Magyarorsz�g 6,75 sz�zal�kot fizet az �j k�tv�nyre

2009.07.17. 11:16

A v�rakoz�soknak megfelel� fel�ra lett az �j magyar eur�k�tv�nynek, az indul� kamat 6,75 sz�zal�k. Elemz�k szerint egy�rtelm� siker a kibocs�t�s, amellyel Magyarorsz�g elindult a piaci finansz�roz�s fel�, �s elk�pzelhet�, hogy j�v�re m�r nem kell a nemzetk�zi p�nz�gyi szervezetek - p�ld�ul a Nemzetk�zi Valutaalap - seg�ts�g�t k�rni az orsz�g finansz�rozhat�s�ga �rdek�ben.

Az �j, �t�ves, egymilli�rd eur�s magyar eur�k�tv�ny kamata �vi 6,75 sz�zal�k, indul� hozamfel�ra 3,95 sz�zal�kpont -�k�z�lt�k a szervez�k p�nteken.

A bejelent�s nem meglep�, piaci forr�sok m�r tegnap jelezt�k, hogy�a k�tv�ny fel�ra az �sszehasonl�t� eur�kamatcsere-hozam (mid-swap) felett 395 b�zispont lehet.�M�sfel�l n�zve a kamat�4,25 sz�zal�kponttal m�lja fel�l az azonos futamidej�, 2014 j�liusban lej�r�, 4,25 sz�zal�kos n�met k�tv�ny kamat�t.�

Oszk�: Magyarorsz�g �jra hiteles

A p�nz�gyi v�ls�g kirobban�sa �ta els� magyar devizak�tv�ny kibocs�t�s�t eredetileg szeptermberre tervezte a P�nz�gyminiszt�rium �s az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont, �m k�s�bb a d�nt�shoz�k jelezt�k,�a tranzakci�ra�m�g a ny�ron sor ker�lhet.�A kibocs�t�ssal fokozatosan vissza lehet t�rni a piaci finansz�roz�shoz�- mondta kor�bban az �gylettel kapcsolatban�Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter. (A v�ls�g miatt ugyanis tavaly �sszel a befektet�k elfordultak a magyar piact�l, a kialakult bizalomhi�ny miatt az orsz�g finansz�roz�s�nak fenntart�sa��rdek�ben a korm�ny a nemzetk�zi p�nz�gyi szervezetekt�l (Nemzetk�zi Vaulatalap, Eur�pai Uni�, Vil�gbank) k�rt hitelt.

A k�tv�nykibocs�t�s sikere azt jelzi, hogy Magyarorsz�g visszanyerte hiteless�g�t, visszaszerezte a k�lf�ldi nagybefektet�k kor�bban elvesztett bizalm�t - mondta p�ntekeb Oszk� P�ter.

"A k�tv�nykibocs�t�s bizony�tja, hogy a befektet�k most m�r �gy tekintenek Magyarorsz�gra, mint j� ad�sra , amelynek j� a gazd�lkod�sa, s a befektet�k biztosra vehetik, hogy a felvett k�lcs�n�ket k�pes lesz visszafizetni" - fogalmazott a p�nz�gyminiszter.

"A szervez�knek 500 milli� eur�s kibocs�t�sra adott megb�z�st az �KK, de hozz� kell tenni, hogy m�r a megb�z�sn�l is tudatos�tottuk, hogy az �llamh�ztart�s idei finansz�roz�s�n�l ezt az �sszeget nem tervezt�k be" - jelezte Oszk� P�ter. A p�nz�gyminiszter hozz�tette: a bizalom- �s piac�p�t�s sz�nd�k�val ment ki a k�tv�nypiacra a magyar �llam.

"Hat�rozott �zenete van annak, hogy az eredetileg 500 milli� eur�sra tervezett kibocs�t�st csaknem hatszorosan jegyezt�k t�l a befektet�k, ennek a befektet�i ig�nynek eleget t�ve n�velt�k meg a kibocs�t�st 1 milli�rd eur�ra, de enn�l nagyobb �sszegre nem volt sz�ks�ge Magyarorsz�gnak" - felelte a p�nz�gyminiszter arra a k�rd�sre, hogy mi�rt nem haszn�lta ki az �KK a lejegyzett teljes, 2,9 milli�rd eur�nyi ig�nyt.

A tov�bbi, esetleges �szi kibocs�t�sra vonatkoz� k�rd�sre Oszk� P�ter azt felelte, hogy err�l m�g nem sz�letett d�nt�s.

Tegnap volt a tranzakci�

A h�ten a szakt�rca azonban�k�z�lte, hogy az �KK Zrt., a Citigroup �s az ING Bank NV p�nzint�zeteknek adott mand�tumot egy eur�ban denomin�lt benchmark k�tv�ny kibocs�t�s�nak megszervez�s�re a Magyar K�zt�rsas�g r�sz�re. Az �KK Zrt. a befoly� �sszeget �ltal�nos finansz�roz�si c�lokra haszn�lja fel.

Cs�t�rt�k�n meg is t�rt�nt a tranzakci�, amelyen -1,75-szeres m�rt�kben - t�ljegyezt�k a magyar eur�k�tv�nyt. Szint�n cs�t�rt�k�n az �KK forintk�tv�nyeket is piacra dobott, amelyek el is keltek. A szervez�k "fantasztikus" t�ljegyz�sr�l sz�moltak be: 2,9 milli�rd eur�ra volt kereslet a piacon. Ez nem is csoda, mivel Magyarorsz�g jelent�s fel�rat fizet a k�tv�nyre.

Az �gylet jelezheti a piac sz�m�ra, hogy Magyarorsz�g talpra tud �llni, a piac el fogja hinni, hogy a nemzetk�zi szervezetek - k�zt�k a Nemzetk�zi Valutaalap - seg�ts�ge n�lk�l finansz�rozni tudja mag�t" - mondta a tranzakci�t megel�z�en [origo]-nak�Suppan Gergely. A�Takar�kbank vezet� k�zgazd�sza hozz�tette:�dr�ga mulats�g lesz a kibocs�t�s, azaz magas kamatfel�rat kell majd fizetni a k�lf�ldi befektet�knek, �m ezt lehet egyfajta bel�p�nek tekinteni egy kedvez�bb piaci t�rre. Magyarorsz�g a mai nappal form�lisan is visszanyerte hitelk�pess�g�t - mondta Bajnai Gordon korm�nyf�, miut�n az Orsz�gh�zban tal�lkozott a bankok k�pvisel�ivel utalva a sikeres eur�k�tv�ny-kibocs�t�sra.

Saj�t l�bra �llhat Magyarorsz�g

A Napi Gazdas�g magyar �s londoni elemz�k v�lem�ny�t id�z� �ssze�ll�t�sa szerint az aukci�k eredm�nye egy�rtelm� siker. Az �KK j� �ton halad afel�, hogy saj�t l�b�ra �lljon a finansz�roz�s tekintet�ben. A most eladott mennyis�g az�rt m�g messze van a lej�r� k�tv�nyek nagys�grendj�t�l, azt azonban nem is lehetett elv�rni a jelenlegi helyzetben, hogy egyik pillanatr�l a m�sikra vissza�lljon a r�gi rend - mondta Jobb�gy S�ndor. Az elm�lt napok ut�n megn�tt az es�lye annak, hogy a 2010 els� negyed�v�ben lej�r� nemzetk�zi hitelkeret meg�j�t�s�ra ne legyen sz�ks�g.�Az id�n azonban m�g biztosan a nemzetk�zi szervezetek hiteleire lesz r�szorulva Magyarorsz�g.

A CIB elemz�je szerint az sem okoz majd gondot, ha a monet�ris tan�cs 50 b�zispontos kamatcs�kkent�st hajt v�gre, hiszen a piac azt v�rja, hogy tov�bbra is az eddig megszokott �vatos kamatpolitik�t folytass�k, amibe belef�r a piac �ltal v�rt m�rs�kl�s. A CIB elemz�je szerint mivel a piac v�rja ezt a l�p�st, a forintot is er�s�theti a d�nt�s, �s a k�tv�nyek eset�ben is er�s�theti a v�teli �rdekl�d�st.

ING: "szupersiker"

A kibocs�t�st szervez� egyik bank, az ING magas besorol�s� szindik�lt hitel�gyletek�rt felel�s igazgat�ja, Patrick Wuytens p�nteken hivatalosan elmondta: az egymilli�rd eur�s aj�nlatot a k�nyv lez�r�s�ig h�romszorosan jegyezt�k t�l, vagyis h�rommilli�rd eur�nyi v�teli ig�ny jelentkezett. "Ez szupersikeres kibocs�t�s volt, nagyon j� id�z�t�ssel" - mondta Wuytens.

Ralph Sueppel, a BlueCrest Capital Management londoni befektet�si t�rsas�g felt�rekv� piacok�rt felel�s f�k�zgazd�sza azt mondta: a kibocs�t�s siker�hez az �ltal�nos kock�zatv�llal�si k�szs�g er�s�d�se mellet hozz�j�rult, hogy Magyarorsz�g egyike azon n�h�ny orsz�gnak, amelyek a v�ls�g k�zepette is k�lts�gvet�s�k rendbet�tel�n dolgoznak.