Dr�gulnak a banki szolg�ltat�sok

2009.07.29. 8:13

A j�v� h�napt�l t�bb hitelint�zetn�l is n�vekednek a lakoss�gi foly�sz�mla-vezet�s k�lts�gei. N�h�nyan csak egy-egy t�tel tarif�j�t m�dos�tj�k, de vannak olyan bankok, amelyek alaposan �tdolgozt�k a kor�bbi hirdetm�ny�ket - szerepelt a szerdai Vil�ggazdas�gban.

A gazdas�gi napilap cikke szerint a piaci szerepl�k �ltal bevetett eszk�zt�r nagyon v�ltozatos: a sz�mlavezet�si d�j emel�se mellett el�fordul az �tutal�si d�jak maxim�lis �rt�k�nek a megsz�ntet�se, az eddig ingyenes szolg�ltat�sok d�jk�teless� t�tele, illetve a pluszsz�mlakivonatok d�j�nak a n�vel�se is.

A CIB Bank eset�ben p�ld�ul a kor�bban ingyenes sz�mlavezet�si d�jjal n�pszer�s�tett CIBEZZ sz�mlacsomag havid�ja csak 2010 v�g�ig marad nulla forint, k�s�bb 50 forintra emelkedik, �s a Classic mag�nsz�mla havid�ja is magasabb lesz p�ntekt�l. A dupl�j�ra n� emellett a bankn�l a hat h�napn�l r�gebbi sz�mlakivonat d�ja, �s az�rt is 3 sz�zal�kos fel�rat kell majd fizetni, ha valaki 50 darab �rm�n�l t�bbet szeretne a bankfi�kokban bev�ltani.

A CIB-hez hasonl�an a K&H is sz�mos ponton �jra�rta a kond�ci�s list�j�t. Eddig a bankn�l 10 ezer forint volt a bankfi�kos k�szp�nzfelv�teli d�jak maximuma, j�lius 31-t�l azonban nincs fels� hat�ra a tarif�nak, ak�rcsak a CIB-n�l. A K&H-n�l a sz�mlacsomagok havid�ja is dr�gult, legkisebb m�rt�kben az elektronikus sz�mlacsomag, a legdurv�bban pedig a SuperShop-csomag eset�ben.

Erste, FHB, Budapest Bank, OTP

M�s bankok is b�jtattak el kisebb-nagyobb emel�seket a hirdetm�nyeikben. Az Erst�n�l p�ld�ul a bankfi�kban ind�tott �tutal�sok maxim�lis d�ja emelkedett, �s a kor�bbin�l t�bbet kell majd fizetni a nagyobb �szszeg� telebankos �s a netbankos �tutal�sok�rt is. N� emellett a saj�t ATM-es k�szp�nzfelv�tel d�ja is.

Szint�n emelte tarif�it a Budapest Bank. A t�rsas�gn�l a sz�mlavezet�si d�jak �s a Mobilbank Plusz szolg�ltat�s lett dr�g�bb. Az FHB-n�l a telebankos �gyletek d�ja n�tt, illetve fizetni kell �jabban a telebankos PIN-bor�t�k �s -jelsz� p�tl�s��rt is.

Az OTP eset�ben a t�bbs�g�ben j�v� m�rciust�l �rv�nyes v�ltoz�sok alapj�n t�bbek k�zt a Pr�mium, Net �s Elektronikus csomag d�jmentes szolg�ltat�sainak t�bbs�g��rt a magasabb havid�j ellen�re ugyannyit kell majd fizetni�k az �gyfeleknek, mint a legfapadosabb sz�mlacsomagot haszn�l�knak. P�nzbe fog ker�lni az internetes �tutal�s is �pp�gy, mint az OTP-s hitelek bankon bel�li t�rleszt�se a foly�sz�ml�r�l - �rta meg a Vil�ggazdas�g.

Szocialista k�rd�sek a Banksz�vets�gnek

T�r�k Zsolt szocialista orsz�ggy�l�si k�pvisel� a gazdas�gi v�ls�g kirobban�sa �ta a bankvezet�knek kifizetett jutalmakr�l, pr�miumr�l k�rdezi ism�t a Magyar Banksz�vets�get.

A korm�nyp�rti politikus szerdai, a banksz�vets�g budapesti sz�kh�za el�tt tartott sajt�t�j�koztat�j�n elmondta, sajt�h�rekben felmer�lt, hogy az egyoldal� banki szerz�d�sm�dos�t�sok indokak�nt a bankok megjel�lt�k a p�nzint�zet vezet�j�nek b�nusz�t is. Mint mondta, rem�li, hogy t�ves inform�ci�r�l van sz�, ez�rt most azt k�rdezi, igaz-e, hogy szerepel-e az egyoldal� banki szerz�d�sm�dos�t�sok k�z�tt ez az indok.

Eml�keztetett arra, hogy a m�lt h�ten cs�t�rt�k�n lev�lben k�rdezte Felcsuti P�tert�l, a Magyar Banksz�vets�g eln�k�t�l, a gazdas�gi v�ls�g kirobban�sa �ta a bankvezet�k milyen pr�miumokat, jutalmakat �s b�nuszokat vettek fel.

Hozz�tette: k�rd�seire az�ta sem �rkezett v�lasz, k�zben pedig olyan h�rek ker�ltek nyilv�noss�gra, hogy egyes bankok jelent�s, 10-15 sz�zal�kos l�tsz�mle�p�t�st terveznek.

Szavai szerint �gy t�nik, a bankvezet�k pr�miuma, jutalma �s a banki profit mintha szent lenne, �s mindenki m�s, az ad�fizet�k, a banki �gyfelek, a banki dolgoz�k viselj�k a v�ls�g okozta terheket.

T�r�k Zsolt k�rd�sre v�laszolva kit�rt arra, hogy ha augusztus elsej�t�l val�ban egyszerre t�bb bank is megemeli a sz�mlavezet�s d�j�t, akkor a Gazdas�gi Versenyhivatalnak (GVH) kell vizsg�latot folytatnia kartellgyan� �s er�f�l�nnyel vissza�l�s miatt.