Riaszt� �temben ad�sodnak el a britek

2009.09.19. 14:29

M�sodpercenk�nt t�bb mint hatezer font (1,9 milli� forint) hitelt vett fel a brit korm�ny a m�lt h�napban a recesszi� okozta ad�bev�tel-kies�sek �s a hatalmas gazdas�g�l�nk�t� kiad�sok okozta rekordhi�ny bet�mk�d�s�re. Szak�rt�k szerint r�ad�sul a korm�ny t�l der�l�t�an sz�mol.

A legfrissebb adatok szerint augusztusban 16,1 milli�rd font hi�nnyal z�rt a brit �llamh�ztart�s. Ez rekord erre a h�napra sz�m�tva; tavaly augusztusban a havi deficit nem �rte el a 10 milli�rd fontot. A teljes �llamad�ss�g - az orsz�g t�rt�net�ben el�sz�r - �tl�pte a 800 milli�rd fontos hat�rt.

A The Times kisz�molta, hogy az augusztusi nett� hitelig�nye m�sodpercenk�nt 6017 font �llami hitelfelv�telnek felelt meg. E hitelfelv�teli �tem mellett 3 �ra 42 percnyi �j �llamad�ss�gb�l lehetne megv�s�rolni Cristiano Ronald�t, a vil�g legdr�g�bb labdar�g�j�t, akit nemr�g 80 milli� font�rt vett meg a Real Madrid a Manchester Unitedt�l. Kilenc �ra 24 percnyi �llami hitelfelv�telb�l m�r egy Airbus A380-as rep�l�g�p is kaphat�, alig t�bb mint f�l�vnyib�l pedig m�r a BP olajt�rsas�g is megvehet� lenne.

Nagy-Britannia �llamh�ztart�si hi�nya az idei p�nz�gyi �vben a k�lts�gvet�sbe be�ll�tott el�rejelz�s szerint 175 milli�rd font (54 ezer milli�rd forint) lesz, ami a hazai �sszterm�k (GDP) becs�lt �rt�k�nek 12,4 sz�zal�k�t tenn� ki. Ez a modern brit gazdas�gt�rt�net eddigi legnagyobb k�zponti deficitje lenne - �ll a vezet� londoni napilap kimutat�s�ban.

F�ggetlen londoni elemz�k azonban ezt a hi�nyprogn�zist is t�l der�l�t�nak tartj�k. A lap id�zi John Hawksworth-t, a PriceWaterhouse Coopers szak�rt�j�t, aki szerint "�gy t�nik, a hi�ny nemhogy 2009-10-ben, de a k�vetkez� �vekben rendre t�lteljes�ti majd a p�nz�gyminiszt�rium el�rejelez�seit".

A Centre for Economics and Business Research (CEBR) nev� vezet� londoni gazdas�gelemz� c�g azt j�solja, hogy a jelenlegi p�nz�gyi �vben legal�bb t�zmilli�rd fonttal nagyobb lesz a deficit, de vannak olyan el�rejelz�sek, amelyek szerint 50 milli�rd fontos hi�nyt�ll�p�s is lehets�ges.

A Standard & Poor's nemzetk�zi hitelmin�s�t� nemr�g - nagy piaci visszhangot kiv�lt� l�p�ssel - stabilr�l a lemin�s�t�s lehet�s�g�re utal� negat�vra v�ltoztatta Nagy-Britannia "AAA" szint� szuver�n ad�skock�zati besorol�s�nak kil�t�s�t. A c�g ezt arra alapozta, hogy a mostani k�lts�gvet�si folyamatok mellett a brit nett� �llamad�ss�g k�z�pt�von el�rheti a GDP 100 sz�zal�k�t (jelenleg 57,5 sz�zal�k).

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK