Az M0 aut�p�lya egy szakasz�nak kivitelez�s�re ki�rt tenderen kor�bban gy�ztesnek kihirdetett Porr �p�t�si Kft. az Eur�pai Bizotts�ghoz fordul, mert�az eredm�nyr�l sz�l� d�nt�st megsemmis�tette a K�zbeszerz�si D�nt�bizotts�g.

Vitatja a Porr �p�t�si Kft. a K�zbeszerz�si D�nt�bizotts�g (KDB) azon hat�rozat�t, amely semmiss� nyilv�n�totta az aj�nlatk�r� Nemzeti Infrastrukt�ra Fejleszt� Zrt. (NIF) M0-�s aut��t M6-os aut�p�lya �s 51. sz. f��t k�z�tti szakasz kivitelez�s�re ki�rt k�zbeszerz�si elj�r�st lez�r� d�nt�s�t. A bizotts�g a NIF kor�bbi d�nt�s�vel ellent�tes hat�rozatot hozott, emiatt a Porr az Eur�pai Bizotts�g vizsg�lat�t k�ri.

Szeptember 23-�n a KDB megsemmis�tette a NIF a k�zbeszerz�st lez�r� d�nt�s�t, amely gy�ztesnek hirdette ki a�Porr 28,3 milli�rd forintos aj�nlat�t az M0-�s aut��t M6-os aut�p�lya �s 51. sz. f��t k�z�tti szakasz�nak kivitelez�s�re.�A Porr a h�rom p�ly�z� k�z�l a legkedvez�bb �ron, a legdr�g�bb aj�nlathoz k�pest 6,5 milli�rd forinttal kevesebb�rt v�llalta kivitelez�st.

A KDB hat�rozat�nak indokl�sa szerint a Porr aj�nlata nem felelt meg az el��rt minim�lis alkalmass�gi k�vetelm�nyeknek annak ellen�re, hogy az aj�nlatk�r� r�sz�r�l tapasztalt jogi, m�szaki �s k�zbeszerz�si szakemberek t�bb h�napon kereszt�l vizsg�lt�k az aj�nlatot. A v�llalat szerint a beadott aj�nlat megfelel a ki�r�snak, az aj�nlatt�teli dokument�ci�nak, illetve magyar �s az eur�pai uni�s jogszab�lyoknak.

A Porr hangs�lyozni k�v�nja, a KDB nem z�rta ki a c�get a k�zbeszerz�si elj�r�sb�l, csup�n a NIF-et 30 napon bel�li �jb�li d�nt�shozatalra k�telezte. A v�llalat tov�bbra is b�zik abban, hogy az aj�nlatk�r� meger�s�ti el�z� szakmai d�nt�s�t �s a Porr-t v�lasztja nyertes kivitelez�nek.