Lemin�s�t�s v�rhat Amerik�ra

2009.06.16. 15:00

A brit els�rend� "AAA" szuver�n ad�sbesorol�s hitelmin�s�t�i megk�rd�jelez�se nyom�n most m�r re�lis kock�zat a vil�g legnagyobb gazdas�g�nak, az Egyes�lt �llamoknak a lemin�s�t�se is, �ll az egyik vezet� londoni gazdas�gelemz� c�g kedden kiadott �j glob�lis el�rejelz�s�ben, amely szerint a vil�ggazdas�g eg�sz�nek n�veked�si �teme a biztat� jelek ellen�re a k�vetkez� k�t �vben nyomott marad.

Az Economist Intelligence Unit (EIU) - a vil�g legnagyobb, nem befektet�si banki jelleg� gazdas�gi el�rejelz� c�ge - j�liusra sz�l�, Londonban m�r hozz�f�rhet�v� tett vil�ggazdas�gi progn�zis�ban azt �rta: miut�n a Standard & Poor's hitelmin�s�t� negat�vra rontotta a brit ad�soszt�lyzat besorol�s�t, a figyelem m�g ink�bb a vezet� gazdas�gi er�centrumok k�lts�gvet�si helyzet�nek fenntarthat�s�g�ra ir�nyult.

Az EIU szerint ennek nyom�n a szint�n s�lyos k�lts�gvet�si fesz�lts�gekkel k�szk�d� Egyes�lt �llamok lemin�s�t�se is val�s fenyeget�ss� v�lt. A Standard & Poor's m�jus 21-�n - hatalmas piaci visszhangot kelt� int�zked�ssel - az addigi stabilr�l lemin�s�t�s lehet�s�g�re utal� negat�vra rontotta Nagy-Britannia, az eur��vezeten k�v�li legnagyobb EU-gazdas�g lehets�ges legjobb, "AAA" szint� besorol�s�nak kil�t�s�t.

Sz�z sz�zal�kig ugorhat a brit �llamad�ss�g

Ennek indokai k�z�tt szerepelt a recesszi� �s az gazdas�g�l�nk�t� kiad�sok miatt v�rhat�an p�ld�tlan szintre - a brit korm�ny idei hivatalos el�rejelz�se szerint is a hazai �sszterm�k (GDP) 12 sz�zal�ka f�l� - emelked� brit k�lts�gvet�si hi�ny, valamint az, hogy az S&P szerint hamarosan megk�zel�ti a GDP 100 sz�zal�k�t a brit �llamad�ss�g.

Mivel az amerikai gazdas�g - a hatalmas k�zponti �szt�nz� �s bankment� programok miatt - ar�nyaiban ugyanolyan hi�ny- �s �llamad�ss�g-probl�m�kkal k�szk�dik, mint a hasonl� �l�nk�t� eszk�z�kh�z folyamod� Nagy-Britannia, elemz�k szerint az S&P brit kil�t�sront�sa ut�n a piacon felmer�lt annak r�mk�pe, hogy az Egyes�lt �llamok is esetleg elvesztheti cs�csszint�, eddig megk�rd�jelezhetetlennek tartott "AAA" ad�skock�zati oszt�lyzat�t.

Ett�l tart p�ld�ul az amerikai �llamad�ss�g legnagyobb k�ls� finansz�roz�i k�z� tartoz� jap�n befektet�knek csaknem a harmada. A Barclays Capital londoni befektet�si bankcsoport rendszeresen m�ri az amerikai ad�ss�gfinansz�roz�s szempontj�b�l alapvet� fontoss�g� jap�n int�zm�nyi befektet�i k�r hangulat�t az amerikai kil�t�sokkal kapcsolatban. A c�g legut�bbi felm�r�s�be bevont jap�n befektet�k 32 sz�zal�ka mondta azt, hogy "komoly m�rt�kben" vagy "valamelyest" tart az Egyes�lt �llamok "AAA" oszt�lyzat�nak egy �ven bel�li megvon�s�t�l.

Vita az amerikai lemin�s�t�s es�lyeir�l

A Barclays Capital elemz�i mindazon�ltal ezt "furcs�nak" nevezt�k, tekintettel arra, hogy ha p�ld�ul a Standard & Poor's negat�v kil�t�st ad egy ad�soszt�lyzatra, az is �ltal�ban csak egyharmados es�lyt jelez az �rintett besorol�s t�nyleges ront�s�ra, �tlagosan k�t �vi t�vlatban.

Az amerikai lemin�s�t�s lehet�s�g�re eddig nem is utalt egyetlen nagy nemzetk�zi hitelmin�s�t� sem, s�t, az S&P �s a Moody's Investors Servide az ut�bbi hetekben egyar�nt hivatalosan jelezte, hogy n�luk nincs napirenden az amerikai besorol�s ront�sa.

A puszta felt�telez�s is azonban komoly piacmozd�t� er�nek bizonyult a brit oszt�lyzat kil�t�s�nak negat�vra ront�sa ut�ni id�szakban, mivel az amerikai szuver�n ad�ss�g "AAA" besorol�sa a piac szerint a glob�lis p�nz�gyi rendszer eg�sz�ben a kock�zat �raz�s�nak alapja.

Az EIU keddi londoni elemz�se szerint az amerikai korm�ny �ltal �ssze�ll�tott, �sszess�g�ben 787 milli�rd doll�ros gazdas�g�l�nk�t� �s munkahelyteremt� csomag is hozz�j�rul a sz�vets�gi k�lts�gvet�si hi�ny "dr�mai m�rt�k�" felduzzad�s�hoz.

Nem egy �v lesz a megahi�ny

A c�g londoni elemz�i most azzal sz�molnak, hogy az amerikai �llamh�ztart�si deficit az id�n a hazai �sszterm�k 13,2 sz�zal�ka lesz, �s j�v�re a GDP 13,6 sz�zal�k�ra b�v�l tov�bb. Az azut�n k�vetkez� �vekben a deficitek m�r cs�kken�snek indulnak, de m�g mindig "csillag�szatiak lesznek", �ll az EIU keddi elemz�s�ben.

Nem jobb a brit k�zfinansz�roz�s �llapota sem. A jelenlegi p�nz�gyi �vre sz�l�, �prilisban beterjesztett k�lts�gvet�s a becs�lt GDP-�rt�k 12,4 sz�zal�k�nak megfelel� hi�nnyal sz�mol az id�n. Ez a modern kori brit gazdas�gt�rt�net messze legmagasabb deficitje lenne.

R�ad�sul a hi�ny csak nagyon fokozatosan cs�kken, �s m�g a k�vetkez� �vtized k�zep�n is magas lesz. Alistair Darling brit p�nz�gyminiszter a k�lts�gvet�si el�terjeszt�sben j�v�re 11,9 sz�zal�kos, az azut�n k�vetkez� �vekre rendre 9,1 sz�zal�kos, 7,2 sz�zal�kos �s 5,5 sz�zal�kos k�zponti deficiteket j�solt.

Hatni kezdenek az �l�nk�t��programok

Az EIU keddi glob�lis el�rejelz�se a vil�ggazdas�g eg�sz�nek kil�t�sair�l azt �rja, hogy az el�retekint� gazdas�gi jelz�sz�mok folyamatosan javulnak, ami arra utal, hogy a glob�lis visszaes�s legnehezebb id�szaka m�r elm�lt.

A h�z azzal sz�mol, hogy "�tmenetileg" jelent�s n�veked�si megugr�s v�rhat�, amint a v�llalati szektor az eddigi rakt�rk�szlet-le�p�t�s befejezt�vel hozz�l�t a k�szletek visszat�lt�s�hez, �s a k�lts�gvet�si-p�nz�gypolitikai �szt�nz� programok is hatni kezdenek.

A progn�zis szerint azonban val�sz�n�tlen, hogy a vil�ggazdas�gi n�veked�s a k�vetkez� n�h�ny �vben visszat�r a kor�bbi �vekben megszokott, 4,8-5,0 sz�zal�kos �temekhez.

Az EIU londoni elemz�i v�s�rl�er�-parit�son m�rve az id�n 1,8 sz�zal�kos �tlagos vil�ggazdas�gi visszaes�st v�rnak - az �tlagon bel�l a fejlett ipari gazdas�gok alkotta OECD-t�rs�gben 4,0 sz�zal�kos GDP-m�nuszt j�solnak -, �s j�v�re 2,1, 2011-ben pedig 3,4 sz�zal�kos n�veked�st val�sz�n�s�tenek. El�rejelz�s�k szerint a glob�lis n�veked�s �teme csak 2013-ban l�pi �t ism�t a 4 sz�zal�kot.

KAPCSOLÓDÓ CIKK