Szerd�n d�nt a korm�ny az [origo] inform�ci�i szerint a k�rh�zfinansz�roz�sr�l. El�tte, kedden teszik le a k�rh�zak vezet�i �s az �rintett �rdekk�pviseletek azokat a javaslatokat, amelyek azt tartalmazz�k, hogyan lehetne jav�tani a jelenlegi helyzeten, illetve milyen m�dos�t�sokat akarnak a k�rh�zak a kabinet elk�pzel�seivel szemben.

Korm�nyk�zeli forr�sb�l az [origo] �gy �rtes�lt, hogy a szerdai kabinet�l�sen d�ntenek a k�rh�zak finansz�roz�s�nak megv�ltoztat�s�r�l. A korm�nysz�viv�i iroda hivatalosan nem v�laszolt az [origo] megkeres�s�re.

El�tte, kedden teszik le az asztalra a k�rh�zak saj�t javaslatukat. R�cz Jen�, a Veszpr�m megyei k�rh�z f�igazgat�ja, volt eg�szs�g�gyi miniszter szerint ebben a dokumentumban az int�zm�nyek azt vet�tik el�re, mik�nt kell a szolg�ltat�sokat cs�kkenteni, ha nem kapj�k meg a v�rt �llami t�mogat�st. Mint ismeretes, az �rdekv�d�k 25 milli�rdos pluszk�vetel�ssel �lltak el�. A korm�ny el�bb elutas�totta ezt, majd p�nteken a miniszter m�r bejelentette: hajland�ak t�bb p�nzt adni a szektornak.

R�cz hangs�lyozta ugyanakkor, hogy a k�rh�zak k�nyszer�s�gb�l fogj�k el�terjeszteni a saj�t javaslatukat. Vagyis csak az�rt terveznek ak�r szolg�ltat�scs�kkent�ssel is, mert nem kapnak v�rhat�an annyi p�nzt, amennyit sz�ks�gesnek tartanak a m�k�d�s fenntart�s�hoz. Lapunk inform�ci�i szerint a szolg�ltat�k azonban az �ltaluk k�veteltn�l csak sokkal kevesebbre, egysz�mjegy� �sszegre sz�m�thatnak.

A szerdai�korm�ny�l�sen��hatatlanul sz�ba fog ker�lni: a jelenlegi p�nzb�l nem tarthat� fenn a most m�k�d� int�zm�nyrendszer, sz�ks�g lesz az �gysz�m, a kapacit�sok cs�kkent�s�re. A k�rh�zbez�r�s is felvet�d�tt szak�rt�i szinten, de itt olyan nagy politikai ellen�ll�sra kell sz�m�tani, amit nem biztos, hogy a kabinet felv�llal.�A polg�rmesterek ugyanis preszt�zsk�rd�st csin�lnak abb�l, hogy saj�t v�rosukban legyen k�rh�z.

Fix �sszeg

Inform�ci�ink szerint mind a szakt�rc�n�l, mind az finansz�roz�n�l - az Orsz�gos Eg�szs�gbiztos�t�si P�nzt�rn�l (OEP) - l�zasan folynak a sz�m�t�sok annak �rdek�ben, hogy kider�lj�n, a jelenlegi strukt�ra finansz�rozhat�-e egy�ltal�n, vagy elker�lhetetlenek a le�p�t�sek.

Az eg�szs�g�gyi miniszter p�nteken egyeztetett a k�rh�zak vezet�ivel, �s ut�na Sz�kely Tam�s elmondta, okt�ber elsej�n �letbe l�p a b�zisfinansz�roz�s, vagyis a k�rh�zak meghat�rozott, fix �sszeget kapnak, minim�lis teljes�tm�ny el��r�sa mellett. Ezzel a t�bb mint egy �vtizede m�k�d� technik�t, a teljes�tm�nyalap� finansz�roz�st sz�nteti meg a korm�ny.

A miniszter szavaib�l a p�nteki, t�bb�r�s t�rgyal�son kider�lt, hogy a korm�ny mindenk�ppen m�g most, ezen a h�ten akar d�nteni a finansz�roz�s m�dos�t�s�r�l, �gy v�rhat�an szerd�n veszik napirendre a k�rd�st - tudtuk meg h�tf�n R�cz Jen�t�l.

Lehetetlen �llapot

A k�rh�zak egy r�sze m�r ma is lehetetlen �llapotban van, m�sik r�sze egyre nagyobb fizet�si cs�sz�sokkal dolgozik. �ppen ez�rt R�cz a b�zisfinansz�roz�sr�l hangs�lyozta, hogy a neh�z p�nz�gyi helyzetben legal�bb a fix �sszeg �tutal�s�val biztosak lehetnek abban, hogy mennyi p�nz �ll a rendelkez�s�kre.

R�cz jelezte, hogy kompromisszumra t�rekednek, �ppen ez�rt �l�seznek gyakorlatilag napok �ta a k�rh�zigazgat�k Budapesten. (Az egyik utols� ilyen megbesz�l�s �ppen h�tf� d�lut�n kezd�dik, miel�tt kedden leadj�k a javaslatukat az igazgat�k.) Ugyanakkor vannak �lesebb hangok is: Csiba G�bor, a Strat�giai Sz�vets�g a K�rh�zak�rt nev� szervezet vezet�je, a�Borsod megyei�k�rh�z f�igazgat�ja p�nteken hangs�lyozta: az �rdekv�delmi szervezetek nem fognak olyan javaslatot letenni az asztalra, amelyek int�zm�nyek bez�r�s�r�l sz�lnak.

Bizonyos �rdekv�delmi szervezetek vezet�i pedig jelenleg is felhatalmaz�st pr�b�lnak szerezni arra, hogy elt�rhessenek a kor�bbi 25 milli�rdos k�vetel�st�l, rugalmasabb �ll�spontot foglalhassanak el. Ugyanakkor arr�l m�g nem lehet besz�lni, hogy lef�jt�k volna a tiltakoz�si akci�kat, amelyek szeptember 23-�n kezd�dn�nek, ha a korm�ny drasztikusan cs�kkenti a b�zisfinansz�roz�ssal a k�rh�zak p�nz�gyi ell�tm�ny�t.