Az aut�sok sz�m�ra kedvez� v�ltoz�sokat tartalmaz a P�nz�gyminiszt�rium "bonus-malus" rendszert szab�lyoz� �j rendelete, mely a ny�ron elfogadott k�telez� biztos�t�sr�l sz�l� t�rv�nyhez kapcsol�d�an a napokban jelent meg. A v�ltoz�sok k�z�l - kiemelkedik a b�nusz fokozatnak�- az �v v�gi biztos�t�v�lt�s alkalm�val - bemond�sra t�rt�n� elfogad�sa, illetve az a v�ltoz�s, mely a j�v�ben lehetetlenn� teszi, hogy a d�jat nem fizet� aut�sok elvesz�ts�k megszerzett b�nuszukat.

A Biztositas.hu alkuszi port�l szerint m�g �ppen id�ben �rkezett a P�nz�gyminiszt�rium 19/2009. (X.9) sz�m� bonus-malus rendszert szab�lyoz� rendelete ahhoz, hogy a k�zelg� biztos�t� v�lt�si kamp�ny el�szelek�nt megt�rje a szak�rt�k �ltal vihar el�ttinek mondott csendet �s hat�ssal legyen a kamp�nyra. Arra a kamp�nyra, mely a k�telez� biztos�t�si t�rv�ny v�ltoz�sa el�tti utols� kamp�nyk�nt, minden eddigin�l nagyobb �rdekl�d�sre sz�m�that az aut�sok �s a biztos�t�k r�sz�r�l.
��
Az �j szab�lyoz�s biztos�t�v�lt�st legink�bb el�seg�t� eleme, hogy az �j biztos�t� az �gyf�l nyilatkozata alapj�n �ll�tja majd be a b�nusz fokozatot �s k�ldi majd ki az els� csekket. El�g lesz teh�t bemondani a b�nusz fokozatot �s ellent�tben a kor�bbi gyakorlattal, �j biztos�t�nak nem A00-ban (a dr�g�bb alapd�jon), hanem a kedvez�bb b�nuszos d�jon kell majd megk�ldenie els� csekk�nket. Ezen fel�l az �j szab�lyoz�s az �v eg�sz�re el��rja a biztos�t�knak, hogy az aut�s k�rt�rt�neti adatait (b�nusz fokozat�t) a biztos�t�k els� k�rben egym�st�l k�telesek beszerezni, mely tov�bb cs�kkenti az aut�sok adminisztr�ci�s terheit.

A Biztos�t�s.hu t�j�koztat�sa szerint megsz�nik az a kor�bbi gyakorlat is, miszerint a d�jfizet�s miatt t�rlend� szerz�d�sek eset�ben az aut�s elvesz�ti - az esetek t�bbs�g�ben - t�bb �v alatt megszolg�lt b�nusz fokozat�t. A P�nz�gyminiszt�rium t�j�koztat�sa szerint kor�bban nem volt m�lt�nyos, hogy t�bb �ves balesetmentes vezet�ssel megszolg�lt b�nuszt egy csekk befizet�s�nek elmulaszt�sa miatt elvesz�tse az aut�s. A j�v�ben teh�t nem vesz�thetj�k el b�nuszunkat d�j nemfizet�s miatt, arra viszont sz�m�tani kell, hogy a kies� napok egy r�sz�re b�ntet�st kell majd fizetni. Ez a b�ntet�s az��gynevezett "fedezetlens�gi d�j" lesz, amit kor�bban MABISZ-d�jk�nt ismert�nk. Ennek m�rt�ke v�rhat�an jelent�s lesz �s megpr�b�l majd elrettenteni a d�j nemfizet�s�t�l.

A 2010 janu�r elsej�vel �letbe l�p� �j szab�lyoz�s mindezeken fel�l m�g a kor�bbi �gynevezett�resp�r�t (vagy t�relmi id�t) is megn�veli. A kor�bban d�j nemfizet�sre biztos�tott 30 napos t�relmi id� ugyanis 60 nap lesz. Ezzel p�rhuzamosan az �v v�gi biztos�t�v�lt�skor alkalmazott d�jhalaszt�s tartama is 60 napra emelkedik, ami f�leg a k�z�ti ellen�rz�sek�sor�n jelent majd k�nnyebbs�get, hiszen a rend�rs�g a kor�bbi febru�r 1. helyett, csak m�rcius elej�t�l k�rheti majd a d�j befizet�s�t igazol� dokumentumokat.

Mindez el�g id�t ad majd az �j biztos�t�knak, hogy eljuttass�k a kedvez�bb d�j� biztos�t�ra v�lt� aut�shoz, a befizetend� d�jr�l sz�l� csekkeket.

A Biztos�t�s.hu az [origo] biztos�t�s oldalainak szolg�ltat� partnere.