A d�l-magyarorsz�gi strat�giai g�zt�roz� �p�t�s�nek finansz�roz�s�ra 200 milli� eur�s hitelt ny�jt a Molnak az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bank (EBRD). A nyolc �vre sz�l� hitelt a Sz�reg-1 mez� f�ld alatti t�roz�v� alak�t�s�nak befejez�s�hez lehet felhaszn�lni.

Az ismertet�s szerint a v�rhat�an 2010 janu�rj�ra elk�sz�l� strat�giai f�ldg�zt�roz� l�tes�tm�ny legal�bb 45 napi folyamatos g�zell�t�st tesz lehet�v� Magyarorsz�gon a 20 milli� k�bm�teres napi cs�cskapacit�s kihaszn�l�s�val is. Ez a magyar �s a t�rs�gi gazdas�gokat is ellen�ll�bb� teszi a g�zimport-fennakad�sokkal szemben - �ll az EBRD szerdai londoni k�zlem�ny�ben.

Az EBRD szerint a Horv�torsz�ghoz, Szerbi�hoz, Rom�ni�hoz �s Bosznia-Hercegovin�hoz k�zel l�v� g�zt�roz� l�tes�tm�nynek a sz�lesebb k�z�p-eur�pai t�rs�gen bel�l is fontos szerepe lesz a f�ldg�zell�t�si hi�nyok kock�zat�nak enyh�t�s�ben.

Az energiasokkokkal szembeni strat�giai v�delem mellett a beruh�z�s 20 sz�zal�kkal n�veli Magyarorsz�g kereskedelmi f�ldg�zt�rol� kapacit�s�t is, �s er�s�ti a versenyt a kereskedelmi g�zt�roz� szektorban, amelyben jelenleg egyetlen piaci szerepl� uralkodik - �ll e szerepl� megnevez�se n�lk�l az EBRD szerdai londoni k�zlem�ny�ben. Magyarorsz�gon jelenleg minden strat�giai g�zt�rol� az E.ON-�.

A bank felid�zte, hogy t�bb hasonl� g�zt�roz� beruh�z�s finansz�roz�s�t fontolgatja, a m�k�d�si ter�let�hez tartoz� orsz�gok ell�t�si biztons�g�nak jav�t�sa v�gett. Az EBRD m�jusban m�r foly�s�tott 70 milli� eur�t egy horv�torsz�gi t�roz� megv�s�rl�s�nak finansz�roz�s�ra.

A szerd�n bejelentett 200 milli� eur�s Mol-hitel az ut�bbi id�szak egyik legnagyobb EBRD-tranzakci�ja Magyarorsz�gon. A kelet-eur�pai �talakul�s seg�t�s�re 1991-ben l�trehozott londoni p�nzint�zet eddig �sszesen 1,9 milli�rd eur� �rt�k� finansz�roz�st ny�jtott magyarorsz�gi programokhoz.

A bank m�r a febru�rban ismertetett �ves eredm�ny-besz�mol�j�ban k�z�lte, hogy tekintettel a s�lyos v�ls�gra, tavalyi vesztes�ge ellen�re az id�n rekord�sszeget, hozz�vet�leg 7 milli�rd eur�t helyez ki befektet�sek �s hitelek form�j�ban a m�k�d�si ter�let�hez tartoz� felt�rekv� gazdas�gokba, a tavalyi 5,1 milli�rd eur� ut�n.

Az EBRD m�r kor�bban bejelentette, hogy az id�n a tervezett fokozatos visszavonul�s helyett "dr�maian n�veli" tev�kenys�g�t a k�z�p-eur�pai EU-tag�llamokban is, amelyekr�l a v�ls�g el�tt m�g �gy tartotta, hogy 2010-t�l nem lesz sz�ks�g�k EBRD-finansz�roz�sra.