Az Orsz�ggy�l�s gazdas�gi bizotts�ga 16:10, k�lts�gvet�si bizotts�ga 16:12 ar�nyban t�mogatta Farkas �d�m jel�lts�g�t a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) Fel�gyeleti Tan�cs�nak eln�ki posztj�ra. D�lut�n Farkas �d�mot megv�lasztotta az Orsz�ggy�l�s.

H�tf�n letette az esk�t Farkas �d�m, a PSZ�F fel�gyeleti tan�cs�nak �j eln�ke, miut�n a parlament mindk�t illet�kes bizotts�ga t�mogatta a jel�lts�g�t, majd az Orsz�ggy�l�s megszavazta a kinevez�s�t.

A PSZ�F eln�ki posztja a m�lt h�ten �resedett meg, miut�n a 2004 tavasza �ta hivatalban l�v� Farkas Istv�n beny�jtotta lemond�s�t Bajnai Gordon minisztereln�knek, a korm�nyf� pedig elfogadta azt. �gy tudni, t�voz�s�ban szerepet j�tszott a korm�nyzat r�sz�r�l a fel�gyeletet �rt�b�r�latok ut�bbi id�ben tapasztalt er�s�d�se.

Az �j eln�k tervei

Farkas �d�m a bizotts�gi meghallgat�sokon elmondta: a fel�gyelet szakmai er�s�t�s�t, elemz�, el�rejelz� �s megel�z�, valamint fogyaszt�v�delmi szerep�nek meg�j�t�s�t tartja a legfontosabb c�lnak.

Az elm�lt m�sf�l-k�t �v bebizony�totta, hogy a nemzetk�zi �s nemzeti fel�gyeleti rendszerek nem tartottak l�p�st a piaci szerepl�k fejl�d�s�vel, amelyek hihetetlen�l gyors globaliz�ci�s folyamaton mentek kereszt�l, term�keiket, tranzakci�kat kiterjesztett�k a vil�g minden piac�ra, megpr�b�lt�k kihaszn�lni a k�l�nb�z� fel�gyeletek k�z�tti k�l�nbs�geket, szab�lyoz�si arbitr�zst hoztak l�tre. A v�ls�g megmutatta, hogy ha a fel�gyeleti rendszer nem tart ezzel l�p�st, nagyon komoly probl�m�k jelentkeznek az eg�sz vil�gban - hangs�lyozta.

Farkas �d�m elk�pzel�seit ismertetve elmondta: meg kell er�s�teni a fel�gyelet szakmai elemz� tev�kenys�g�t, jav�tani el�rejelz� k�pess�g�t, els�sorban a kock�zatokat illet�en, hogy prevent�v tev�kenys�ge sokkal er�sebb legyen. A M�V �BE �gy is ennek fontoss�g�ra mutat r� - tette hozz�. Farkas �d�m szerint a fel�gyeletnek sokkal t�bb energi�t kell ford�tania arra, hogy a potenci�lis kock�zatok fel�p�l�s�t megakad�lyozza.

A fogyaszt�v�delem er�s�t�se is c�l

A m�sik fontos feladatnak a fogyaszt�v�delem er�s�t�s�t jel�lte meg annak �rdek�ben, hogy jobban �rv�nyes�lj�n a p�nz�gyi int�zm�nyek �s az �gyfelek k�z�tti egyenl� b�n�sm�d. �gy v�lekedett, a p�nz�gyi int�zm�nyek �ltal k�n�lt szolg�ltat�sok nem egyszer�ek, az �gyfeleknek pedig nincs elegend� ismeret�k �s inform�ci�juk, a fel�gyeletnek ez�rt fontos szerepe van abban, hogy az �gyfelek kiszolg�ltatotts�ga cs�kkenjen az�ltal, hogy a p�nz�gyi int�zm�nyek sokkal komolyabban veszik felvil�gos�t� szerep�ket.

A bizotts�gi meghallgat�sokon Farkas �d�m kifejtette: felk�r�st kapott a minisztereln�kt�l arra, hogy egyeztetve a korm�ny szervezeteivel, a jegybankkal, az Eur�pai Uni� �s a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) szak�rt�ivel, a k�vetkez� h�napokban k�sz�lj�n javaslat a PSZ�F ir�ny�t�si �s szab�lyoz�si rendszer�nek �talak�t�s�ra. Ennek a c�lja az, hogy ir�ny�t�si szempontb�l is t�mogassa a fel�gyelet megel�z�si �s a fogyaszt�v�delmi szerep�nek er�s�t�s�re ir�nyul� t�rekv�seket.

A jelenlegi ir�ny�t�si rendszer legfontosabb probl�m�j�t Farkas �d�m abban l�tja, hogy nem vil�gos a k�l�nb�z� szintek k�z�tt a feladat- �s felel�ss�g elhat�rol�s. Ez nem felt�tlen�l jelenti azt, hogy a szintek sz�m�t cs�kkenteni kell, vagy b�rmit meg kell sz�ntetni, de vil�gosabb� kell tenni a felel�ss�gi viszonyokat, bele�rtve az eln�ki felel�ss�get a PSZ�F munk�j�nak meg�t�l�s�ben. Hangs�lyozta: arra kell t�rekedni, ha v�ltoz�s k�vetkezik be, arra gyorsan ker�lj�n sor, a bizonytalans�g a szervezetn�l ne maradjon fenn tart�san.

Mindenki felel�s

K�pvisel�i k�rd�sekre reag�lva elmondta: nem �ll rendelkez�sre elegend� belf�ldi megtakar�t�s a gazdas�gi n�veked�s finansz�roz�s�hoz, ez�rt Magyarorsz�g a felz�rk�z�s sor�n tov�bbra is r� lesz utalva a k�lf�ldi t�k�re. A jel�lt eml�keztetett arra: amikor b�s�ges likvidit�s volt a nemzetk�zi piacon, a k�lf�ldi anyabankok rendk�v�l kedvez� felt�telekkel ny�jtottak forr�st, �m a v�ls�gban a kond�ci�k sokat romlottak, az anyabankok forr�shoz jut�sa is nehezebb� v�lt �s megdr�gult.

Farkas �d�m szerint a fisk�lis �s a monet�ris politika, a fel�gyelet, az egyes hitelint�zetek �s az �gyfelek egyar�nt felel�sek az�rt, hogy a devizahitelek nagy ar�nya miatt az orsz�g s�r�l�kenys�ge megn�tt. A fel�gyelet szerepe, hogy az elemz�sekb�l lesz�rje: fel�p�ltek-e az �ltala fel�gyelt int�zm�nyrendszerben olyan kock�zatok, amelyek �sszead�dva m�r makrogazdas�gi szint� instabilit�st eredm�nyezhetnek, �s ezt id�ben jelezze a gazdas�gpolitika alak�t�inak annak �rdek�ben, hogy id�ben meg lehessen tenni a sz�ks�ges l�p�seket, amelyek megakad�lyozz�k a t�lzott kock�zatokat.