A PSZ�F 6,5 milli� forintra b�rs�golta a CIB Bankot, mivel a hitelint�zet a fel�gyelet szerint jogszab�lys�rt�en j�rt el egy alkalommal, jelz�logalap� hitele egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�sakor - t�j�koztatta a fel�gyelet az MTI-t h�tf�n.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete �sszesen 11 hitelint�zetn�l vizsg�lta, hogy lakoss�gi jelz�log-hitelterm�kekhez kapcsol�d� egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�si gyakorlatuk megfelel-e a hitelint�zeti t�rv�ny rendelkez�seinek: t�bbs�g�kn�l nem, n�h�nyn�l azonban t�rtak fel hi�nyoss�gokat, b�ntet�st azonban csak a CIB Bankra szabtak ki.

A fel�gyelet a Budapest Bank, a Citibank, az Erste Bank, az MKB Bank, az Unicredit Bank, a Volksbank, a K and H Bank, a CIB Bank, az FHB Bank, az OTP Bank, �s a Raiffeisen Bank gyakorlat�t vizsg�lta. Meg�llap�totta, hogy a CIB Bank megs�rtette a hitelint�zeti t�rv�nyt, amikor egy alkalommal nem az �ltal�nos szerz�d�si felt�teleiben el�re meghat�rozott okok �s felt�telek alapj�n emelte jelz�logalap� hiteleinek hiteld�j�t.

Az FHB Bank Nyrt. vizsg�lata sor�n a fel�gyelet meg�llap�totta, hogy b�r a bank jelz�log alap� hiteleihez kapcsol�d� csoportos hitelfedezeti �letbiztos�t�s �gyfelekt�l �tv�llalt d�jfizet�s�nek megsz�ntet�s�re vonatkoz� szerz�d�s m�dos�t�sa nem �tk�z�tt a hitelint�zeti t�rv�ny rendelkez�seibe, az alkalmazott jogi megold�st azonban agg�lyosnak tal�lta. A banknak az ezen vizsg�lt konstrukci�j�ra ir�nyul� �gyf�l-t�j�koztat�s�t a k�rd�sre hat�sk�rrel rendelkez� Gazdas�gi Versenyhivatal a fogyaszt�k megt�veszt�s�re alkalmas magatart�snak �t�lte, �s �gy b�rs�g megfizet�s�re k�telezte a bankot.

A fel�gyelet a vizsg�lat sor�n tapasztaltakat is felhaszn�lva - m�s hat�s�gokkal egy�tt - jogszab�ly-m�dos�t�st kezdem�nyezett a P�nz�gyminiszt�riumn�l a p�nz�gyi int�zm�nyek egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�s�val kapcsolatban. Ezek a fel�gyeleti javaslatok �sszhangban voltak a Fel�gyeleti Tan�cs �ltal m�r 2006-ban kiadott,�� a lakoss�gi hitelez�s el�zetes �gyf�l-t�j�koztat�si �s fogyaszt�v�delmi elveir�l sz�l� aj�nl�sban foglalt fogyaszt�v�delmi elvekkel, annak �rdek�ben, hogy a fogyaszt�k �rdekei fokozottabban �rv�nyes�ljenek - eml�keztet a PSZ�F. A hitelint�zeti t�rv�ny egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�sra vonatkoz� m�dos�tott rendelkez�sei 2009. augusztus elej�n l�pnek hat�lyba.