Nem engedi a k�zleked�si t�rca, hogy belf�ldi t�vols�gi j�ratokat ind�tson a Kedves Ferenc milli�rdos �rdekelts�g�be tartoz� OrangeWays c�g. A nemzetk�zi j�ratair�l ismert t�rsas�g nem adja fel, tov�bb pr�b�lkozik a bet�r�ssel a Vol�n-t�rsas�gok piac�ra, ahol ker�l� �ton - alv�llalkoz�k�nt - az�rt m�r most is jelen van.

Nem adott enged�lyt a K�zleked�si, H�rk�zl�si �s Energia�gyi Miniszt�rium (KHEM) az OrangeWays-nek belf�ldi t�vols�gi aut�buszj�ratok ind�t�s�hoz - k�z�lte a szakt�rca kedden. A c�g tervei szerint Budapest �s t�bb vid�ki nagyv�ros k�z�tt k�zlekedtetett volna menetrend szerinti aut�buszj�ratokat, ami a vonatkoz� el��r�sok szerint kiz�r�lag a szakt�rca hozz�j�rul�s�val lehets�ges.

Az OrangeWays Zrt. Budapestr�l �t nagyv�rosba - Gy�rbe, Zalaegerszegre, Miskolcra, Szegedre �s Debrecenbe - ind�tott volna naponta t�bbsz�r k�zleked� buszokat. A 2004-es aut�buszt�rv�ny r�gz�ti annak felt�teleit, hogy mikor adhat� megb�z�s "kor�bban nem biztos�tott k�zszolg�ltat�sra" - k�z�lte a t�rca. Eszerint csak akkor kaphatna enged�lyt az OrangeWays, ha az �gy megval�sul� k�zszolg�ltat�s val�s utaz�si ig�nyek �sszer� kiel�g�t�s�t szolg�lja, �s nem j�r egy�tt m�s szolg�ltat� jogainak s�relm�vel vagy m�k�d�k�pess�g�nek vesz�lyeztet�s�vel.

Keresik a lehet�s�get

Kov�cs Mikl�s, az OrangeWays vez�rigazgat�ja az [origo]-nak elmondta: keresik a jogi lehet�s�geket, hogy m�gis be tudjanak l�pni a t�vols�gi buszok piac�ra, ahol a Vol�n-t�rsas�gok "�sszez�r�sa" miatt egyel�re igen neh�z dolguk van. Kov�cs szerint ennek k�sz�nhet� nemcsak az � enged�lyk�relm�k elutas�t�sa, hanem az is, hogy �gy t�nik: nem siker�l megval�s�tani a k�zleked�si szolg�ltat�sok region�lis megrendel�s�t. Vagyis �rtes�l�sei szerint nem j�nnek l�tre azok a region�lis tan�csok, amelyek helyben d�nthetn�k el, hogy p�ld�ul egy adott t�rs�gben vas�ttal vagy busszal sz�ll�tj�k-e az utasokat.�

Az OrangeWays v�gs� esetben persze b�zhat a piac liberaliz�ci�j�ban is. Ez al�l Magyarorsz�g az uni�s csatlakoz�skor mentess�get, derog�ci�t k�rt, �gy 2012-ig megmarad a szab�lyozott piac, amelyet a 2004-es aut�buszt�rv�ny betonozott be. Kov�cs Mikl�s szerint ugyanakkor az�EU �j tag�llamai k�z�l Csehorsz�gban, Szlov�ki�ban �s Rom�ni�ban m�r felszabadult a piac, a korl�toz�sokat feloldott�k. Mindazon�ltal Kov�cs b�zik benne, hogy bizony�tani tudj�k: a jelenlegi jogszab�lyi felt�telek mellett is be tudn�nak l�pni komfort szint� szolg�ltat�saikkal a piacra.

M�s�kateg�ri�j� szolg�ltat�st k�n�lnak?

"Azut�n, hogy a k�zleked�si miniszt�rium nem j�rult hozz� a belf�ldi expresszbusz-szolg�ltat�s elind�t�s�hoz, az OrangeWays Zrt. tov�bbra is keresi annak lehet�s�g�t, hogy szolg�ltat�sait a belf�ldi utasok is miel�bb ig�nybe vehess�k" - hangs�lyozta a c�g az [origo]-hoz kedden e-mailben eljuttatott�k�zlem�ny�ben.

A komfort kateg�ri�s szolg�ltat�sra jelent�s a piaci ig�ny, ennek eleget t�ve tal�lhat� olyan megold�s, amely egy�ttal a k�zszolg�ltat�k �rdekeit is figyelembe veszi - der�lt�ki a�k�zlem�nyb�l, amelyet szint�n a vez�rigazgat� jegyez. "Az �gy bevezetend� �zleti alap� szolg�ltat�sok �gy szolg�lhatnak ki egy saj�tos piaci sz�ks�gletet, hogy k�zben az �llami k�lts�gvet�st is tehermentes�tik" - v�lekedett a c�gvezet�.

Az OrangeWays 800 milli� forintos beruh�z�ssal tervezi belf�ldi expresszbusz-szolg�ltat�s�nak ind�t�s�t - az eredeti tervek szerint 5 megyesz�khely �s a f�v�ros k�z�tt. Kov�cs Mikl�s hangs�lyozta: "A szolg�ltat�s olyan fogyaszt�i k�rt c�loz meg j�rataival, amelyek ig�nyeit jelenleg a k�zszolg�ltat�k nem el�g�tik ki. Ez�rt b�zom benne, hogy hamarosan sz�lethet olyan megold�s, amelynek nyom�n a hazai utaz�k�z�ns�g is megismerheti a k�lf�ld�n nagy n�pszer�s�gnek �rvend� menetrend szerinti pr�mium buszszolg�ltat�sainkat."

A szakszervezetek tiltakoztak

A Zala Vol�n szakszervezetei j�liusban tiltakoztak az OrangeWays ellen - amely egy magyar milli�rdos, Kedves Ferenc �rdekelts�g�be tartozik�-, mert �gy v�lt�k, a Budapest-Zalaegerszeg k�z�tti j�ratok beind�t�sa ut�n tisztess�gtelen versenyhelyzet alakulna ki. K�z�s levelet is �rtak H�nig P�ter k�zleked�si miniszterhez, �s k�rt�k, hogy ne t�mogassa a mag�nv�llalkoz� c�g menetrendszer� aut�buszj�ratainak ind�t�s�t.

A szakszervezet szerint "a helyk�zi k�zleked�s meg�j�t�sa, sz�nvonalas ell�t�sa helyett a nyeres�g kiszivatty�z�sa h�z�dik meg a h�tt�rben, amivel tudatosan legyeng�tik a Vol�nokat a 2012-es piacnyit�s el�tt".

A kistelep�l�sre nem ind�tan�nak j�ratokat

Az OrangeWays t�rnyer�s�vel szemben nemcsak a szakszervezetek fogalmaztak meg �rveket. Az [origo]-nak Zalatnai L�szl�, a Zala Vol�n vez�rigazgat�ja elmondta: a megy�ben 94 olyan zs�ktelep�l�s van, amelyet csak az � c�g�k szolg�l ki, m�rpedig ez igencsak vesztes�ges tev�kenys�g. Aut�buszokat �zemeltetni nyilv�n nagy haszonnal lehet a Zalaegerszeg-Budapest vonalon, �s erre mindig is akad jelentkez�, de a zs�ktelep�l�seket senki sem akarja kiszolg�lni.

Zalatnai hangs�lyozta, hogy a Zalaegerszeg-Budapest viszonylatn�l m�r most is versenyben �ll a Zala Vol�n, hiszen a M�V-Start, a Vol�nbusz, �s a zalaegerszegi - 3 milli� forint t�rzst�k�j�, magyar mag�nszem�lyek tulajdon�ban l�v� - Gratis Kft. is sz�ll�t a k�t v�ros k�z�tt utasokat a t�vols�gi forgalomban.

Zalaegerszegr�l Budapest fel� ezzel kevesebb is a gond a vez�rigazgat� szerint, ilyenkor ugyanis annyi buszt �ll�tanak be, amennyire ig�ny van. Vas�rnap este ak�r hat busz is indul a megyesz�khelyr�l, probl�ma �ltal�ban Budapestr�l indul� j�ratokon fordul el�, ez�rt vezett�k be az internetes jegyv�s�rl�s lehet�s�g�t - hangs�lyozta a vez�rigazgat�.