P�nz�gyi reformok: egys�gre t�rekszik az EU

2009.09.17. 19:30

M�r most d�nteni kell arr�l a strat�gi�r�l, amelynek alapj�n az Eur�pai Uni� tagorsz�gai kivezetik gazdas�gukat a nemzetk�zi p�nz�gyi �s gazdas�gi v�ls�gb�l - �llapodtak meg a tagorsz�gok �llam- �s korm�nyf�i cs�t�rt�ki br�sszeli tal�lkoz�jukon. Mint a r�vid, k�tetlen �l�sen eln�kl� Fredrik Reinfeldt sv�d minisztereln�k a munkavacsora ut�n elmondta: abban is egyet�rt�s volt, hogy a strat�gia v�grehajt�s�t csak akkor kell megkezdeni, amikor a gazdas�g �l�nk�l�se t�nylegesen megindul.

A sv�d minisztereln�k hangs�lyozta: fontos, hogy a gazdas�g�l�nk�t�s ne csupa nagyon elad�sodott orsz�got hagyjon maga ut�n. Lesz�gezte: jelenleg kett�s jelz�sek mutatkoznak nemzetk�zi szinten. Egyr�szt stabiliz�l�dni t�nik a n�veked�s, ugyanakkor nagy �llamh�ztart�si hi�nyra kell sz�m�tani j�v�re. Az �ltal�nos gazdas�gi kil�t�sok ez�rt tov�bbra is bizonytalanok, �s m�g sz�mos kock�zati t�nyez�vel kell sz�molni.

A br�sszeli tal�lkoz�n az uni�s vezet�k a vil�g h�sz legnagyobb ipari �s felz�rk�z� orsz�g�nak (G20) j�v� heti cs�cs�rtekezlet�t k�sz�tett�k el�.

Nicolas Sarkozy francia k�zt�rsas�gi eln�k �s Angela Merkel n�met kancell�r a k�s� este befejez�d�tt megbesz�l�s ut�n bejelentette: gyakorlatilag egyet�rt�s volt abban is, hogy v�get kell vetni a t�lzottan magas banki pr�miumok gyakorlat�nak.

Egyel�re nem vil�gos ugyanakkor, siker�l-e az uni�nak ehhez megnyernie t�bbi t�rgyal�partner�t, k�zt�k az Egyes�lt �llamokat is. Reinfeldt a maga r�sz�r�l �gy fogalmazott: egyet�rtettek abban, hogy el kell mozdulni a jelenlegi banki gyakorlatt�l, amely a r�vid t�v� teljes�tm�ny jutalmaz�s�n alapul.

A megbesz�l�sen sz�t ejtettek a decemberi nemzetk�zi kl�mav�delmi konferencia el�k�sz�t�s�r�l is. Azon a tan�cskoz�son d�nteni kellene arr�l, milyen nemzetk�zi er�fesz�t�seket tesznek annak �rdek�ben, hogy meg�ll�ts�k a k�ros �ghajlatv�ltoz�s folyamat�t.

Mi lesz a fejl�d� orsz�gokkal?

Diplom�ciai forr�sok szerint az uni�s vezet�k meg�llapodtak abban, hogy a k�vetkez� h�rom �vben az EU �vente ak�r 7 milli�rd eur�val is seg�theti a fejl�d� vil�g r�szorul� orsz�gait ebben a k�zdelemben. A korm�nyf�i tan�cs mag��v� tette az Eur�pai Bizotts�g azon sz�m�t�s�t is, hogy 2020-ra a fejl�d� t�rs�gnek �sszesen �vi 100 milli�rd eur�ra lehet sz�ks�ge a kl�mav�ltoz�s kih�v�sainak kezel�s�hez.

Ism�t sz�ba ker�lt az �l�sen a p�nz�gyi tranzakci�ra kivetend� k�l�nillet�k lehet�s�ge. A tal�lkoz� ut�ni nyilatkozatokb�l azonban az der�lt ki, hogy err�l nem siker�lt k�z�s �ll�spontra jutni. A megbesz�l�s el�tt mindazon�ltal t�bb r�sztvev� hangs�lyozta, hogy amennyiben vil�gszint� l�p�sr�l lenne sz�, azt az uni�s orsz�gok jelent�s r�sze t�mogatn�. A nemzetk�zi p�nz�gyi rendszer reformjainak el�revitel�t s�rgeti majd az Eur�pai Uni� a t�m�r�l a j�v� h�ten rendezend� vil�gtal�lkoz�n, s�t sz�ks�g eset�n hajland� el�remenni is bizonyos reformelemekkel - der�lt ki az uni�s tagorsz�gok �llam- �s korm�nyf�inek cs�t�rt�k esti tal�lkoz�j�t megel�z�en, Br�sszelben tett nyilatkozatokb�l.

Bajnai nyilatkozata

"Magyarorsz�g �vatosan �rt�keli a gazdas�gi v�ls�gb�l val� kil�bal�s kezdeti jeleit, �s �gy v�li, hogy egyel�re fenn kell tartani az akt�v �llami v�ls�gkezel�st" - mondta Bajnai Gordon cs�t�rt�k�n magyar �js�g�r�knak, amikor meg�rkezett az Eur�pai Uni� rendk�v�li br�sszeli cs�cstal�lkoz�j�ra. Bajnai szerint vannak ugyan jelei a stabiliz�ci�nak, de tartani lehet att�l, hogy sok orsz�g nagy �llami elad�sod�sa miatt a kil�bal�s lass�, t�r�keny �s visszaes�sekt�l tark�tott lesz.

KAPCSOLÓDÓ CIKK