sz�t�se, mely m�r �gy is t�bb mint 600 milli� forintba ker�l �vente, k�lts�ghat�konyabb megold�s lett volna.

K�rtalan�t�s biztos�t�i cs�d eset�re

Az �j t�rv�ny �rtelm�ben a k�rtalan�t�si sz�mla hat�lya is v�ltozik. Ki fog terjedni azokra az esetekre is, amikor nem az �gyf�l mulasztotta el befizetni a d�jat, hanem a biztos�t�t�rsas�g v�lik fizet�sk�ptelenn�, illetve megy cs�dbe. Ez a m�dos�t�s a biztos�t�knak �ves forgalmuk 0,25 sz�zal�k�ba ker�l majd, ami nagyj�b�l 300 milli� forintot jelent.

Az �sszeg nagys�grendj�t j�l �rz�kelteti, hogy a M�V Biztos�t� fizet�sk�ptelenn� v�l�sa a becsl�sek szerint 6-9 milli�rd forintos lyukat hagyott maga ut�n, azaz ilyen d�jakkal 15-20 �vig kell v�rni az alap norm�lis m�ret�v� v�l�s�hoz. Ez nem t�nik t�l hat�kony megold�snak.

Kgfb-t�rt�nelem
Magyarorsz�gon 1991 k�zepe �ta m�k�dik a jelenlegi, �gynevezett szerz�d�ses felel�ss�gbiztos�t�si rendszer, mindaddig csak korm�ny- �s PM-rendeletek szab�lyozt�k ezt a k�rd�st.

Szinte biztosan rosszul j�rn�nak azonban a t�rv�nnyel azok az aut�sok, akik egy ideig k�telez� biztos�t�s n�lk�l j�rtak. A jelenlegi szab�lyok szerint amikor egy ilyen aut�s v�gre bet�r egy biztos�t�hoz, annak a saj�t tarif�j�val, a bonus-malus fokozatok figyelembev�tel�vel kell kisz�molnia �s beszednie a biztos�t�s n�lk�li id�szak d�j�t (b�r ez nem jelent visszamen�leges kock�zatvisel�st). A t�rv�ny elt�rli azt a lehet�s�get, hogy egy olcs� biztos�t�n�l lehessen kifizetni ezt az id�szakot, �s egys�ges, a Mabisz �ltal meghat�rozott tarifa haszn�lat�t �rn� el� az ilyen esetekre.

A Biztos�t�s.hu az [origo] biztos�t�s oldalainak szolg�ltat� partnere.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK