Hossz� t�v� elk�telezetts�get �s munkahelymeg�rz�st v�r el a magyar korm�ny a Borsodchem mindenkori tulajdonos�t�l.

A sajt�ban k�zelm�ltban megjelent Magyar Fejleszt�si Bankkal (MFB) �s a magyar �llami szerepv�llal�ssal kapcsolatosan a Nemzeti Fejleszt�si �s Gazdas�gi Miniszt�rium (NFGM) kijelenti, hogy jelenleg a Magyar �llam sem k�zvetlen�l, sem az MFB-n, sem m�s �llami szerepl�n kereszt�l nem ny�jt hitelt a Borsodchemnek �s nem tulajdonos a t�rsas�gban - tette k�zz� komm�nik�j�ben a t�rca.

A magyar korm�ny felel�sen tekint a v�ls�gt�l k�l�n�sen s�jtott ipar�g nagy m�lt� v�llalat�ra �s munkav�llal�ira, ez�rt hangs�lyozottan fontosnak tartja, hogy a Borsodchem mindenkori tulajdonosa hossz� t�von gondolkodj�k a Borsodchemben �s garant�lja a hazai munkahelyek meg�rz�s�t.

Az NFGM ez�rt folyamatosan kiemelt figyelemmel k�s�ri a t�rsas�g k�r�l zajl� esem�nyeket, a jelenlegi tulajdonosok �s hitelez�k, valamint a k�nai befektet�k k�z�tti t�rgyal�sokat. A piaci szerepl�k k�z�tti egyeztet�sekbe ugyanakkor a korm�ny a jelen helyzetben akt�van nem k�v�n beavatkozni.

A v�llalat ir�nti felel�ss�gt�l vez�relve, a magyar korm�ny eddig is t�bb int�zked�st tett. 2009. j�lius 31-�n m�dos�totta az egyedi korm�nyd�nt�sr�l (EKD) sz�l� szerz�d�st. Ennek �rtelm�ben, a 2009-2011 id�szakban a Borsodchem l�tsz�mv�llal�s tekintet�ben elt�rhet az eredeti szerz�d�st�l oly m�don, hogy plusz egy �v monitoring-id�szak (2012) sor�n is v�llalja az �llamh�ztart�si bev�tel kompenz�ci�j�t a tov�bbfoglalkoztat�si k�telezetts�g teljes�t�s�vel.

A korm�ny tekintettel a v�ls�g hat�saira, lehet�s�get ny�jtott arra, hogy a Smart p�ly�zatokon t�mogat�st elnyert v�llalatok a megv�ltozott gazdas�gi k�r�lm�nyekhez igaz�thass�k szerz�d�seik teljes�t�s�t.

Amennyiben a Borsodchemn�l a munkahelyek meg�rz�se �rdek�ben sz�ks�gess� v�lik az �llami beavatkoz�s, akkor egy tiszta tulajdonosi �s rendezett hitelez�i strukt�r�val rendelkez� c�ggel a�korm�ny k�sz t�rgyal�sokat folytatni.