Egy �vi p�nz�nket bukt�k el a nyugd�jp�nzt�rak

2009.07.30. 9:36

A Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g elemez�se szerint a mag�nnyugd�jp�nzt�ri vagyon az els� negyed�v v�g�n ugyanakkora volt, mint egy �vvel kor�bban, azaz az ut�bbi 12 h�napi befizet�seinket elvesztett�k a befektet�seiken a p�nzt�rak. A sz�vets�g szerint a m�sodik negyed�v az egyik legjobb lehetett a p�nzt�rak t�rt�net�ben.

A p�nzt�ri szegmensben 80-90 sz�zal�kos piaci r�szesed�ssel rendelkez� sz�vets�ghez tartoz� 15 mag�nnyugd�jp�nzt�r vagyon�nak �sszes�tett piaci �rt�ke 7,4 milli�rd forinttal, azaz 0,4 sz�zal�kal cs�kkent az els� negyed�vben.

A negyed�v v�g�n 1745 milli�rd forintot kezeltek a p�nzt�rak, ak�rcsak 2008 els� negyed�v�nek v�g�n - az ut�bbi egy esztend� adatait �sszevetve m�g szomor�bb a k�p, 2008 harmadik negyed�ve ugyanis m�g 1861 milli�rd forintos vagyonnal fejez�d�tt be.

A negyed�v v�g�re teh�t gyakorlatilag a mag�nnyugd�jp�nzt�ri vagyon piaci �rt�ke az elm�lt �v azonos negyed�vi �rt�k�re cs�kkent. "A vagyonveszt�s m�rt�ke az el�z� negyed�vihez k�pest jelent�sen elmaradt, a befektet�si teljes�tm�nyek a piaci tendenci�kat t�kr�zt�k, de a p�nzt�ri bev�telek a befektet�si tev�kenys�g vesztes�geit, a m�k�d�si �s szolg�ltat�si kiad�sokat egyar�nt ellens�lyozni tudt�k" - �rja a k�zlem�ny.

Az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�ri vagyon �sszes�tett piaci �rt�ke 36,4 milli�rd forinttal, azaz 5,8 sz�zal�kkal cs�kkent az els� negyed�vben. A vagyoncs�kken�s m�rt�ke a banki, biztos�t�i h�tt�rrel m�k�d� p�nzt�rak eset�ben 5,2 sz�zal�kos,�m�g a munkahelyi, �gazati p�nzt�rakn�l 7,4 sz�zal�kos, a legnagyobb a f�ggetlen p�nzt�rak eset�ben pedig 9,3 sz�zal�kos.

A Stabilit�s szerint a�negyed�v legmeglep�bb jellemz�je a hazai �llampap�rpiac gyenge teljes�tm�nye, mely rendk�v�l nagy nyom�st gyakorolt a nyugd�jp�nzt�ri portf�li�k teljes�tm�ny�re.

A p�nzt�rak er�s marketing tev�kenys�g�nek k�sz�nhet�en a mag�nnyugd�jp�nzt�rak eset�ben a p�nzt�rt v�lt�k sz�ma csup�n 1,5 sz�zal�kkal haladta meg az elm�lt egy �v negyed�ves adatait, �gy a tagok csup�n kis h�nyada realiz�lta a m�lt �v vesztes�geit. Az �sszes tagl�tsz�mhoz viszony�tva a p�nzt�rt v�lt�k ar�nya 3,5 sz�zal�kra emelkedett. Az idei els� negyed�vben tov�bbra is eleny�sz� azon p�nzt�rtagok sz�ma, akik a jogszab�ly adta lehet�s�geket kihaszn�lva �gy d�nt�ttek, hogy a vegyes rendszerb�l visszal�pnek a feloszt�-kirov� rendszerbe.

Az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak eset�ben a v�laszthat� portf�li�s rendszert �zemeltet� �s az "egyportf�li�s" modellt m�k�dtet� p�nzt�rak �tlaghozama hasonl�an alakult. Az "egyportf�li�s" modellt alkalmaz� p�nzt�rak hozama - tekintve, hogy itt a legmagasabb az �llampap�rok ar�nya - elmaradt az el�z� negyed�vi teljes�tm�nyt�l, m�g a v�laszthat� portf�li�s rendszert m�k�dtet� p�nzt�rak hozama a 2008.�negyedik negyed�vihez hasonl�an alakultak. Az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak az els� negyed�vben 14 milli�rd forint nyugd�jszolg�ltat�sokkal kapcsolatos kifizet�st teljes�tettek.

A sz�vets�g eg�szs�gp�nzt�rainak tagl�tsz�ma 5 sz�zal�kkal n�vekedett az el�z� negyed�vhez k�pest �s 13,8 sz�zal�kkal a tavalyi �v ugyanezen id�szak�hoz m�rten. Tekintve, hogy az �v v�g�n jelent�sen megn�vekednek a befizet�sek az �v m�s id�szak�hoz k�pest az el�z� negyed�vben az egy f�re jut� tagd�jbev�tel minden p�nzt�rt�pusban magasabb volt az els� negyed�vin�l. A tagd�jb�l sz�rmaz� bev�tel azonban 18,1 sz�zal�kos n�veked�st mutat 2008. �s 2009. els� negyed�veket �sszehasonl�tva.

KAPCSOLÓDÓ CIKK