Oszk� P�ter szerint nem szabad olyan szab�lyoz�st elfogadni, amely teljesen meg�li a lakoss�gi hitelez�st, de az sem folytathat�, amit az orsz�g az elm�lt �vekben csin�lt, a devizahitelez�s �jraszab�lyoz�sa a j�v� �vn�l kor�bban semmik�ppen sem k�pzelhet� el.

A p�nz�gyminiszter vas�rnap este az m1 "A sz�l�s szabads�ga" c�m� m�sor�ban a Magyar Nemzeti Bank devizahitelez�st korl�toz� javaslat�r�l �gy v�lekedett: a felvet�s jogos, m�g ha az id�z�t�s nem a legide�lisabb is. "Olyan, mintha egy betegs�g utols� f�zis�ban besz�ln�nk egy olyan gy�gyszerr�l, amely a betegs�g megel�z�s�re j�" - fogalmazott.

A miniszter elmondta: azt kellene elker�lni, hogy ne kapjon m�g egyszer ilyen s�lyos p�nz�gyi fert�z�st az orsz�g. A javaslatcsomagnak van olyan r�sze, ami logikus, ak�r id�szer� is lehet, �s annak j�v�beni garanci�j�t biztos�tja, hogy ne legyen t�lzott az elad�sod�s - mondta.

A hitelfedezeti ar�ny kev�ss� vita t�rgya, mert a javasolt ar�nyt jelenleg is teljes�tik - k�l�n�sen a forinthitelek eset�ben - a bankok �s a lakoss�gi hitelfelvev�k, �s val�sz�n�leg a j�v�ben is teljes�teni fogj�k. A j�vedelemar�nyos t�rleszt�si korl�tot vitatj�k, a jegybank ugyanis igen szigor� hitelt�rleszt�si korl�tra tett javaslatot, ami sok fesz�lts�get okozhat.

Csak j�v�re l�phet�hat�lyba az �j szab�lyoz�s

A miniszter �gy v�lekedett: lehet, hogy ezeket a korl�tokat most teljes�ti a piac, de nem tudni, hogy k�t-h�rom �v m�lva milyen logikus hitelt�rleszt�si korl�t k�pzelhet� el. Akkorra kell ugyanis kialak�tani a szab�lyoz�st, amikor m�r lesz mib�l tartal�kolnia a lakoss�gnak, �s azt szeretn�nk el�rni, hogy tartal�koljon is - mutatott r�.

A hat�lyba l�p�s a j�v� �vn�l kor�bban semmik�ppen nem elk�pzelhet� - hangs�lyozta a p�nz�gyminiszter -, mert most nincs olyan m�rt�k� hitelez�s, ami kock�zatokat okozna. �gy v�lekedett, a hitelfedezeti korl�tot, ami logikusnak t�nik, ak�r azonnal hat�lyba l�ptethetn�k.

Az MNB folyamatosan jelzett

A miniszteri interj� el�tt Kir�ly J�lia, az MNB aleln�ke elmondta: a jegybank 2003 �ta, ami�ta teret nyert a devizahitelez�s, folyamatosan jelezte annak kock�zatait, a szab�lyoz�knak m�dos�t�sokat "sugalltak", �s sz�mtalanszor �zent�k a bankoknak, hogy "nem j� 200-as sebess�ggel rohanni a betonfalba".

"Halkak voltunk, most egy j� nagyot ki�ltottunk" - tette hozz�. Az aleln�k ismertette: az�rt most akarj�k megfogni a lakoss�gi hitelez�st, mert anticiklikusan szeretn�nek szab�lyozni, hogy "amikor a hitelm�mor elfog benn�nket, legyen egy sapka".

A bankok egyet�rtenek a saj�t er�, az ingatlan�rt�k/hitel ar�ny egyfajta limit�l�s�val - ismertette a Magyar Banksz�vets�g v�lem�ny�t Gyuris D�niel eln�ks�gi tag, az FHB Jelz�logbank vez�rigazgat�ja, aki eml�keztetett arra: egy t�rgyal�ssorozat k�zep�n tette meg bejelent�s�t a jegybank.

A j�vedelemar�ny� korl�toz�ssal azonban nem �rtenek egyet - tolm�csolta. Gyuris szerint arra is gondolni kell, hogy a lakoss�gi hitel�llom�ny 62 sz�zal�ka jelenleg deviz�ban �ll fenn, aminek egy r�sz�t �jra kell poz�cion�lni, mert az �gyfelek egy r�sze csapdahelyzetben van.

Az eln�ks�gi tag hangs�lyozta: a magyar bankok felel�sen hiteleztek, nem alakult ki ingatlanbubor�k Magyarorsz�gon, az �tlagos hitel/forgalmi �rt�k ar�ny 65 sz�zal�k. Az ingatlan-, k�l�n�sen a jelz�loghitelez�s a hely�n volt, �llta a sarat a legnehezebb id�szakban is.

Fut� ellenzi a t�rleszt�si korl�tot

Fut� P�ter, a Munkaad�k �s Gy�riparosok Orsz�gos Sz�vets�g�nek (MGYOSZ) eln�ke hangs�lyozta: baj van az id�z�t�ssel, mert nincs hitelm�mor. Gyurishoz hasonl�an �gy v�lekedett, hogy a t�rleszt�si korl�tot nem szabadna bevezetni.

A re�lgazdas�g m�lyponton van - mondta az MGYOSZ eln�ke -, az �j lak�sok �rt�kes�t�se az egy �vvel ezel�tti negyed�re esett vissza, ami azt jelenti, hogy visszaesett az �p�t�- �s �p�t�anyagipar is, aminek k�vetkezt�ben a munkan�lk�lis�g is n�vekedett. Amikor a javaslatot bejelentett�k, m�r l�tszott egy kis f�ny az alag�t v�g�n, a bizalom visszat�rt, az �p�t�ipar megmozdult, a tervezet elfogad�sa azonban �jabb visszaes�st hozna - v�lekedett.

A Banksz�vets�ggel t�rgyalt az MNB

Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eln�ke �s Erdei Tam�s, a Magyar Banksz�vets�g eln�ke is a jegybank �ltal a m�lt h�ten beterjesztett szab�lyoz�sr�l egyeztetett - jelentette be az MNB honlapj�n h�tf�n d�lut�n. A tal�lkoz�n megvitatt�k az MNB eln�ke �ltal r�szletesen ismertetett, a felel�s hitelez�sr�l sz�l� szab�lyoz�si javaslatot. A k�zlem�ny szerint a banksz�vets�g t�mogatja a hitelez�s rendszerszint� kock�zatainak enyh�t�s�t, a konkr�t javaslat sz�mos pontj�t ugyanakkor vitatja. A felek megegyeztek, hogy az egyeztet�seket szak�rt�i szinten folytatj�k - tartalmazza a k�zlem�ny.

A banksz�vets�g t�mogatja a p�nz�gyi stabilit�st szolg�l� javaslatokat, egyet�rt a saj�t er�, az ingatlan�rt�k/hitel ar�ny egyfajta limit�l�s�val, a j�vedelemar�ny� korl�toz�st azonban elutas�tja. Erdei Tam�s az MTI-nek kor�bban azt mondta: az MNB javaslata nem csup�n a devizaalap� hiteleket korl�tozn�, hanem valamennyi lak�shitelt visszafogn�, az ig�nyl�k jelent�s r�sze sz�m�ra lehetetlenn� tenn� a hitelhez jut�st.

Kir�ly J�lia egyet�rtett azzal, hogy fenntarthat� stabil n�veked�sre van sz�ks�g. A szab�lyoz�s a t�lfogyaszt�st szeretn� visszafogni, aminek motorja a devizahitelez�s volt. Az �p�t�iparnak lesz piaca, a b�rlak�spiac most fog ki�p�lni - mondta.