Ad�pofon az �letbiztos�t�soknak

2009.06.30. 8:14

A korm�nyzati megszor�t� int�zekd�sek keret�ben j�v�re megsz�nik az �letbiztos�t�sokhoz kapcsol�d� ad�kedvezm�ny. B�r ez r�vid t�von kedvez�tlen�l hat a piacra, hossz� t�von a szak�rt�k szerint m�gsem okoz igaz�n komoly v�ltoz�st. A befektet�si egys�gekhez k�t�tt �letbiztos�t�sokat az ad�kedvezm�ny megvon�sa mellett a v�ls�g is s�jtja, �m az ilyen megtakar�t�ssal rendelkez� �gyfeleknek m�g a jelent�s vesztes�gek l�tt�n sem �rdemes felmondaniuk a szerz�d�st.

"Megsz�nik az �sszevont ad�kedvezm�ny, ezen bel�l�(...)�a biztos�t�sok, a k�zc�l� adom�nyok kedvezm�nye, a h�ztart�si szolg�ltat�sok ut�n j�r� kedvezm�ny" - egyebek mellett ezt tartalmazza�a k�ztehervisel�s rendszer�nek �talak�t�s�t c�lz� t�rv�nym�dos�t�s, vagyis b�cs�t mondhatunk a sz�ban forg� kedvezm�nynek.

Eddig�az �letbiztos�t�si ad�kedvezm�nyt azok az �gyfelek vehett�k ig�nybe, akiknek a j�vedelme nem haladja meg az �vi 3,4 milli� forintot. Az ad�kedvezm�ny m�rt�ke az adott ad��vben befizetett �letbiztos�t�si d�j 30 sz�zal�ka, legfeljebb 100 ezer forint.�

Egy id�re elt�nik a c�lk�z�ns�g

A 3,4 milli� forintos j�vedelemszint a k�zepes �s alacsonyabb j�vedelemmel rendelkez�k sz�m�ra jelentett eddig k�zzel foghat� el�nyt. Az �letbiztos�t�si ad�kedvezm�ny elt�rl�se legink�bb az akkora�j�vedelm� lakoss�gi r�tegnek a megtakar�t�si kedv�t veheti el,�amelynek�sz�ks�ge volna az �ngondoskod�s �szt�nz�s�re -��rt�kelte a v�rhat� szigor�t�st Maj�k Viktor, az Union Biztos�t� marketing- �s kommunik�ci�s vezet�je.

Az �letbiztos�t�sok ad�kedvezm�ny�nek elt�rl�s�t Bart�k J�nos, az Aviva eln�k-vez�rigazgat�ja is rossz �zenetnek tartja, �m szerinte ett�l nem fog �sszeomlani a piac, �s komolyabb visszaes�s sem v�rhat�. A j�vedelemkorl�t miatt sokan eleve kiesnek abb�l a k�rb�l, amelynek tagjai�ig�nybe tudn�k venni az ad�kedvezm�nyt, ezt az �gyf�lk�rt teh�t nem �rinti a v�ltoz�s.

A kedvezm�ny elt�rl�s�vel viszont pont azok fognak elfordulni ezekt�l a konstrukci�kt�l, akik a fiatalabb gener�ci�hoz tartoznak, csal�djuk van �s meg�rtett�k az �ngondoskod�s jelent�s�g�t.

Nem szabad visszav�s�rolni!

Az ad�kedvezm�ny elt�rl�se mellett a v�ls�g�miatt is�f�kuszba ker�ltek a befektet�shez k�t�tt �letbiztos�t�si term�kek. Az �gynevezett unit-linked biztos�t�ssal�rendelkez� �gyfelek a sz�mlakivonatokon l�thatj�k, hogy a v�ls�g miatt a nemzetk�zi �s magyar piacon is jelent�sen hanyatlottak az �rfolyamok, �gy megtakar�t�suk jelent�sen apadt a kor�bbi �vekhez k�pest. Semmik�ppen nem �rdemes azonban felsz�molni, visszav�s�rolni a biztos�t�st, mert ezzel az �gyf�l azonnal realiz�lja a vesztes�g�t.

T�bb lehet�s�g k�z�l is v�laszthatnak�azok az �gyfelek, akik a szerz�d�s felmond�s�t fontolgatj�k: elk�pzelhet� p�ld�ul a d�jfizet�s sz�neteltet�se is. Ez a verzi� azoknak is j�, akik nem a vesztes�g miatt akarj�k felmondani a szerz�d�st, hanem az�rt, mert egyszer�en nem b�rj�k ezt a terhet. "Ha m�r keny�rre kell, csak akkor indokolt a kisz�ll�s" - mondta Bart�k J�nos.

A szakember kiemelte, ez egy hossz� t�v� megtakar�t�si forma, nem szabad egy-k�t �v adatai alapj�n visszavonul�t f�jni. B�r m�rcius �ta jelent�sen emelkedtek a t�zsdei �rfolyamok, korai lenne azt mondani, hogy v�gleg emelked�re ker�ltek a piacok. Az Aviva eln�k-vez�rigazgat�ja�elmondta tov�bb�, Magyarorsz�gon a unit-linked biztos�t�sok �tlagos futamideje jellemz�en 12 �v, enn�l�hosszabb t�vra egyel�re nem akarnak tervezni a magyar �gyfelek.

Az internet m�g nem j� terep a unit-linked term�kek sz�m�ra

A befektet�shez k�t�tt, �gynevezett unit-linked �letbiztos�t�sok sikeres internetes �rt�kes�t�s�re m�g v�rni kell - mondta az [origo]-nak R�cz Istv�n, a Biztositas.hu Kft �gyvezet�je. T�bb �vvel ezel�tt, amikor m�g a mostani recesszi�s helyzetn�l sokkal jobb �llapotok uralkodtak, voltak ilyen jelleg� pr�b�lkoz�sok, �m azok m�r akkor sem j�rtak sikerrel. A tapasztalatok azt mutatj�k, hogy a unit-linked term�keket legink�bb szem�lyes �rt�kes�t�s �tj�n lehet eladni.

Az�omin�zus konstrukci�k�interneten t�rt�n� �rt�kes�t�se az�rt is probl�m�s, mert az interneten kereszt�l els�sorban olyan term�keket lehet sikerrel�- �s az �gyfelek fel� val� elk�telezetts�g megtart�s�val - eladni, amire a lakoss�gi �gyfeleknek val�ban sz�ks�g�k van, ilyen p�ld�ul a k�telez� g�pj�rm�-felel�ss�gbiztos�t�s, a casco, az utasbiztos�t�s vagy �ppen a munkan�lk�lis�g-biztos�t�s. R�cz Istv�n szerint a k�vetkez� �vekben ez�rt nem v�rhat�, hogy ezek a unit-linked t�pus� term�kek megjelenjenek k�n�latukban. K�rd�s�nkre, miszerint a sima kock�zati �letbiztos�t�sok ott lehetnek-e az online alkuszok palett�j�n, a szakember azt felelte, hogy a gazdas�gi helyzet javul�s�t k�vet�en erre l�t es�lyt. Ehhez viszont v�ltoz�sra lenne sz�ks�g a term�keket k�n�l� biztos�t�k r�sz�r�l, nevezetesen flexibilis d�jakkal kellene k�n�lni a term�keket. Neh�z megmagyar�zni ugyanis egy fiatalnak, hogy fizessen havi 5-6 ezer forintot az�rt, hogy ha meghal, akkor a biztos�t� kifizessen az �r�k�s�nek egy nagyobb �sszeget. E koroszt�ly sz�m�ra alacsony d�jjal kellene vonz�v� tenni ezeket a term�keket, azt�n ahogy egyre id�sebbek lesznek, �s n�vekszik a kock�zatuk, ar�nyosan t�bbet kellene k�rni t�l�k.

V�lhet�en egy 45 �ves �gyf�l, aki az ut�bbi 20 �vben rendszeresen fizetett egy kezdetben viszonylag alacsony, de n�vekv� havi d�jat, v�rhat�an nem mondan� fel a szerz�d�s�t, hiszen egyre ink�bb �rzi a kock�zatot, a csal�dj�r�l val� gondoskod�s egyre fontosabb lesz sz�m�ra. R�cz Istv�n szerint az is elk�pzelhet�, hogy a biztos�t�k kev�sb� lesznek szigor�ak a j�v�ben azokkal, akik ilyen kock�zati �letbiztos�t�st k�tnek, �s magasabb �rt�khat�rhoz k�tik majd a szerz�d�sk�t�st most esetenk�nt megnehez�t� orvosi vizsg�latot. A jelenlegin�l magasabb k�rt�r�t�si �sszegekkel, �s az eml�tett rugalmas d�jszab�ssal biztosan nagyobb n�pszer�s�gre tehetn�nek szert a kock�zati �letbiztos�t�sok.

A unit-linked �letbiztos�t�si szerz�d�s felbont�sa eset�n az �gyf�l amellett, hogy jelen gazdas�gi k�rnyezet figyelembe v�tel�vel realiz�lja vesztes�g�t, �gynevezett visszav�s�rl�si �rt�ket kap. Ez az �rt�k alapvet�en f�gg a k�tv�ny�rt�kt�l, att�l, hogy egyszeri d�jas vagy folyamatos d�jas �letbiztos�t�sr�l van-e sz�. Az �gyf�l ugyanis az eredeti biztos�t�s tartama �s az eltelt �vek f�ggv�ny�ben, a szerz�d�si felt�telekben r�gz�tett visszav�s�rl�si t�bla alapj�n kap vissza p�nzt, ami eg�szen a tartam v�g�ig kevesebb a k�tv�ny�rt�kn�l, tekintettel arra, hogy a biztos�t�s�val kapcsolatos k�lts�gek jelent�s r�sze a futamid� elej�n jelentkezik.

Ebb�l ad�d�an a piacon a legt�bb �letbiztos�t�s eset�ben a szerz�d�s 2-3 �ven bel�li visszav�s�rl�sa eset�n a visszav�s�rl�si �rt�k nulla. F�leg a folyamatos d�jfizet�s� �letbiztos�t�sok eset�ben az �gyf�l egy t�volabbi c�l �rdek�ben k�t�tt hossz� t�v� megtakar�t�si c�llal biztos�t�st, �gy a legrosszabb megold�st v�lasztja, ha a szerz�d�s lej�rata el�tt, vagy ak�r az els�, vagy m�sodik �vben felmondja azt. Amennyiben az �gyf�l m�gis �gy d�nt, akkor ezeken k�v�l az ad�kedvezm�ny kamattal n�velt visszafizet�s�t is v�llalnia kell, amennyiben a minim�lis 10 �ves id�tartam el�tt sz�nteti meg �letbiztos�t�s�t - figyelmeztet a kisz�ll�s kock�zataira Maj�k Viktor.

Az eml�tett vesztes�gek mellett�a visszav�s�rl�s eset�n az �gyf�l�elveszti a biztos�t�si v�delmet is, amihez �j szerz�d�s k�t�se eset�n �letkora n�veked�s�vel vagy eg�szs�gi �llapota miatt val�sz�n�leg dr�g�bban tud hozz�jutni - er�s�tette meg koll�g�i szavait M�ty�s-Koll�r Gabriella. Az Aegon �letbiztos�t�si term�kfejleszt�si igazgat�ja kifejtette:�a visszav�s�rl�si sz�nd�kkal jelentkez� �gyfelekn�l pr�b�lnak valamilyen kedvez�bb megold�st tal�lni.

Szerz�d�sek jelent�s h�nyad�n�l�a kieg�sz�t� biztos�t�sok lemond�s�val, illetve a megtakar�t�si d�jr�sz cs�kkent�s�vel, a fizetend� d�j m�rs�kl�s�vel is �lhet az �gyf�l. Ekkor az alapbiztos�t�sra a biztos�t� kock�zatvisel�se tov�bbra is fenn�ll, �s az anyagi helyzet stabiliz�l�s�t k�vet�en �jra felvehet�k a kieg�sz�t� biztos�t�sok, �jra n�velhet� a megtakar�t�s. R�ad�sul ez a megold�s az esetlegesen ig�nybevett ad�kedvezm�nyt sem �rinti.

Mire kell figyelni a unit-linked biztos�t�sokn�l?

Ebben a vegyes biztos�t�shoz hasonl� biztos�t�si form�ban a klasszikus �letbiztos�t�sokkal szemben a szerz�d� megv�laszthatja, hogy az �ltala befizetett d�j egy r�sz�t milyen t�pus� �s kock�zat� befektet�sekbe helyezze a biztos�t�. �ltal�ban k�l�nb�z� kock�zat� �s v�rhat� megt�r�l�s�, az �sszet�telre jellemz� n�vvel ell�tott eszk�zalapokat hoznak l�tre a biztos�t�k, amelyek k�z�l v�laszthatunk. Fontos lesz�gezni, hogy ez a konstrukci� alapvet�en egy hossz� t�v� �letbiztos�t�s, amelyhez befektet�si elemek is t�rsulnak. Kiemelten fontos, hogy t�j�koz�djunk az adott konstrukci� k�lts�gstrukt�r�j�r�l, amelyet a biztos�t� szerz�d�si felt�teleiben hat�roz meg -�h�vja fel a figyelmet a�konstrukci� rizik�ira a P�nz�gyi Szervezetek��llami Fel�gyelete (PSZ�F).

Ilyen k�lts�gek lehetnek - alapnyit�si d�j, alapkezel�si vagy t�kegy�jt�si k�lts�g -, az adminisztr�ci�s k�lts�gek, a biztos�t�si kock�zati d�j, az alapok k�z�tti v�lt�skor esetlegesen felsz�m�tand� d�j, illet�leg az elad�si �s v�teli �rfolyam elt�r�s�b�l ad�d� k�l�nbs�g. Ez ut�bbi k�lts�g abb�l ad�dik, hogy a biztos�t�k az eszk�zalapokban nyilv�ntartott egys�gekn�l elad�si �s v�teli �rfolyamot szabnak. Amikor d�jat fizet�nk be, akkor egys�geket adnak el nek�nk (elad�si �rfolyamon), amikor a biztos�t� szolg�ltat�s�ra ker�l sor, akkor �k v�s�rolnak vissza egys�get t�l�nk (v�teli �rfolyamon). Mivel az elad�si �rfolyam magasabb, mint a v�teli, �gy ez t�bb sz�zal�knyi d�jelvon�st, azaz k�lts�get is jelenthet.

Tudni kell azt is, hogy a befizetett d�junk egy r�sz�t a biztos�t�si kock�zat fedezet�re sz�molj�k el. Fontos jellemz� az is, hogy az els� befizet�si id�szakban d�jaink jelent�s r�sze az �gynevezett kezdeti k�lts�gekre ford�t�dik. Az eml�tetteken fel�li r�sz ker�lhet az �ltalunk v�lasztott eszk�zalapba. Mivel ez a biztos�t�si term�kt�pus�- m�g a konstrukci�hoz kapcsol�d� ad�kedvezm�ny figyelembev�tel�vel is�- csak hossz� t�von �rheti el az elv�rt hozamot, ez�rt csak akkor v�lasszuk, ha biztosak vagyunk abban, hogy a tervezettek szerint tudjuk majd fizetni a d�jakat. Ne tekints�k ezt a megtakar�t�si elemmel kombin�lt biztos�t�st a bankbet�t alternat�v�j�nak. Ha m�gis neh�z anyagi helyzetbe ker�l�nk, akkor �ltal�ban lehet�s�g�nk van marad�kjogaink �rv�nyes�t�s�re - der�l ki a PSZ�F anyag�b�l.

A Biztos�t�s.hu az [origo] biztos�t�s oldalainak szolg�ltat� partnere.