K�t h�napos morat�rium a szerz�d�sek egyoldal� m�dos�t�s�ra

2009.07.17. 13:25

Bajnai Gordon korm�nyf� �s a magyarorsz�gi kereskedelmi�bankok k�pvisel�inek megbesz�l�s�n a korm�nyf� abban �llapodott meg a bankokkal, hogy k�t h�napra felf�ggesztik a banki�term�kekre vonatkoz� szerz�d�sek egyoldal� m�dos�t�s�t.�Emellett jelent�sen meger�s�tik a PSZ�F fogyaszt�v�delmi k�pess�geit, illetve "p�nz�gyi ombudsmant" neveznek ki.

A banki term�kekre vonatkoz� szerz�d�sek egyoldal� m�dos�t�s�nak szeptember v�g�ig tart� felf�ggeszt�s�ben �llapodott meg�ma a korm�nyzat a bankokkal - jelentette be Bajnai Gordon korm�nyf� a bankok k�pvisel�ivel folytatott megbesz�l�st k�vet�en. Ha egy m�d van r�, a bankok nem �lnek az egyoldal� m�dos�t�ssal - fogalmazott a korm�nyf� a megbesz�l�s ut�n. (A�sajt�t�j�koztat� felv�tel�t itt megtekintheti.)

A meg�llapod�s ezzel egy�tt sem z�rja ki azonban az egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�st ebben az id�szakban, �m ehhez el�re nem l�that� fejlem�nyek, piaci turbulenci�k�"kellenek" �s csak a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�vel (PSZ�F) val� el�zetes egyeztet�s ut�n t�rt�nhet meg.

Etikai k�dex k�sz�l

A morat�rium ideje alatt a korm�ny �s a bankok el�k�sz�tik a - Felcsuti P�ter banksz�vets�gi eln�k �ltal szerencs�tlennek nevezett - szab�lyoz�si k�rnyezet m�dos�t�s�t. Emellett kidolgozz�k azoknak az elj�r�si szab�lyok, jogc�mek egy�ttes�st, amelyek alapj�n �s ment�n m�dos�tani lehetne a j�v�ben�a banki term�kekre vonatkoz� szerz�d�seket - azaz l�trehoznak egy�magatart�s k�dexet, amelyet a korm�nyzat sz�nd�kai szerint minden magyarorsz�gi bank sz�m�ra k�telez� �rv�ny� lesz.

E munk�ban a tervek szerint a fel�gyelet �s a versenyhivatal is r�szt vesz. A k�dex betart�sa nem �nk�ntes, hanem k�telezetts�g �s elj�r�si joga lesz a fel�gyeletnek, amely be megs�rt�se eset�n p�nz�gyi szankci�kkal - 2 milli�rd forintig terjed� p�nzb�ntet�ssel - �lhet.

A k�dex c�lja az �gynevezett cinikus indokok (p�ld�ul �faemel�s) kiz�r�sa lesz, azaz ilyenekre hivatkozva a bankok nem m�dos�thatj�k majd a szerz�d�seket egyoldal�an.�A bankok�m�dfelett sz�lesk�r�en megfogalmazott�indokcsomagja -�aminek egy r�sze a korm�nyf� szerint is�jogos nemtetsz�st v�ltott ki -�az�rt is sikeredett ilyen vaskosra, mert a p�nzint�zetek igyekeztek alehet� legt�gabb teret biztos�tank maguknak az esetleges�szerz�d�sm�dos�t�shoz.�

Nagyon r�vid id�n bel�l - a tervek szerint m�r a j�v� h�ten, illetve�heteken bel�l�- jelent�sen meger�s�tik a fel�gyelet fogyaszt�v�delmi arzen�lj�t, egyebek mellett a szervezeten bel�l "p�nz�gyi ombudsmani" posztot is l�trehoznak, amely egyedi eseteket is vizsg�lhat, illetve egyedi esetekben is elj�r. Ezek mellett�b�v�tik a fel�gyelet �gyf�lszolg�lati lehet�s�geit.

A p�nz�gyi ombudsman �tlete j�nius elej�n�vet�d�tt fel, akkor a PSZ�F f�igazgat�-helyettese, Schiffer P�ter fejtette ki egy konferenci�n, hogy orsz�ggy�l�si biztos int�zm�ny�nek fel�ll�t�s�t szeretn�k el�rni�a p�nz�gyi szolg�ltat�sokkal kapcsolatban. A jelenlegi terv azonban nem parlamenti, hanem a PSZ�F-en bel�l m�k�d� hivatalt �ll�tana fel.

Az �rfolyamv�ltoz�st is vizsg�lj�k

A tervek szerint a PSZ�F azt is vizsg�lja majd, hogy a forint �rfolyam�nak v�ltoz�s�ra mik�nt reag�lnak a bankok, illetve nem "nyelik-e le" a magyar fizet�eszk�z er�s�d�s�b�l fakad� hasznot. A k�dex ebben a k�rd�sben is egy�rtelm� ir�nymutat�st fektet majd le, azaz vil�gos lesz, hogy az �rfolyamv�ltoz�s milyen m�don jelenik meg a t�rleszt�r�szletekben.

Forr�s: MTI

Egyel�re nincs t�rv�nyi k�nyszer

A korm�nyf� mindezzel egy�tt hangs�lyozta, hogy a hitelek nemt�rleszt�se sz�ba sem ker�lhet, az int�zked�sek az �sszer� megegyez�seket, k�nny�t�seket szolg�lj�k. E vesz�lyre a banksz�vets�g eln�ke is kit�rt, tapasztalataik szerint min�l t�bb �llami vagy �nkorm�nyzati seg�ts�g jelenik meg a l�that�ron, ann�l ink�bb n� a nemfizet�sre val� hajlam.

Minden bank k�nny�thet a lak�shitelesek helyzet�n

A neh�z helyzetbe ker�lt lak�shitelesek j�lius 28-t�l kaphatnak k�nny�t�seket, ezt minden bank bevezeti. Az Eur�pai Bizotts�g �ltal j�v�hagyott lak�shitel-t�mogat�si program lehet�v� teszi, hogy ezek a lak�shitelesek �llami kezess�gv�llal�s mellett �thidal� k�lcs�nt vegyenek fel bankjukt�l, ami legfeljebb k�t �vig fedezi k�lcs�n�k t�rleszt�r�szlet�nek egy r�sz�t.

A t�mogat�st azok vehetik ig�nybe, akik 30 milli� forintn�l kisebb piaci �rt�k� ingatlanra vettek fel hitelt, �s az err�l sz�l� szerz�d�st id�n j�nius 30-ig al��rt�k. A munkan�lk�liek eset�ben a magyar �llam az �thidal� k�lcs�n legfeljebb nyolcvan, egyes esetekben hetven sz�zal�k��rt v�llal kezess�get.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK