Er�s a forint, de vannak kock�zatok

2009.07.02. 11:32

Az ut�bbi napokban l�tv�nyos er�s�d�st produk�lt a magyar fizet�eszk�z, az eur� �rfolyama utolj�ra janu�rban l�tott szintekre esett. A folyamat els�sorban�a kedvez� nemzetk�zi hangulatnak��s a magas magyar kamatszintnek k�sz�nhet�,�szak�rt�k szerint azonban korai lenne biztosra venni a tov�bbi er�s�d�st, a forint sorsa ugyanis kock�zatokkal terhelt. Az eur� cs�t�rt�k�n egy�bk�nt 268 forint alat is megfordult.�

Az ut�bbi napokban a p�nzpiacokon cs�kkent a volatilit�s, azaz kev�sb� voltak v�ltoz�konyak az �rfolyamok, mint a v�ls�g legzordabb id�szakaiban. Ezt jelzi, hogy a befektet�k �ltal figyelt - a f�lelem index�nek is nevezett - VIX mutat� a tavaly �szi Lehman-cs�d�t megel�z� szintre esett, mostans�g 26 pontn�l j�r, szemben a tavaly �sszel feljegyzett 60-70-es szintekkel.

Az akkor megjelent, illetve kor�bban nem l�tott jelent�s�get kapott �j kock�zati elem - a be�razott partnerkock�zat - ism�t m�rs�kelt szintre ker�lt. Ez t�kr�z�dik p�ld�ul az amerikai p�nzpiaci fesz�lts�geket m�r� index, az egy h�napos doll�r p�nzpiaci kamat �s az amerikai jegybank szerep�t bet�lt� Federal Reserve kamatc�lja k�z�tti k�l�nb�zetben, ami tavaly �sszel elsz�llt, �s csak m�jus k�zepe �ta stabiliz�l�dott a kor�bbi �vekre jellemz� 5-7 b�zispontos s�vban - �rja legfrissebb elemz�s�ben Orb�n G�bor, az Aegon Befektet�si Alapkezel� portf�li�menedzsere.

Tavaszi fordulat

Magyar szempontb�l ez az�rt �rdekes, mert a folyamat eredm�nyek�nt javult a devizalikvidit�s. A v�ls�g legs�lyosabb id�szak�ban a devizaforr�s k�lts�ge rendk�v�li m�rt�kben megemelkedett, febru�rban �rte el cs�cspontj�t. Ezt egyfel�l a hazai szerepl�k devizaforr�sok ir�nti �hs�ge, m�sr�szt pedig Magyarorsz�g roml� kock�zati meg�t�l�se v�ltotta ki, ut�bbi r�ad�sul a r�gi�val szembeni �ltal�nos bizalmatlans�gban �s t�kekivon�sban is megmutatkozott.

A tavasz folyam�n megfordult a folyamat, a devizapiaci kereslet-k�n�lati fesz�lts�g �rz�kelhet�en old�dott. Egyr�szt a kock�zati �tv�gy n�veked�s�vel�m�rs�kl�d�tt az �rz�kelt, illetve be�razott partnerkock�zat. (Ez azt jelenti, hogy a bankok mennyire b�znak egym�sban, milyen �raon hajland�ak hitelezni egym�snak.) A devizalikvidit�s javul�s�hoz persze hozz�j�rultak az MNB eur�elad�sai is, mind a befoly� EU-transzferek, mind az IMF-EU-Vil�gbank csomag egy r�sz�nek piacra vezet�s�vel, ami cs�kkentette a belf�ldi szerepl�k, a bankok deviza�hs�g�t.

Ahogy a belf�ldi devizaforr�s olcs�bb� v�lt, n�tt a forint �s eur� k�z�tti kamatk�l�nb�zet, r�ad�sul a cseh, lengyel, rom�n, t�r�k piacokon folyamatosan cs�kkentek a p�nzpiaci kamatok. Az ennek eredm�nyek�nt kialakult kamatfel�r rendk�v�l vonz�v� tette a forintot a befektet�k sz�m�ra, ez pedig jelent�sebb mennyis�g� forr� p�nz be�raml�s�t id�zte el� - ismertette a folyamatokat az Aegon szak�rt�je.

�lvonalban a forint

A forint a vil�g �sszes deviz�ja k�z�l az �t�dik legjobb teljes�tm�nyt ny�jtotta, az eur�hoz m�rt er�s�d�sben�az ismertebb felt�rekv� deviz�k k�z�l�csak a d�l-afrikai rand el�zte meg a magyar p�nzt - der�l ki a Commerzbank piaci komment�rj�b�l, amely egy�ttal hozz�teszi: volt honnan javulnia az indexeknek, �s az �rfolyamoknak. Eml�kezz�nk csak a m�rciusi piaci viharokra, amikor 310 forint felett j�rt az eur� jegyz�se. A kedvez� h�rek miatt a p�nzpiacokon m�r kezdik be�razni az MNB kamatv�g�s�t, �m egyel�re korai lenne biztosra venni a cs�kkent�st.

Orb�n G�bor elemz�s�ben a kock�zatokra is felh�vja a figyelmet. A GDP visszaes�se az id�n sz�mottev� lesz, a fizet�si m�rleg javul�sa is nagyon jelent�s r�szben ezt t�kr�zi, vagyis a gazdas�gi szerepl�k megtakar�t�si szok�sai vagy a cserear�nyok nem v�ltoztak jelent�sen. A gyenge n�veked�si kil�t�sok eleve nem kedveznek a forint er�s�d�s�nek, �s a magas k�ls� ad�ss�g fenntarthat�s�ga is hamarabb k�rd�jelez�dhet meg tart�san alacsony GDP mellett.

A forint dr�gul�s�ban f�szerepet j�tsz� cs�kken� volatilit�s� - ami�Orb�n szerint a forint er�s�d�se m�g�tti fontos elem - b�rmikor megfordulhat. A r�vid t�v� befektet�sek�elm�lt h�napokban tapasztalt be�rkez�se �gyszint�n. Tov�bbi rizik�s elem, ha a politikai bizonytalans�g tart�ss� v�lik, akkor t�ke k�nnyen megindulhat kifel� az orsz�gb�l. A Takar�kbank elemz�i a kil�t�sokkal kapcsolatban azt �rj�k,�szerint�k m�r nem sok�ig folytat�dhat a forinter�s�d�s, az eur� v�rhat�an nem megy 265 forint al�, �s �rlel�dik egy komolyabb korrekci�, vagyis forintgyeng�l�s j�het.