B�r a�m�sodik negyed�v v�g�n sorra jelentek meg�kedvez� adatok a legfontosabb gazdas�gi t�rs�gekben, ennek alapj�n sok piaci szerepl� arra k�vetkeztet, hogy a v�ls�g nehez�n m�r t�l vannak a piacok.�Az Equilor�szak�rt�i szerint azonban korai az �r�m, a br�kerc�g elemz�i a harmadik negyed�vben a mostanin�l gyeng�bb forintot, alacsonyabb OTP-�rfolyamot v�rnak - der�l ki a br�kerc�g harmadik negyed�ves progn�zis�b�l.

Az ut�bbi h�napokban a�gazdas�gi visszaes�s m�rt�ke cs�kkent, de k�nnyelm�s�g lenne kiz�r�lag a GDP alakul�s�b�l k�vetkeztetni a piacok j�v�beni teljes�tm�ny�re, p�ld�ul nemzetk�zi szinten a munkan�lk�lis�g�2010 k�zepe fel� �rheti el a cs�cs�t.�

Ez pedig azt jelenti, hogy az��ll�stalanok sz�m�nak n�veked�s�vel egy�tt a k�l�nb�z� orsz�gokban a bels� fogyaszt�i kereslet is megcsappan, amely pedig t�bb fogyaszt�sra �p�t� t�rsadalom eset�ben akad�lyozza a gyors kil�bal�st. 2009. harmadik negyed�v�ben valamennyi kiemelt gazdas�gi r�gi�ban emelked� munkan�lk�lis�gi r�ta v�rhat�. Mindezek miatt tart�san alacsony kiskereskedelmi elad�sokra, alacsony infl�ci�ra, az�Egyes�lt �llamok eset�ben ak�r tart�sabb defl�ci�val lehet sz�molni - mutat r� az elemz�s.

Forint kil�t�sai

A forint meglep�en j�l szerepelt a k�zelm�ltban,�a r�gi�s deviz�kat - lengyel zloty, cseh korona - t�lsz�rnyalva tudott er�s�dni a m�sodik negyed�v v�g�n,��m�a felt�rekv� piacok meg�t�l�se k�nnyen negat�v fordulatot vehet.�A magyar p�nz dr�gul�sa a harmadik negyed�v elej�n folytat�dhat, �m az Equilor progn�zisa szerint�a j�lius �s szeptember v�ge k�z�tti h�rom h�nap��tlag�t tekintve�a jelenlegin�l magasabbra ker�lhet az eur� �rfolyama.

Kock�zatot jelent, hogy�b�rmely fejl�d��piaci orsz�g k�r�li bizonytalans�g �s gazdas�gi probl�ma �jra vesz�lybe sodorhatja�a forintot is. Az �ltal�nos piaci hangulatroml�ssal egyetemben teh�t a forint eset�ben a 275 - 300 k�z�tti s�vot l�tj�k re�lisnak a br�kerc�g�elemz�i.

Kedvez�tlen kil�t�sok a r�szv�nypiacokon

A r�szv�nypiacokon a m�sodik negyed�v j�l siker�lt, de az Equilorn�l �gy l�tj�k, a�piaci szerepl�k ism�t pesszimist�v� v�lnak a harmadik negyed�vben, ebben az esetben�a befektet�k els�sorban a kock�zatosabb, f�k�nt felt�rekv� piaci befektet�seiket kezdik majd el felsz�molni, erre legut�bb tavaly okt�berben, a v�ls�g elm�ly�l�se ut�n volt p�lda.

Pesszimist�n l�tj�k a Budapesti �rt�kt�zsde vezet� pap�rjainak harmadik negyed�vben v�rhat� teljes�tm�ny�t az Equilor szak�rt�i, mind a n�gy r�szv�ny eset�ben aluls�lyoz�st javasolnak.

Lejt�re ker�lhet az OTP

A forint�jelenlegi stabilit�sa pozit�van hat a legnagyobb magyar p�nzint�zet meg�t�l�s�re, �m�ez az �llapot a politikai �s region�lis kock�zatok miatt nem biztos, hogy fennmarad. Szint�n kock�zati t�nyez�, hogy a�p�nz�gyi r�szv�nyek �rfolyamai�hatalmas dr�gul�st �rtek el a m�rciusi m�lypontokhoz k�pest, az OTP �ra p�ld�ul h�romszoros�ra emelkedett.�Val�sz�n�s�thet�, hogy r�videsen fordulat j�n, ha ez bek�vetkezik,�akkor a bank r�szv�nyei a harmadik negyed�vben lefel� vehetik�az ir�nyt - �rja az elemz�s. Az OTP korrekci�ja mellett�sz�l az is, hogy�b�r a bank magyarorsz�gi tev�kenys�ge tov�bbra is stabilan nyeres�gtermel�, a k�lf�ldi le�nybanki kock�zatok nem m�ltak el.

A Mol r�szv�nyeire�szint�n elad�i nyom�s fog nehezedni a harmadik negyed�vben, amennyiben az Equilor �ltal�v�rt r�szv�ny- �s nyersanyagpiaci korrekci� bek�vetkezik. A hangulat roml�s�val a Molnak ism�t h�tr�ny�v� v�lhat a magas ad�ss�g�llom�ny, felhajt� er�k�nt az orosz Szurgutnyeftegas r�szesed�s�nek n�vel�se mer�lhet fel.

Az �llampap�rok miatt gyeng�lhet a Magyar Telekom

A m�sodik negyed�v v�g�n t�bb nagy br�kerh�z is lemin�s�tette a Magyar Telekom r�szv�nyeit�a magyarorsz�gi recesszi� m�rt�k�re,�az �faemel�s negat�v hat�saira hivatkozva.�A t�vk�zl�si r�szv�nyre t�bb�vesz�ly is leselkedik az el�tt�nk �ll� h�rom h�nap sor�n -��ll az elemz�sben.�Az egyik, ha a gazd�lkod�si k�rnyezet roml�sa miatt, a biztosnak tartott osztal�kkal kapcsolatos v�rakoz�sok cs�kkenn�nek. A�m�sik�komoly rizik�faktor a magyar �llamk�tv�nyek hozam�nak a v�rhat� emelked�se. Mindk�t t�nyez� az osztal�kr�szv�nyk�nt kezelt pap�r le�rt�kel�d�s�hez vezethet.

A Richter��rfolyama�a progn�zis szerint a v�rhat��ltal�nos r�szv�nyellenes hangulat miatt lefele veheti �tj�t,�ezt viszont enyh�theti a magyar fizet�eszk�z esetleges gyeng�l�se. A t�rsas�g a harmadik�negyed�v folyam�n saj�tr�szv�ny-v�s�rl�sokat fog bonyol�tani, de ez �nmag�ban nem fog�er�s�d�st eredm�nyezni.�Az Equilor szerint t�maszt jelenthet a�Richternek,�ha a sert�sinfluenza terjed�s�nek k�vetkezt�ben a k�vetkez� negyed�vben�ism�t az eg�szs�g�gyi szektorra ir�nyul a befektet�k figyelme.