�vi 30 ezer forint m�lik a t�vh��f�n

2009.10.08. 16:58

A k�rh�zaknak �tcsoportos�tott pluszforr�s�bizonytalann� tette�a ny�ron be�g�rt t�vh��fa-cs�kkent�st - k�z�lte cs�t�rt�k�n Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter. A PM� �ll�spontja szerint, amennyiben nem puhul a k�lts�gvet�s, meglesz az int�zked�s forr�sa. H�szmilli�rd forintr�l van sz�, a h�ztart�sok ugyanis ennyit sp�roln�nak az ad�cs�kkent�sen. Egy-egy lak�s �tlagosan �vi 30 ezer forintot sp�rolhatna a cs�kkent�sen, az int�zked�s hozz�vet�leg 650 ezer lak�st �rint(ene).

Vesz�lybe ker�lt a t�vh� �f�j�nak j�v� �vi cs�kkent�se - k�z�lte Oszk� P�ter cs�t�rt�k�n. A k�rh�zaknak �tcsoportos�tott pluszforr�s olyan tartal�kokat �rint, amelyeket a t�vh� �facs�kkent�s�re k�l�n�tettek el - mondta a p�nz�gyminiszter cs�t�rt�k�n. H�rom �temben 42,5 milli�rd forint pluszp�nzt kapnak janu�r 15-ig a k�rh�zak, a t�bbletfinansz�roz�s terh�nek nagy r�sz�t a j�v� �vi k�lts�gvet�s viseli. A ny�ron m�g arr�l volt sz�, hogy j�v� janu�rt�l a legalacsonyabb, 5 sz�zal�kos ad�kulcsba ker�lhet a t�vf�t�s.

"Ha a t�vh��fa-cs�kkent�st meg akarjuk csin�lni, akkor dolgoznunk kell m�g azon, hogy ez milyen int�zked�sek eredm�nyek�nt tehet� meg" -�k�z�lte Oszk�. Eml�keztetett: mindig is �gy nyilatkozott a t�vh� �f�j�nak cs�kkent�s�r�l, hogy akkor van r� lehet�s�g, ha a k�lts�gvet�si t�rv�nyt �gy fogadj�k el, hogy megfelel� tartal�kok maradnak erre a c�lra. Ezek a tartal�kok most a sz�ks�ges szint al� cs�kkentek - tette hozz�.

A miniszter este m�r azt mondta, hogy a korm�ny �ll�spontja egy�rtelm�: a t�vh� �f�j�t az als� �fakulcsba szeretn� tenni. Oszk� azt mondta, hogy a korm�ny tov�bbra is tartja mag�t ahhoz, hogy a t�vh� �f�ja a legals� �fakulcsba ker�lj�n, de ehhez az eddigiekhez k�pest is nagyobb fegyelemre, kem�ny �s sz�v�s munk�ra van sz�ks�g a j�v� �vi k�lts�gvet�s t�rgyal�s�n�l �s elfogad�s�n�l.

Lak�sonk�nt 30 ezerrel ker�lne kevesebbe a f�t�s

A t�vh� �r�nak v�ltoz�sa majdnem 650 ezer lak�st, nagyj�b�l k�tmilli� embert �rint. A jelenlegi, 18 sz�zal�kos - egy�bk�nt kedvezm�nyes - �fakulcs 5 sz�zal�kosra m�rs�kl�se egy �tlagos lak�sban �vi 30 ezer forinttal szor�tan� le a f�t�sk�lts�get. Ez 650 ezer lak�ssal sz�molva csaknem 20 milli�rdos megtakar�t�st jelentene a lakoss�g �rintett r�sz�nek - mondta k�rd�s�nkre L�szl� Gy�rgy, a Magyar T�vh�szolg�ltat�k Szakmai Sz�vets�g�nek aleln�ke.

A m�retek �rz�keltet�s�re: a k�lts�gvet�s �ltal�nos tartal�k�t az id�n a kor�bbi �vekben megszokottn�l nagyobbra, 186 milli�rd forintra tervezt�k.

L�szl� Gy�rgy megjegyezte, a sz�vets�g is t�mogatja az �facs�kkent�st, de nem szoci�lis megfontol�sb�l, hanem a t�vf�t�s versenyh�tr�ny�nak kompenz�l�sa v�gett. A szolg�ltat�k ugyanis hi�ba nagyfogyaszt�k, nem kapj�k olcs�bban a g�zt, mint a lakoss�g, ami versenyh�tr�nyt okoz. Holott a t�vf�t�s k�rnyezetbar�tabb m�dszer, mint a t�rsash�zak h�zk�zpont� f�t�se.

Az MSZP elk�telezett, a Fidesz szerint �tver�s

Az MSZP orsz�ggy�l�si k�pvisel�csoportja tov�bbra is elk�telezett a t�vh� �f�j�nak 5 sz�zal�kra cs�kkent�s�ben - jelezte a szocialista frakci� Oszk� sajt�t�j�koztat�ja ut�n. A t�vh� �f�j�nak cs�kkent�se melletti elk�telezetts�g a korm�nnyal val� egyeztet�sen alapul - �ll T�bi�s J�zsef frakci�igazgat� k�zlem�ny�ben.

A Fidesz szerint �tver�s volt a korm�ny �s az MSZP �g�rete a t�vf� �f�j�nak cs�kkent�s�re. L�szl� Tam�s, az ellenz�ki p�rt k�pvisel�je �gy l�tja: azonnali seg�ts�gk�nt sz�ks�g lenne a forgalmi ad� cs�kkent�sre. Eml�keztetett: ha - legut�bb - m�rciusban nem utas�totta volna el a korm�nyt�bbs�g a Fidesz javaslat�t, akkor a panellak�sokban �l�k m�r h�napok �ta 4-5 ezer forinttal kevesebbet fizetn�nek.

A N�pszabads�g �ppen cs�t�rt�k�n �rt arr�l, hogy a szocialista frakci� �s a P�nz�gyminiszt�rium egym�sra mutogat a t�vh� �f�j�nak be�g�rt m�rs�kl�se �gy�ben. A PM sz�viv�je a lapnak m�g azt mondta, hogy a k�lts�gvet�s elfogad�s�t�l f�gg, lesz-e forr�s az alacsonyabb �fakulcs miatti bev�telkies�s p�tl�s�ra: ha a k�pvisel�k nem puh�tj�k fel a b�dzs�t, meglesz az ad�cs�kkent�s, b�r "nem biztos, hogy janu�rt�l".

K�kesi Tibor, az MSZP orsz�ggy�l�si k�pvisel�je - a frakci�ban a k�lts�gvet�si �gyek egyik felel�se - viszont k�z�lte, a szocialista k�pvisel�csoport nem l�tja a forr�s�t a t�vf�t�si �fa cs�kkent�s�nek a form�l�d� 2010-es k�lts�gvet�sben. A f�t�st�mogat�si rendszer �talak�t�sa, a k�lts�gvet�si keretek visszafog�sa miatt szerinte a rendelkez�sre �ll� forr�s nem elegend� a kulcs m�rs�kl�s�re.

Az �facs�kkent�s fedezet��l szolg�l� forr�s keresg�l�se el�tt mind�ssze egy nappal �rt v�get a gyermek�tkeztet�si t�mogat�sok k�r�li huzavona.��A PM �ltal �ssze�ll�tott k�lts�gvet�si javaslat alapj�n j�v�re az idei �sszeg harmada jutott volna a menz�n �tkez� gyerekek t�mogat�s�ra, de a miniszt�rium a b�r�latok hat�s�ra gyorsan r�j�tt, hogy van t�bb p�nz a c�lra -�igaz, tov�bbra sem vil�gos, hogy honnan.

A Fidesz kezdem�nyezett, a baloldal �tvette

A t�vh��fa 5 sz�zal�kra m�rs�kl�s�t m�g a Fidesz kezdem�nyezte, de id�n m�jusban t�bbek k�z�tt Demszky G�bor, a 240 ezer t�vf�t�ses lak�st felvonultat� Budapest f�polg�rmestere is mag��v� tette.

Demszky akkor azt �ll�totta, hogy a F�t�v rendszer�r�l 10 ezer f�v�rosi h�ztart�s k�sz�l lev�lni, �s ha ezt a folyamatot nem �ll�tj�k meg hamarosan, el�bb-ut�bb �sszeomlik a rendszer. A lev�l�s egy�bk�nt nem olcs�, �s nem is egyszer�, de az Alkotm�nyb�r�s�g d�nt�se szerint az �nkorm�nyzat nem akad�lyozhatja meg.

Bajnai Gordon minisztereln�k szeptember 9-�n, amint bejelentette, hogy a korm�ny elfogadta a 2010-es k�lts�gvet�s tervezet�t, k�l�n kiemelte, hogy a t�vh��fa cs�kkent�s�re is jut p�nz a b�dzs�ben.

K�t nappal k�s�bb Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter m�r �gy fogalmazott: a t�vh� �f�ja 5 sz�zal�kra cs�kkenhet, ha a j�v� �vi k�lts�gvet�s tervezet�ben megl�v� p�nz�gyi kereteket a parlamenti szavaz�s sor�n tartani lehet, �s �gy erre megfelel� tartal�k marad.

Podol�k Gy�rgy, az Orsz�ggy�l�s gazdas�gi bizotts�g�nak szocialista eln�ke szeptember 22-�n szint�n azt mondta, hogy ha a 2010-es k�lts�gvet�s f�bb sz�mai nem v�ltoznak, akkor janu�rt�l �t sz�zal�kra cs�kken a t�vh� �f�ja.

Nyak� Istv�n, az MSZP sz�viv�je szeptember 29-�n hangs�lyozta, hogy a szocialista frakci� a k�lts�gvet�si vit�ban h�rom dologb�l nem enged: az ad�cs�kkent�sb�l, a t�vh� �ltal�nos forgalmi ad�j�nak m�rs�kl�s�b�l �s a k�zbiztons�g rendbet�tel�re f�lrerakott p�nzb�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK