Nyilv�nosak a lak�shitel-t�mogat�s felt�telei

2009.07.20. 16:20

�j csomag szervez�dik, melynek l�nyege, hogy akinek �tmeneti fizet�si neh�zs�gei t�madtak, �llami kezess�gv�llal�s mellett �thidal� k�lcs�nt vehet fel bankj�t�l. A gazdas�gi v�ls�g miatt neh�z helyzetbe ker�lt lak�shitelesek megseg�t�s�t c�lz� kedvezm�nyeket j�lius 28-t�l lehet ig�nybe venni ann�l a p�nzint�zetn�l jelentkezve, amelyik a lak�sc�l� hitelt ny�jtotta.

Az �thidal� k�lcs�n kamata az �llami kezess�gnek k�sz�nhet�en alacsony, jelenleg nem �ri el a 10 sz�zal�kot. A bank a kamaton k�v�l m�s terhet nem sz�m�that fel. A k�lcs�nt a munkan�lk�lieknek a foly�s�t�st k�vet� 10, a t�bbieknek 5 �v alatt kell visszafizetni�k.

A P�nz�gyminiszt�rium (PM)�a kedvezm�ny ig�nybev�tel�nek felt�teleir�l r�szletes t�j�koztat�t tett k�zz� honlapj�n, amib�l kider�lt, hogy a kedvezm�nyes id�szakban a munkan�lk�lieknek havonta legal�bb 10 ezer forint, a t�bbieknek h�ztart�suk havi nett� j�vedelme 30 sz�zal�k�val azonos �sszeg� t�rleszt�st kell v�llalniuk.

A munkan�lk�liek k�z�l azok jogosultak a kedvezm�ny ig�nybev�tel�re, akiknek a munkaviszonya 2008. szeptember 30-�t k�vet�en sz�nt meg; 30 milli� forintn�l kisebb piaci �rt�k� ingatlanra vettek fel legfeljebb 20 milli� forint �sszeg� hitelt, �s az err�l sz�l� szerz�d�st id�n j�nius 30-ig al��rt�k; a lak�sc�l� k�lcs�n biztos�t�k�ul szolg�l� lak�ingatlan az ad�s lakhelyek�nt vagy tart�zkod�si helyek�nt szolg�l.

A nem munkan�lk�li ad�soknak hitelt �rdeml�en igazolniuk kell, hogy tehervisel� k�pess�g�k a megv�ltozott k�r�lm�nyek miatt �tmenetileg nem teszi lehet�v� a szerz�d�s szerinti t�rleszt�r�szlet megfizet�s�t. tov�bbi felt�tel, hogy a lak�sc�l� k�lcs�n t�rleszt�r�szlete nem haladhatja meg az ig�nyl� h�ztart�s�ban a nett� havi j�vedelem 40 sz�zal�k�t.

A korm�ny sz�nd�ka a terhek k�nny�t�s�vel az, hogy megakad�lyozza a lak�stulajdon elvesz�t�s�t. Ha az ad�s a seg�ts�g ellen�re sem tudja t�rleszteni a hitel�t, ez m�g nem jelenti, hogy elvesz�ti otthon�t. Az �rverez�sre ker�l� otthont ugyanis az �nkorm�nyzat el�v�s�rl�si jog�val �lve megv�s�rolhatja, majd - a piacin�l kedvez�bb felt�telekkel - a bent lak� ad�snak b�rbe adhatja.