B�zisfinansz�roz�s egyel�re nem lesz, de t�bb p�nz sem, ez�rt a p�nz�gyi ellehetetlen�l�st�l tart� k�rh�zak v�rhat�an bev�ltj�k a fenyeget�s�ket, miszerint tiltakoz�sul kit�zik a z�ld z�szl�t. Az eg�szs�g�gyi�miniszter rem�li, hogy az ell�t�s visszafog�s�ig nem jutnak el, egy�bk�nt pedig megsz�ntetne 3200 �gyat.

Nem jutottak egyezs�gre a keddi t�rgyal�son a k�rh�zak, az eg�szs�g�gyi �rdekk�pviseletek �s az Eg�szs�g�gyi MIniszt�rium vezet�i. A k�rh�zak kitartottak a kor�bbi, 25 �s f�lmilli�rd forintos� k�vetel�s�k mellett - ennyit k�rnek az �gazat m�k�d�s�nek fenntart�s�hoz.

Sz�kely Tam�s eg�szs�g�gyi miniszter ezzel szemben csak 4 �s f�lmilli�rdot aj�nlott, a k�rh�zak k�pvisel�it viszont az int�zm�nyvezet�k nem hatalmazt�k fel arra, hogy engedjenek, s�t kimondottan ragaszkodtak az eredeti k�r�shez.

Meg�llapod�s h�j�n �gy m�gsem vezetik be okt�ber 1-j�t�l a b�zisfinansz�roz�st, m�r a szerdai korm�ny�l�s t�m�i k�z�tt sem lesz ott ez a k�rd�s. Egyel�re marad teh�t az eddigi, �gynevezett lebeg� pontos finansz�roz�s. Ez gyakorlatilag a teljes�tm�nyhez k�t�dik, de jelenleg egyre cs�kken� kv�t�katjelent, a modell ellehetetlen�l�se miatt van sz�ks�g a mostani t�rgyal�sokra.

A k�rh�zak szervezetei jelezt�k, nekik mindegy, milyen a finansz�roz�s: t�bb p�nzt akarnak. A miniszter t�bb p�nzt nem �g�rt, csak azt, hogy tov�bb�tja a P�nz�gyminiszt�riumnak a k�rh�zak t�bbletfinansz�roz�si ig�ny�t.

Az egyeztet�sek folytat�dnak, a k�vetkez� fordul� szeptember 29-�n lesz - tudta meg az [origo] Varga Ferenct�l, a Magyar K�rh�zsz�vets�g eln�k�t�l, de addig is a k�rh�zak megkezdik a tiltakoz� akci�t - els� l�p�sben z�ld z�szl�z t�znek ki az �p�letekre.

Csiba G�bor, a miskolci k�rh�z f�igazgat�ja, a Strat�giai Sz�vets�g a K�rh�zak�rt szervezet vezet�je nem akart v�laszolni arra a k�rd�sre, hogy mi lesz a k�vetkez� l�p�s, �s azt sem akarta megj�solni, hogy okt�ber 14-t�l val�ban le�ll-e a k�rh�zi ell�t�s a p�nzhi�ny miatt (�gy tudni, akkort�l csak s�rg�ss�gi, traumatol�giai �s oknkol�giai ell�t�st ny�jtan�nak az int�zm�nyek).

Sz�kely Tam�s meger�s�tette, folyamatosan egyeztet a minisztereln�kkel �s a p�nz�gyminiszterrel, nem mondott azonban konkr�tumot arr�l, hogy mennyivel tudn� emelni a korm�ny a 4 �s f�lmilli�rdos aj�nlat�t. Szerinte kompromisszumra lenne sz�ks�g, de az �rdekk�pviseletek erre nem voltak kaphat�ak. A miniszter tov�bbra is b�zik benne, hogy lesz megegyez�s, �s m�g az id�n bevezethetik a b�zisfinansz�roz�st.

Megjegyezte, a k�rh�zak nem minden k�vetel�se t�nik indokoltnak. P�ldak�nt eml�tette, hogy 6 �s f�lmilli�rd forintot k�rnek j�rul�kmegtakar�t�s �s keresetkieg�sz�t�s c�m�n, holott olyan p�nzr�l van sz�, amit most m�r be sem kell fizetni�k az �llamkassz�ba. �ppen ez�rt az �rdekeltek bevon�s�val a korm�ny fel�ll�t egy szakbizotts�got, amely a j�v� h�tig megvizsg�lja, jogosak-e a k�vetel�sek.

A k�rh�zak eredetileg vagy t�bb p�nzt, vagy strukt�rav�lt�st, vagy az ell�tand� betegek sz�m�nak cs�kkent�s�t k�rt�k. Sz�kely szerint ez�rt e h�rom int�zked�sfajta kombin�ci�j�ra lenne sz�ks�g. Kiemelte, hogy a k�rh�zsz�vets�gek visszakoztak kor�bbi v�llal�sukhoz k�pest, nem voltak hajland�ak letenni egy javaslatot a strukt�rav�lt�sr�l. A miniszter szerint meg kellene fontolni 3200 k�rh�zi �gy megsz�ntet�s�t, jelenleg ugyanis 4000 �gy kihaszn�lts�ga nagyon alacsony, 800 �gy� viszont t�l magas.

A miniszter nem �rt egyet azzal, hogy a k�rh�zak visszafogj�k a betegek ell�t�s�t, de ha m�gis erre ker�lne sor, akkor egy priorit�si list�t kidolgoz�s�t l�tja sz�ks�gesnek.