M�g nem versenyk�pesek a forinthitelek

2009.10.05. 17:27

A jegybankt�l v�rj�k a�forinthitelek versenyk�pess� v�l�s�t a magyar bankok, de ehhez az is kellene, hogy az alapkamat cs�kken�se a banki term�kekben is tetten �rhet� legyen. M�rpedig egyel�re csak a bet�tkamatok cs�kkennek, a hitelek szinte ugyanolyan dr�g�k, mint a v�ls�g kirobban�sakor.

A neh�zkesen elfogadott banki magatart�si k�dexben a bankok v�llalt�k, hogy eleget tesznek a szimmetria elv�nek, azaz, ha a kamatfelt�telek, illetve -k�r�lm�nyek kedvez�tlen�v�ltoz�s�ra�hivatkozva�az �gyf�l �ltal fizetend� kamatot, d�jat vagy k�lts�get egyoldal�an emelik, akkor, ha a k�r�lm�nyek kedvez� ir�nyba v�ltoznak, e v�ltoz�sokat is �rv�nyes�tik �gyfeleik jav�ra.

Amennyiben a k�dexet - amely december elsej�n l�p hat�lyba - al��r� bankok�betartj�k �g�ret�ket,��gy v�rhat�an mark�ns v�ltoz�s j�het a hitelpiacon, mert a kereskedelmi bankok eddig csak a szigor�t�sokra reag�ltak gyorsan, a jegybanki kamatcs�kkent�sek ut�n sokszor ad�sak maradtak az enyh�t�sekkel: a Magyar Nemzeti Bank tavaly okt�beri�3 sz�zal�kpontos kamatemel�se miatt alaposan megdr�gultak a�forinthitelek, az az�ta bek�vetkezett�4 sz�zal�kpontos jegybanki kamatcs�kkent�s azonban nem l�tszik a hitelkamatokon.

L�ssuk a sz�mokat

A lak�sc�l� k�lcs�n�k teljes hiteld�jmutat�ja (thm) a tavaly augusztusi 13 sz�zal�kr�l janu�rra �tlagosan 16 sz�zal�kra emelkedett, �s�jelenleg is 15 sz�zal�k felett van, a szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitelek eset�ben pedig 13-r�l 19 sz�zal�kra ment fel a thm, �s az�ta is�17 sz�zal�k felett van. A szem�lyi hitelek kamata 24 sz�zal�kr�l 32 sz�zal�kra ugrott tavaly okt�berben, �s a kamatszint az�ta nem is cs�kkent, �s hasonl� a helyzet az �ruhitelek eset�ben is. Az Allianz Bank forinthitelek eset�ben 13,63 sz�zal�kos thm-et k�n�l legolcs�bbk�nt, okt�ber 12-t�l lehet ig�nyelni 10,52 sz�zal�kos thm-es hitelt. Felbukkan n�h�ny, ezekn�l olcs�bb konstrukci� is, amelyek eset�ben alacsonyabb a thm, devizanemt�l, lej�ratt�l �s a felvett �sszegt�l f�gg�en 10 sz�zal�k alatti konstrukci� is l�tezik.

A legdr�g�bb lakoss�gi hitelterm�k, a szem�lyi k�lcs�n eset�ben nem l�tszik a jegybanki k�nny�t�s. A Budapest Bank p�ld�ul 2007 okt�ber�ben k�zel 20 sz�zal�kos thm mellett havi 12 700 forintot t�rleszt�r�szlettel adott egy 60 h�nap futamidej�, 500 ezer forintos szem�lyi k�lcs�nt. Egy �vvel k�s�bb a kamat 24,24 sz�zal�k a r�szlet pedig 13 781 forint volt, id�n �prilisban �s szeptemberben a kamat 30 sz�zal�k f�l� ugrott, a hitel havi k�lts�ge mindk�t id�pontban t�bb mint 15 ezer forint volt. Az MKB Bank�egy �tv�ves futamidej�, 500 ezer forintos szem�lyi k�lcs�nre�36,31 sz�zal�kos, az Allianz Bank 32,4 - kedvezm�nyese konstrukci�ban 28,48 - sz�zal�kos thm-et �llap�t meg. A Budapest Bank ugyanerre 30,60 sz�zal�kos thm-t k�n�l.

A bankok teh�t nem vagy alig v�ltoztattak a forinthitelek kamatfelt�telein, mik�zben a bet�tek eset�ben j�l k�vett�k a kamatcs�kkent�seket. A forintbet�tek kamata szinte egy�tt mozgott a jegybanki kamattal, 2008 okt�ber�ben 8,5 sz�zal�k k�r�li szintr�l 11,5 sz�zal�kra ment fel a kamat, majd onnan id�n augusztusig�9 sz�zal�k al�ment le.

A banki m�k�d�sre jellemz�, hogy lassabban cs�kkentik a hitelkamatokat, mint a bet�ti kamatokat, a p�nzint�zetek �gy pr�b�lj�k a nyeres�g�ket n�velni, illetve nehezebb piaci k�r�lm�nyek eset�n szinten tartani -�a jelek szerint�ez Magyarorsz�gra is igaz. A lapunk �ltal megk�rdezett - �s v�laszt is ad� bankok - a hitelkamatok szinten marad�s�nak r�szletes okair�l nem besz�ltek, a h�tt�rben minden bizonnyal a fenti okok �llhatnak. A hitelkamatok m�rt�ke alapvet�en a forr�sszerz�s k�lts�geit�l f�gg, a jegybank alapkamat szintje csak nagyon �tt�telesen befoly�solhatja ezeket. A hitelkamatok cs�kken�s�nek elmarad�sa arra utal, hogy�alig van verseny a bankok k�z�tt.

A hitelkereslet visszaes�se elvileg azzal is j�rhatott volna, hogy a megmarad� kev�s �gyf�l�rt �les k�zdelem indul a bankok k�z�tt, de a statisztik�k alapj�n Magyarorsz�gon ink�bb az t�rt�nt, hogy a bankok nem piacot pr�b�ltak nyerni, hanem ink�bb a profitjuk fenntart�s�ra t�rekedtek.

Mozg�s m�r van, de �tt�r�sr�l nincs sz�

A hitelkamatok cs�kkent�s�re pedig sz�ks�g is volna, hogy a forinthitelek versenyre kelhessenek a kock�zatos devizaalap� konstrukci�kkal, amelyek t�rnyer�se miatt az ut�bbi �vekben a jegybank �s a PSZ�F is t�bbsz�t sz�t emelt. A napokban p�ld�ul Karvalits Ferenc, az MNB aleln�ke egy b�csi konferenci�n utalt arra,�hogy a jegybank megfontoland�nak�tartja�a bankokra vonatkoz� szab�lyoz�s megv�ltoztat�s�t, amennyiben a p�nzint�zetek �nmagukt�l nem fogj�k vissza a lakoss�g devizaalap� hitelez�s�t. Ezut�n a jegybank eln�ke vas�rnap be is jelentette az MNB ilyen c�l� kezdem�nyez�s�t.

�tt�r�sr�l m�g sz� sincs, valami az�rt megmozdult hiteloldalon,�egyes bankok megjelentek�olyan hitelekkel, amelyek a bankk�zi kamatszinthez�k�t�ttek, vagyis a t�rleszt�r�szlet�k a mindenkori kamatk�rnyezetnek megfelel�en cs�kken, rosszabb esetben n�vekszik. A l�nyeg az, hogy a gazdas�gi�helyzet v�ltoz�s�ra automatikusan�reag�l a term�k, vagyis nem kell arra v�rni, hogy a p�nzint�zetek �t�razz�k a term�keket.

Az �tt�r� bankok�2,5-3 sz�zal�kponttal a bankk�zi kamatszintet meghalad� kamattal k�n�lnak forinthitelt,�ez 10 sz�zal�k k�r�li kamatot jelent, m�g t�bb lakoss�gi szegmensben er�s nagybank 13-17 sz�zal�kos kamattal k�n�lja term�keit.�(A kamat nem egyezik meg a teljes hiteld�jmutat�val, ut�bbi�t�bb sz�zal�kponttal is magasabb lehet.)�

Pr� �s kontra

Az [origo] �ltal megk�rdezett szak�rt�k elt�r�en �t�lik�a forint- �s devizahitelek�j�v�j�t.�"Gyakorlatilag nincs es�ly arra, hogy a forinthitelek ledolgozz�k az eur�- vagy sv�jcifrank-alap� k�lcs�n�kkel szembeni h�tr�nyukat" - mondta az [origo]-nak Kov�cs Zolt�n, a hitelk�zvet�t�ssel foglalkoz� Benks.hu Kft.�illet�kese.�A devizahitelek olcs�s�gukkal tettek szert �ri�si n�pszer�s�gre, �s nem is lenne vel�k probl�ma, ha a forint �rfolyama stabil lenne, �m a magyar p�nz �rfolyama komoly v�ltoz�sokat mutatott.

Az elm�lt 12 h�napban p�ld�ul 230 forint alatt �s 310 forint felett is j�rt az eur� jegyz�se,�a forintgyeng�l�s�pedig�t�bb 10 sz�zal�kkal�megemelhette a�r�szletet. Kov�cs szerint�re�lis forgat�k�nyv lehet,�ha m�g lejjebb mennek a forinthitelkamatok, akkor�egyre t�bb olyan �gyf�l lesz, aki�v�llalja a valamivel magasabb t�rleszt�r�szletet, cser�be nem kell sz�molnia az �rfolyamkock�zattal.�

Kov�cs Zolt�n azonban nem sz�mol azzal,�hogy a forinthitelek �tveszik a�vezet� szerepet a hitelpiacon. Egyre t�bb progn�zis szerint nem v�rhat�a forint �rfolyam�nak�jelent�s ingadoz�sa, m�sr�szt�fontos, hogy�m�s orsz�gok deviz�ja sz�mos esetben er�s�d�tt a csatlakoz�s el�tt, �gy�hosszabb t�von a devizahitel a jobb megold�s lehet az �gyfelek sz�m�ra, de csak azoknak, akik a kisebb m�rt�k� ingadoz�st el tudj�k fogadni.

Barcza Gy�rgy, a K&H Bank elemz�si igazgat�ja ezzel szemben az [origo]-nak azt mondta, amennyiben 6 sz�zal�kra cs�kken a jelenleg 7,5 sz�zal�kos jegybanki alapkamat, �gy a forinthitelek versenyk�pess� v�lhatnak a devizahitelekkel szemben.�B�r az eur�z�na alapkamata 0,5 sz�zal�kon �ll,�az eur�forr�sok magyarorsz�gi beszerz�si k�lts�ge m�gis nagyj�b�l 6 sz�zal�k lehet: a k�l�nbs�g egyr�szt a magyar orsz�gkock�zatb�l, m�sr�szt pedig a deviz�k �tv�lt�s�nak k�lts�geib�l ad�dik.

A piaci elemz�k t�bbs�g�nek v�rakoz�sa szerint az MNB m�r j�v�re 6 sz�zal�kra viszi le az alapkamatot, s�t vannak olyan hangok is, amelyek szerint m�g lejjebb mehet az alapkamat 2010-ben�- mindez persze azt felt�telezi, hogy semmilyen k�ls� sokk nem �ri a magyar gazdas�got, a k�lts�gvet�si szigor a v�laszt�sok ut�n is fennmarad, �s a forint sem indul meg a lejt�n. Az elemz�si igazgat� szerint j�v�re m�g az alapkamat cs�kkent�se eset�n sem indul meg a devizahitelek forinthitelre t�rt�n� �tv�lt�sa az alacsony hitelkereslet miatt, de 2011-ben m�r lehet ezzel sz�molni.

A Budapest Bankn�l �gy v�lik, minden egy�b felt�telt v�ltozatlanul hagyva a jelenleg�7,5 sz�zal�k k�zel�ben l�v� h�rom h�napos�bankk�zi kamatnak 4-6 sz�zal�kra kellene cs�kkenie, hogy�a forinthitelek��rban�felvegy�k a versenyt az eur�alap��hitelekkel.�A c�gn�l hozz�tett�k: az �jonnan foly�s�tott forint- �s devizahitelek �r�t�a piaci kereslet �s k�n�lat alakul�sa, valamint �zletpolitika is�befoly�solja. Hasonl� kamatszintet eml�tett az OTP Bank �s az Allianz Bank is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK